Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 1 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 1 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 1 Bölüm.

1    – Araştırmanın Birinci Adresi Ailedir İnsanların Kişilik Ve Kimlikleri Aile Ocağında Oluştu- Ğundan, Eşlerin Araştıracakları Konuların Başında “Aile İçi Yaşantı” Gelir. Araştırılıp Öğrenilecek Her Şey, Aile İçerisinde Teşekkül Ettiğinden Bu Konu Öncelik Taşır.

Ailenin Namus Anlayışına, Dinî Duyarlılığına, İnsani Değerlerine, Kültür Seviyelerine, Aile Fertleri Arasındaki Saygı Ve Sevgiye Dayalı İlişkilerine Ve Ekonomik Du- Rumlarına Bakarak Az Çok Bir Kanıya Varılabilir.

2    – Aile İçerisinde Üstlendiği Rol Her Anne Ve Babanın Çocuklarını Yetiştirmek İçin Kendilerine Göre Uyguladıkları Birtakım Metotları Var- Dır. Aile Ocağında Uygulanan Bu Metotlar Neticesinde, Aile İçindeki Her Ferdin Üstlendiği “Role” Göre Kişiliği Ortaya Çıkar.

Bunu Anlayabilmek İçin Eş Adayı Ne Kadar Gözlem Yaparsa, O Kadar Da Bilgi Sahibi Olur. Eş Adayının Aile İçinde Üstlendiği Rolden Neyi Kas- Tettiğimizi Daha İyi Anlatabilmek İçin İlginç Bir Evlilik Dramının Ortaya Çıkardığı Karı-Koca Rollerini Birlikte Okuyalım.

Aile İçindeki Her Ferdin Üstlendiği “Role” Göre Kişiliği Ortaya Çıkar.İki Farklı İnsanın Karakteri Sevgi, Ailesi Tarafından Oldukça Serbest Büyütülen Ve Her İsteği Yerine Getirilen Bir Kızdır. Evlilik Çağına Geldiğinde, Can Sıkıntısından Dolayı Çalışmak İster. Tanıdık Bir Tekstil Fabrikasında Makineci Olarak Çalışırken, Ustabaşı Faruk İle Anlaşarak Evlenmeye Karar Verir. Evlilikle İlgili Tüm Hazırlıklar Yapılır.

Antalya Bayan Escort.

Evlilik Öncesinde Her Şey Normal Ve Güzel Gider. Evlilik Sonrasında İse Ya- Vaş Yavaş “Değişimler Ve Farklılıklar” Kendini Gösterir. Fa- Ruk İle Sevgi’nin Aile İçindeki Alışkanlıkları Ve “Kişilik Rolle- Ri” Zaman İçerisinde Su Yüzüne Çıkmaya Başlar. Faruk, Köy Kültürü İle Büyümüş, Kendine Göre Birtakım İlkeleri Olan Bir İnsandır.

Sevgi De Şehir Kültürü İle Yetiş- Miş, Aynı Zamanda Her İsteği Yerine Getirilerek Büyüdüğü İçin, Onun Da Kendine Göre Birtakım İlkeleri Vardır. İki Ayrı Kültürün İnsanları, Şimdi Farklılıklarla Yüz Yüze Gelirler. Bu Farklılıklar Zaman Zaman “Çatışma”Ya Dönüşür.

Sevgi, Babasının Evinde Her İstediğinin Yerine Getirilmesi Haricinde, Aileyi Evirip Çeviren, Hatta Babasının İşlerini Da- Hi Organize Eden Bir Konuma Sahip Olduğundan, Aynı Rolü Evlilik Hayatında Da Sürdürmek İster. Sürdüremeyince De Kendini Boşlukta Hisseder. Kocası Faruk’un İse Hanımını İş Hayatına Karıştırma Gibi Bir Niyeti Yoktur. Evinin Hanımı Olmasını Ve Çoluk Çocuğunu Yetiştirip Büyütmesini İster.

Onun Da Baba Evinde Aldığı Kül- Tür, Eşinin Bu Rolü Üstlenmesi Gerektiğini Öğretmiştir. Evlenmeye Karar Veren Eşlerin Birbirlerinin Kişilik- Lerini Ve Yaşantılarını Araştırıp Öğrenmelerinin Doğal Bir Durum Olduğunu Belirtmeliyiz. “Araştırma” Deyin- Ce İnsanın Aklına Yanlış Anlaşılmalar Gelebilir. Şu Ger- Çeği Unutmamak Gerekiyor.

Bir Hayatı Ömür Boyu Bir- Likte Paylaşmayı Düşünen İki İnsanın “Tedbir Alma” Gibi Bir Mecburiyeti Vardır. Meseleye Bu Açıdan Bakıldığın- Da, Yanlış Anlaşılma Söz Konusu Dahi Edilmemeli. Burada Önemli Olan Ölçüyü Kaçırmamak; “Eşim Olacak İnsanın Hayatını Araştırıyorum” Diyerek Hafiye- Lik Yapmaya Kalkılmamak İşte Esas O Zaman Yanlış An- Laşılmalar Ve Kırgınlıklar Olur. Eşlerin Kişilik Ve Onurları Söz Konusu Olduğundan, Bu Konuda İki Taraf Da Gayet Hassas Ve Dengeli Davranmak Zorundadır.

Bir Hayatı Ömür Boyu Birlikte Paylaşmayı Düşünen İki İnsanın “Tedbir Alma”Gibi Bir Mecburiyeti Vardır.3- Kişilik Kavramı Ne Düzeyde? Yeni Nesil Artık Tanışarak, Konuşarak Ve Birbirlerini Tanıyarak Evleniyor. Aileler Ne Kadar Aracı Olsalar Bile Hemen Evlenmeye Kalkmıyorlar. Aslında Evlilik, İlişkide Gelinecek En Son Noktadır.

Antalya Escort.

Bu Noktaya Gelinceye Kadar Birbirlerinin Kişiliklerini, Karakterlerini, Ortak Noktalarını, En Önemlisi “Öncelik- Lerini” Test Etmeleri Artık Zorunlu Bir İhtiyaç Hâline Gel- Miştir. Öncelikli Değerler Kişilere Göre Değişim Göstermek- Le Birlikte; Evlenecek Her İnsanın, “Karakter Ve Kişilik Araştırması” Yapması En Önemli Gündemi Olmalı. İnsanı İnsan Yapan, Karakteri Ve Kişiliğidir.

Bu Vasıf Aile Ocağında Başlar, Okulda Gelişir, Cemiyette De Ol- Gunlaşır. Bireyin Kendine Özgü Davranış Biçimleri, Duy- Guları, Düşünceleri, Ruhi Durumları, Alışkanlıkları Ve Zevkleri Kişiliğini Belirleyen En Önemli Özellikleridir. İnsanlar Arasındaki İlişkileri, Olumlu Ve Olumsuz Davra- Nışları, Oturması, Kalkması, Konuşması Kişinin Karakte- Rini Ortaya Koyar. Kişinin Karakterini En İyi Tanımanın Yollarından Biri De Ticari Alışverişlerdir.

İşin İçine “Para” Girince İnsa- Nın Zaafları Ortaya Çıkar. Bunun Yanında Kavga Anında- Ki Konuşmalar, Seyahate Çıkma Gibi Davranışlar; Karşı- Mızdaki İnsanı Tanımaya Ve Karakterini Öğrenmeye Yar Dımcı Olacaktır. İnsanı İnsan Yapan, Karakteri Ve Kişiliğidir.

Bu Vasıf Aile Ocağında Başlar, Okulda Gelişir, Cemiyette De Olgunlaşır. _4 – Temel Esaslardaki İnanç Bütünlüğü Kuru Kuruya Karakter Ve Kişilik Olmaz. Kişiliği Ve Karakteri Besleyen İlkeler Vardır. İnsan Şahsiyetini Yakından İlgilendiren Bu İlkelerin Başında, “İnanç Bütünlüğü” Gelmektedir. Bu İlkeler Bi- Zim Kültürümüzde Asırlardan Beri Uygulanmaktadır. Şahsiyetli Kişilik Ve Karakter Sahibi İnsanlar, “İnanç Bü- Tünlüğü” İle Beslendikleri Vakit, Gerçek Anlamda “Ka- Rakter Ve Kişilik” Sahibi Olurlar.

Karakter Ve Kişilik Kavramının, “İnanç”La Çok Yakın İlgisi Vardır. Bu Kavramlar Sayesinde İnsanın Hayatı An- Lam Kazanıyor. İnancı Olmayan İnsanın İdeali De Olma- Yacağından, Yaşadığı Hayat Bomboş Bir Hayattır. İdeal Kavramı Kültürel Değerler İçin Olduğu Gibi, Mal-Mülk İçin De Olabiliyor.

Bu Bağlamda Bazı İnsan- Lar Evlenecek Eş Adayında Kişilik, Karakter, Dindarlık, İdealistlik Gibi Değerler Yerine, Arabasına, Dairesine,, Parasına Ve Servetine Bakmaktadır. İnancı Olmayan İnsanın İdeali De Olmayaca- Ğından, Yaşadığı Hayat Bomboş Bir Hayattır.

Antalya Escort Bayan.

Aslında Serveti İdeal Edinen İnsanlar, Şahsiyetli Bir Kişiliği Amaç Edindiklerinde En Büyük Servete Talip Olurlar. Malı-Mülkü Olan Bir İnsan, Ne Kadar Varlıklı Olursa Olsun, “Değişken Bir Kişiliği” Varsa Her Şeyini Bir Anda Kaybedebilir. Mal-Mülk Dediğimiz Şey Bir Kıvıl- Cım Gibidir, Bir Yangında Yok Olabilir. Evlenecek Gençlerin Malları-Mülkleri Olmayabilir.

Fakat Gencin Bir Mesleği Varsa, Ne Yapacağını Biliyor- Sa, İnancı Ve Kişiliği Oturmuşsa, Azmettiği Takdirde İle- Ride Amaçlarına Mutlaka Kavuşur. Sonuç İtibariyle, “İnançsızlık Korkunç Bir Kişilik Bozukluğundur. Çünkü, İnancı Olmayan İnsan, Her Gayrimeşru Olayı Kendine “Mübah” Görür. 5 – Sorumluluk Anlayışı Evlilik Sorumluluk İster.

Kişinin Kendisine Ve Başka- Larına Karşı Sorumlulukları Saymakla Bitmez. Sorumlu- Luk Olgunluğuna Erişememiş İnsanlar, Sorunlar Karşı- Sında Büyük Sıkıntılar Çekerler. Erkekte Aileyi Sahiplen- Me, Kadında Evi Çekip Çevirme Ve Geçindirme Sorum- Luluğu, Evliliği Sürdürmenin En Önemli Şartlarındandır.

Dengeli Ve Mutlu Bir Evliliğin Olabilmesi İçin; Eşle- Rin Her Birinin, “Sorumluluk Anlayışı Ne Olmalıdır?” Ko- Nusunu Çok İyi Kavramaları Lazımdır. Genç Bir Kız Otu- Rup Kalkması, İnsan İlişkileri, Ev İdare Etme Becerisi Gi- Bi Konularda Nasıl Bir Sorumluluk Bilincine Sahiptir?

Hayatın Zorluklarıyla Karşı Karşıya Kalındığında, Kendi Kendine Sorumluluk Yüklenebilecek Bir Bilince Sahip Midir?

Parayı Nasıl Kullanıyor, Harcamalarda Ölçüsü Var Mıdır, Tutumluluk Anlayışı Nedir? Sorumluluk Olgunluğuna Erişememiş İnsanlar, Sorunlar Karşısında Büyük Sıkıntılar Çekerler.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Secimi Ve Evlilik 1 Bölüm.

Cevap bırakın