Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » eş secimi ve evlilik.10-bölüm

eş secimi ve evlilik.10-bölüm

eş secimi ve evlilik.10-bölüm

Evlenmeye karar veren gençler arasında medyum-
lara, falcılara, cincilere, türbelere giderek eş arama ça-
baları giderek yaygınlaşıyor. Bu tür girişimleri eskiden
yaşlı insanlar yaparlardı. Şimdi ise evlenecek gençler
de bu kervana katılmaya başladılar.
Özellikle hanımların bu çeşit hurafelere daha fazla
ilgi duyduklarına hep şahit oluyoruz.
Hayırlı bir kısmeti(!)çıksın diye türbelere gidip
mum yakanları, kurban diye tavuk kesenleri, türbenin
etrafına çaput bağlayanları, oralarda ağlayıp sızlayan
insanları televizyonlarda sık sık görüyoruz.
Bu davranış biçimi, “karakter ve inançla ilgili bir
sorun” olmakla beraber, ülkemizin sosyo-kültürel ya-
pısı itibariyle “toplumsal bir yara” hâlini almıştır.
Yapılan araştırmalara göre; ülkemizde yirmi üç
milyon insan türbelere giderek ziyaretlerde bulunuyor.
Bunların büyük bir çoğunluğu orada yatan mevtadan EŞ SEÇİMİ VE EVLİLİĞE HAZIRLIK
medet bekliyor, bu tür yerler âdeta “umut kapısı” olu-
yor.
Türbe ve mezarlarda yatan, dünyada yaşayanlar-
dan fatiha beklerken, bizler onlardan medet umuyo-
ruz. Ne garip çelişki?..
Hurafelere Umut Bağlamak Nereden Geliyor?
Hurafelere rağbet iki şekilde oluyor:
Birincisi: Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu durum
“karakter ve inanç”la ilgili bir durumdur. Bazı insanla-
rın zayıf kişilikleri yanında, bilgi ve deneyimleri de ol-
madığından her şeye çabuk kanabiliyorlar-
İkincisi: İnsan ruhu, yaratılışı gereği bir ş^flÇ[e
inanma ve çabucak bağlanma ihtiyacındadır. İnsanla-
rın manevi ihtiyaçları temel kaynaklarından öğretilme-
diğinden, batıl inanç ve hurafelere yönelebiliyorlar.
Başta aileler olmak üzere bütün kurum ve kuruluş-
lar, manevi ihtiyacı kaynağından doğru bir şekilde öğ-
retmek zorundadır. Böyle yapılmadığı takdirde, bu
boşluğu batıl olan hurafeler doldurur; dolayısıyla aile-
nin temel yapısını oluşturan evlilik müessesesi de, yan-
lış temeller üzerine kurulmuş olur.
ı-w-1
İnsanların manevi ihtiyaçları temel
kaynaklarından öğretilmediğinden, batıl inanç
ve hurafelere yönelebiliyorlar.
Hurafeler İnsanın Kısmetini Açar mı?
İngiliz düşünürlerinden Francis Bacon: “Akıllı ve
dikkatli insan kendi kısmetini görebilir. Bazıları kördür
dese de, hepten görünmez de değil” diyor.
Buna göre, evlenecek gençlerin kısmetlerinin gizli sak-
lı bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Her şeyde olduğu gibi,
eş aramada da dikkatli, sabırlı ve bilinçli olmak gerekiyor.
Evliliğe hazırlıkla ilgili yaptığımız bu çalışma, sizin bilinç-
lenmenize ve dikkatli olmanıza yardımcı olacaktır. Evlilik
öncesi bilinçlenmeyi kavradığımız takdirde gizli olan kıs-
metiniz sizinle beraber ortaya çıkacaktır
Kitle iletişiminin, bilginin ve teknolojinin yaygın ol-
duğu bir dünyada hâlâ hurafelere ve batıl inanışlara
yönelen insanların olması gafletlerin en büyüğüdür.
Hurafeler ve batıl inançlar insanların kısmetini aça-
maz; bilakis evlenecek kişilerin kısmetlerinin kapan-
masına sebep olurlar.
Ayrıca falcıların, medyumların, cincilerin, ruhçula-
rın, kâhinlerin, üfürükçülerin ve türbelere giderek kıs-
met arayanların hiçbirinin dinî gerekçeleri de yoktur.
Yüce dinimiz, bunları yasakladığı gibi, pozitif ilim de
bunların hepsini reddetmiştir.
Bu anlattıklarımızla örtüşen ilginç hikâyeyi şimdi
birlikte okuyalım.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*