Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » eş secimi ve evlilik.11-bölüm

eş secimi ve evlilik.11-bölüm

eş secimi ve evlilik.11-bölümimages
Hurafeler İnsanın^^etini Açar mı?
İngiliz düşünürlerinden Francis Bacon: “Akıllı ve
dikkatli insan kendi kısmetini görebilir. Bazıları kördür
dese de, hepten görünmez de değil” diyor.
Buna göre, evlenecek gençlerin kısmetlerinin gizli sak-
lı bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Her şeyde olduğu gibi,
eş aramada da dikkatli, sabırlı ve bilinçli olmak gerekiyor.
Evliliğe hazırlıkla ilgili yaptığımız bu çalışma, sizin bilinç-
lenmenize ve dikkatli olmanıza yardımcı olacaktır. Evlilik
öncesi bilinçlenmeyi kavradığımız takdirde gizli olan kıs-
metiniz sizinle beraber ortaya çıkacaktır
Kitle iletişiminin, bilginin ve teknolojinin yaygın ol-
u duğu bir dünyada hâlâ hurafelere ve batıl inanışlara
yoyönelen insanların olması gafletlerin en büyüğüdür.
HuMurafeler ve batıl inançlar insanların kısmetini aça-
mazız; bilakis evlenecek kişilerin kısmetlerinin kapan-
masında sebep olurlar.
Ayrhynca falcıların, medyumların, cincilerin, ruhçula-
rın, kâhinliklerin, üfürükçülerin ve türbelere giderek kıs-
met arayanlaP’arın hiçbirinin dinî gerekçeleri de yoktur.
Yüce dinimiz, İ/f bunları yasakladığı gibi, pozitif ilim de
bunların hepsini râ! reddetmiştir.
Bu anlattıklarırWr,m,zla örtüşen ilginç hikâyeyi şimdi
birlikte okuyalım.
Beyaz Atlı Prensesi Bulabilmek İçin…
Zuhurat Baba türbesinin etrafı kalabalık günlerinden bi-
rini yaşıyordu. Türbenin çevresi hınca hınç kadınlarla dolup
taşmıştı. Yaşlı kadınlar, genç kızlar, çoluk-çocuk, seyyar sa-
tıcılar her tarafı doldurmuşlardı.
Dua edenlerin, dövünenlerin, ağlayanların feryatları
âdeta bir mahşer yerini andırıyordu. Her birinin ayrı bir der-
di, ayrı bir sıkıntısı vardı. Buraya gelen insanların ortak
dertleri, Zuhurat Baba’nın türbesinden derman bulmaktı.
Esma’nın derdi de iyi bir kısmet bulmaktı. Gönlüne gö-
re evleneceği beyaz atlı prensini bulabilmek için buraya
gelmişti. Esma, yirmi altı yaşında güzel bir kızdı. Şimdiye
kadar bir defa sözü, iki kere de nişanı bozulmuştu. Çeşitli
nedenlerle üçünde de evlilik nasip olmamıştı. Dördüncü de-
fa kısmetini bulabilmek için de helva yapıp Zuhurat Baba »
türbesine gelmişti.
Büyük umutlarla yaptığı helvayı önüne gelenlere dağı-
tırken, yaşlı Leman Teyze’ye de uzatmıştı. Helva dağıtma
vesileyle karşılaşan iki kadının dostluğu bu şekilde başla-
mıştı. Kısa zamanda anlaşıp kaynaşmışlardı*. Leman Tey-
ze’nin tatlı konuşmaları Esma’yı etkilemişti. Yaşlı kadın ile
genç kız arasındaki muhabbet kısa zamanda kısmet arama
üzerinde yoğunlaşmıştı bile…
Leman Teyze, Esma’ya kanının çabuk kaynadığını ve
onu çok sevdiğini söyler. Gençleri evlendirerek iyilik yap-
mayı uzun uzadıya anlatır. Oğlu durumunda olan bir genç-
ten bahseder genç kıza. Esma, dağıttığı helvanın etkisini
gösterdiği inancıyla, Enes adındaki gencin kısmeti olduğu-
nu düşünür ve onunla tanışmak ister._Esma ile Enes tanışırlar. İki genç birbirlerini beğenip
severler. Devreye aileler girer. Söz, nişan derken kısa za-
manda evlenirler.
Enes bir okulun kantinini işletmektedir. Orta halli bir ya-
şam tarzı vardır. Evliliğin ilk ayları işleri gayet iyi gider. Bir
zaman sonra bekâr arkadaşlarıyla kahveye ve eğlence yer-
lerine takılmaya başlayınca işleri bozulmaya başlar. İşlerin
bozulması aile hayatını da etkiler. Karı-koca arasındaki tar-
tışmalar giderek geçimsizliklere ve huzursuzluklara dönü-
şür.
Esma uzun süre aile içi huzursuzluğunu dışa yansıt-
maz. Bir sır gibi içinde saklar. Geçimsizlikleri ileri boyutlara
ulaşınca dayanamayıp Leman Teyze’ye anlatır. Leman Tey-
ze, “size sihir yaptılar” tespitini yapar. Bu bahaneyle Es-
ma’yı cincilere, muskacılara ve türbelere götürerek kapı ka-
pı dolaştırır.
Yapılan muskalardan, dökülen kurşunlardan, dolaşılan
türbeler ve yatırlardan hiçbir hayır gelmez. Karı-koca arsında-
ki huzursuzluk ve geçimsizlik daha da artar.
Bu arada Esma’nın elinde avucunda ne varsa hepsi
suyunu çeker. Altınlarını ve ziynetlerini heba eder. Parasız
pulsuz kalınca da son çare olarak annesine durumunu an-
latır, anne de babasına anlatır. Anne-baba hemen devreye
girerler. İşin gerçek yüzünü öğrenmek için kolları sıvarlar.
Esma’nın babası güngörmüş birisi olduğundan etraflıca
araştırmaya ve çareler aramaya koyulur.
İşin gerçek yüzü aslında şudur: Damadın işlettiği okul
kantini Enes’in hayatını yeterince doldurmamaktadır. Okul
devam ettiği sürece işiyle meşgul oluyor, okul bittikten son-
ra ise cumantesi-pazar ve diğer tatillerde devamlı boş kalı-
yordu. Bu defa canı sıkıldığında da kahveye ve eski arka-
daşlarına takılıyordu. Kahve hayatı, eski arkadaşlarınınöteye beriye götürmeleri işinden ve evinden koparmıştı
Enes’i.
Durumun farkına varan Esma’nın babası, damadı
Enes’in hayatını dolduracak başka bir iş için önce Enes’i ik-
na etmekle işe başladı. Kantin işine paralel bir iş olan kuru-
yemişçi dükkânı açması için ona yardımcı oldu.
Diğer önemli bir durum da, Leman Teyze adındaki ka-
dını bu aileden uzaklaştırmak olmuştu. Çünkü bu ihtiyar ka-
dın, bu çeşit işleri geçim kaynağı yaptığından, her kılığa gi-
rebiliyordu. İyilik yapıyor görünümünde her şeyi berbat edi-
yordu. Esmayı kendine öylesine bağlamıştı ki, âdeta esir
etmişti.
Yapılan gayretler sonucu, kısa zamanda işler yoluna
girmeye başlar.
Gece gündüz kuruyemişçi dükkânında kalan Enes, gü-
nün yirmi dört saati işiyle meşgul olur. Bu iş öylesine bir iş
ki, ne tatili vardır ne de bayramı. Kuruyemiş dükkânını bir
saat dahi boş bırakmaya gelmiyordu.
Mal almak ve acil işler için öteye beriye gitmek gerekti-
ğinde, Esma dükkâna bakmak zorunda kalıyordu. İş ve ev
hayatı karı-kocanın bütün dünyalarını fazlasıyla dolduruyor-
du artık.
Yeni hayatları pahalıya mal olmuştu ama evlilikleri de
kurtulmuştu.
Evlilik Hikâyeleri

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*