Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » eş secimi ve evlilik.12-bölüm

eş secimi ve evlilik.12-bölüm

eş secimi ve evlilik.12-bölümimages
12. Bölüm
SANAL ÂLEMDE EŞ BULMA
ARAYIŞLARI
Baş döndürücü teknolojik gelişmelerle birlikte in-
san ilişkilerinde büyük değişiklikler olmaya başladı. Bu
ilişkilerin yerini internet ortamındaki sanal ilişkiler al-
maya başladı.
Kitle iletişiminin ve bilgisayarın insana kazandırdı-
ğı sayısız imkânların yanı sıra, teknolojik gelişmeler
birçok değerleri de alıp götürüyor. İnsanı sosyal haya-
tından, çevresinden, arkadaşından ve ailesinden kopa-
rıyor. Daha da önemlisi, kişiliğinde yaptığı tahribattan
dolayı insanı yalnızlığa sürüklüyor.
Yalnız kalan insan, içindeki boşluğu doldurabilmek
için “sanal âleme” dalıp farklı arayışlara yöneliyor.
İçindeki boşluğu televizyonla, bilgisayarla ve cep tele-
fonuyla doldurmaya çalışıyor.
Kişinin içe dönük sanal arayışları ona birtakım rahat-
lıklar sağlıyor olabilir. İnsan sanal âlemle öylesine bütün-
leşiyor ki, yaptıklarıyla mutlu olduğunu sanıyor ve onun-
la meşgul olduğu sürece de müthiş bir haz alıyor.
Ancak benliğiyle baş başa kaldığında kendini bir
garip hissetmeye başlıyor. Farklı bir kişiliğe bürünerek..
EŞ SEÇİMİ VE EVLİLİĞE HAZIRLIK
1
r

ruhsal sıkıntılara giriyor. Gerçek hayatla sanal hayat
arasında bocalıyor, gerçek insanlarla sanal insanları
birbirine karıştırıyor. İşin daha vahim yönü, umut bağ-
ladığı ve güvendiği insanların ihanetleriyle karşılaştı-
ğında da hüsrana uğruyor.
Yalnız kalan insan, içindeki boşluğu
doldurabilmek için sanal âleme” dalıp farklı
arayışlara yöneliyor.
Teknolojik gelişmeler insanlık için büyük bir nimet.
Kontrol altında tutulduğu müddetçe herkes ondan ya-
rarlanabiliyor. Ancak bu güzel nimetleri, kontrol altın-
da tutamayıp hoyratça kullanmaya kalkışanlar, fayda-
dan çok zarar görüyorlar.
Nerede Kaldı Eski Mektuplaşmalar?
Bir zamanlar m*ektup arkadaşlıkları vardı. En güzel
kelimeler, en anlamlı cümleler seçilerek duygular kâ-
ğıtlara dökülürdü. Umutla ve merakla mektupların ce-
vapları beklenirdi. Bu kültür öylesine yaygınlaşmıştı ki
edebiyat alanına bile girmişti. Mektuplaşma kültürü
başlı başına bir sanat dalı olmuştu. Yakın tarihe kadar
mektup kültürüyle iç içe yaşıyorduk. Telefonların yay-
gınlaşmasıyla birlikte mektuplaşma kültürünün yerini,
“mesajlar ve sözel anlatımlar’ aldı.
Eskiden çok yaygın olan bir söz vardı: ‘ At, avrat,
silah.” Şimdi bu ifadenin yerini, “araba, avrat, cep te-
lefonu” aldı.Cep telefonu konuşma ihtiyacından öte, bir alış-
kanlık hâline geldi. Dünyada en çok cep telefonu kul-
lanan ülkeler arasında dördüncü sıradayız. İnsanlar ki-
şiliklerini âdeta cep telefonlarıyla ispatlar hâle geldiler.
Son gelinen nokta, çok daha farklı bir görünüm ser-
giliyor. Gençler internette yapılan “çetleşme”lerle ken-
dilerini bambaşka bir sanal dünya içerisinde buluyor-
lar. Yüzünü görmediği, sesini duymadığı, yaşını-başını
bilmediği, dilini, dinini, hatta cinsiyetini dahi bilmedi-
ği insanlarla uzaktan uzağa ilişkiye giriyorlar.
Dünyada en çok cep telefonu kullanan ülkeler
arasında dördüncü sıradayız.
Genelde yalanlar, kandırmacalar ve ihanetler üze-
rinde kurulan bu sanal ilişkiler bir maceradan öteye
gitmiyor. Bu sanal ilişkiyi önemseyip işi evliliğe kadar
götüren de giderek çoğalıyor.
Sanal Âlemin Cazibesi Nereden Geliyor?
İnsanların psikolojik ve sosyolojik yapıları incelen-
diğinde sanal âlemin cazibesiyle ilgili birçok nedenler
sıralanabilir. Bizi ilgilendiren iki önemli neden üzerin-
de kısaca duralım.
Bunlardan birincisi; herkeste var olan “merak duy-
gusuzdur. Merak duygusu sağlıklı ve sağlıksız her in-
sanda var olan bir duygudur. İnsan bilmediği şeyleri
merak edip öğrenmek ister.Burada önemli olan, davranışlarını kontrol altında
tutabilme iradesini gösterebilmektir. Bu iradeyi göste-
remeyen ve bağımlı hâle gelen kişiler, hem kendilerine
hem de çevrelerine sorun olabiliyorlar.
İkincisi; sosyal hayatta kendilerini ifade edemeyen,
içine kapanık, ruhsal sorunları ve davranış bozuklukla-
rı olan bastırılmış duygulara sahip kişilerdir.
İnternette “çetleşme yaparak” sanal âleme kendini
kaptıranlar üzerinde psikolog ve sosyologlar devamlı
araştırmalar yapıyor, bu insanların kişilik ve ruh dün-
yalarını devamlı inceliyorlar ve çok enteresan sonuçlar
ortaya çıkıyor.
Daha sonraki sıralamalarda ise, gerçek hayattan
kaçanlar, cinsel problemleri olanlar, kişiliği oturmamış
zayıf karakterli insanlar, bastırılmış duygularını ortaya
koyamayanlar ve çeşitli komplekslere sahip olanların
yanında, yukarıda da belirttiğimiz gibi sırf merak duy-
gusundan dolayı bu işe yönelenler çoğunluğu teşkil
ediyor.
İnternet Evlilikleri Sağlıklı Olur mu?
İnternet ortamında sanal arkadaşlık yapıp da evle-
nenler az da olsa var. Yapılan bu evliliklerin sağlıklı
olup olmadığı pek bilinmiyor.
İnternet teknolojisi bizde yeni geliştiğinden ne gibi
sosyal rahatsızlıklara yol açacağını ileriki zamanlarda
daha iyi göreceğiz. Şu anda var olan şekliyle olumlu
yönleri yanında, olumsuzlukları daha fazla öne çıkıyor.
Bu bağlamda, internet dünyasının sanal âlemi içe-
risinde eş arama girişimlerini hiç doğru bulmuyoruz.
Evlilik gibi ciddi bir kurumun temellerini bu sahte dün-

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*