Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » eş secimi ve evlilik.16-bölüm

eş secimi ve evlilik.16-bölüm

EVLİLİK NASIL BİR ŞEYDİR?2

Evlilik üzerinde çok şey/azıldı, çizildi, söylendi…
Herkes kendi açısından ekliğe bir yorum, bir açıkla-
nıl getirebilir. Biz de evllik, aile, akraba kavramlarını
açıklamadan sizi düşünürmeye çalışalım.
Bir kadın, bir erke^bırbırınden habersiz yıllarca
ayrı ortamlarda, ayrı âe’erde, ayrı kültürlerde büyü-
yüp evlenme yaşına gtyor, sonra da bir şekilde tanı-
şıp evleniyorlar.
Evlilik öncesinde bıkı insanın istek ve arzularının
çoğu gayrimeşru sayılım, evlilikle birlikte her şey
nasıl meşru hâle geliyor?
Evlilik öncesinde hıçb>agları olmayan eşlerin aile-
leri, evlilikle birlikte nasıl «en akraba oluveriyorlar?
Evlilik öncesinde anneba bir iken, evlilikle bir-
likte nasıl ikileşıyor’    / . . .
Evlilikle birlikte olusbu değişimin gücü nere-
den geliyor?    .    . …    ,
İnsan hayatındaki btgışımın izahını nasıl yapar-
sınız?EŞ SEÇİMİ VE EVLİLİĞE HAZIRLIK
Ayrı ayrı kültürlerde yetişen, farklı ailelerden gelen
iki ayrı insanın aynı evi paylaşması, aynı yemeği ye-
mesi, aynı havayı teneffüs etmesindeki “birlikteliğin
sırrı” nereden geliyor?
Bir “evet” ile insan hayatını değiştiren “evlilik mü-
essesesinin gücü” nereden geliyor?
Bu soruların cevapları derinlemesine düşünülüp
araştırıldığında, evlilik müessesesinin nasıl bir kurum
olduğu ortaya çıkacaktır.
Kısaca evlilik, yalnız görünen yönüyle değil, gö-
rünmeyen yönüyle, özellikle de “kutsal” yönüy/e araş-
tırılması gereken çok önemli bir kurumdur.
Evlilik İnsan Yaratılışının Gereğidir
Evlenme; eşler arasında beraber yaşamaya ve yar-
dımlaşmaya dayanan, taraflara karşılıklı hak ve sorum-
luluklar yükleyen bir sözleşmedir.
Dünya hayatının en önemli amaçlarından biri olan
evlilik, insan yaratılışının gereğidir. Bu amaç basit bir
alışveriş değildir. İnsan hayatının fiziksel ve ruhsal ihti-
yaçlarının giderilmesi için önemli bir dönüm noktasıdır.
ğin
üp
n
Evlenme; eşler arasında beraber yaşamaya
ve yardımlaşmaya dayanan, taraflara
karşılıklı hak ve sorumluluklar yükleyen
bir sözleşmedir.
İnsan için fıtrî bir ihtiyaç olan evlilik, kişinin fizik-
sel ve ruhsal ihtiyaçlarını giderme ile birlikte neslin de-vamı, hayatın paylaşılması ve aile birliğinin oluşması
gibi faktörlerle toplum düzeninin dengesini sağlamak-
tadır.
Bu yönüyle evlilik müessesesi, “insanlığın ve top-
lumun sigortasızdır diyebiliriz.
Evlilikte İki Cins Birbirini Tamamlar
Evet, evlilikte iki cins birbirini tamamlar. İki vücut,
iki kalp, iki şahsiyet birleşir; iki ayrı dünyanın insanları
bir araya gelerek “ikinin gücünü” meydana getirirler.
İşte bu güç, bu birliktelik insanlığın temellerini oluştu-
ruyor.
Aile dediğimiz kurumun temelleri evlilikle atılıyor.
Bu nedenle evliliği çok yönlü olarak ele alma mecbu-
riyeti vardır. Bu bağlamda evliliğin sosyal yönü ile bir-
likte dinî yönünün de bilinmesi gerekmektedir.
İslam dini evliliğe büyük önem vermiştir. Kutsal ki-
tabımız Kur’an-ı Kerim’de “evlilik ve aile” ile ilgili

Batıdan İlginç Bir Araştırmanın Düşündürdükleri
New York Akıl Hastanesi Müdürü Dr. Havvlbridge’nin hasta-
ları üzerinde yaptığı önemli bir araştırma var. Bu araştırmanın
sonucuna göre:
Hastaneye başvuran bekâr hasta sayısının, evli hastaların
sayısının dört katı olduğu tespit edilmiş.
İntihar olayları ve ruhsal bunalımlara girenler, evlilerden çok
bekârlar arasında görülmüş.
Evli hastaların, bekâr hastalara oranla aklî muvazenelerinin
daha dengeli olduğu görülmüş.
Bekârlara göre hayatlarının daha normal ve düzenli olduğu
tespit edilmiş. Çoğu bekârların düştüğü birtakım aşırılıklardan ve
alkolden korunabildikleri ortaya çıkmış.
Evli kadınların ise annelik ve doğum gibi bazı ailevi sıkıntı
ve yorgunluklardan şikâyet etmekle birlikte genellikle bekâr hem-
cinslerinden daha sağlıklı ve uzun ömürlü oldukları ortaya çık-
mıştır.
Bilgeye evlilik nedir diye sormuşlar.
Bilge de:
“Evlilik; bir kişinin her zaman haklı, diğerinin koca ol-
duğu bir müessesedir” cevabını vermiş.
Gazete Haberi
Evlilik Nedir?

mizin evlilik ve aileyle ilgili pek çok “hadisi” vardır.
Kısaca insan yalnız başına eksik ve yarımdır. An-
cak kadın ve erkek birbirleri sayesinde “tamamlayıcı
ve dengeleyici” olmaktadır. Bu nedenle insan için ev-
lilik kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*