Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » eş secimi ve evlilik.17-bölüm

eş secimi ve evlilik.17-bölüm

eş secimi ve evlilik.17-bölüm2
Özetleyecek olursak, nikâh kurumunun ilahî gücü
sayesinde, başta kadın olmak üzere, aile kurumu, evli-
lik müessesesi, toplumlar ve insanlığın şeceresi koru-
ma altına alınmaktadır.
Kumru kuşunun bazı davranışlarının evli çiftlerle ortak
özellikler taşıdığını biliyor muydunuz?
Kumru hiçbir zaman eş değiştirmez.
Kumru hiçbir zaman başkasının yuvasına girmez.
Kumru kolay memnun olur.
Kumru içinde bulunduğu ortama çok çabuk uyum sağ-
Kumru aynı anda iki kanatla uçmaz. Bir kanadını din-
lendirirken diğerini çırpar.
Bu durum, kumru kuşunun aileye olan sadakatini gös-
terir.
Kumru Kuşunun Özelliği
lar.
Hayvanlar Ansiklopedisi
EVLİLİK İÇİN YAPILACAK İLK İŞ
“Evlilikte ilk adım ne istediğini bilmektir.”
Halide Edip Adıvar
Sağlıklı ve uzun ömürlü bir evlilik için yapılacak
ilk iş “evliliğe karar verme” iradesini ortaya koyabil-
mektir. Karar vermek her alanda olduğu gibi, eş seçi-
minde de önemli bir aşamadır.
Düşünmeden, araştırmadan verilen ani kararlar,
çoğu zaman insanın hayatına mal olabilir. Gündemin-
de evlilik kararı olmayan erkek veya kız, çevresinin ve
duygularının etkisinde kalarak evlilik yapmaya kalkıştı-
ğında, bunun bedelini ömür boyu ödemek zorunda
kalabilir.
Bu şekilde yapılan bir evliliğin tesadüfen mutluluk
getirebileceği gibi, mutsuz bir şekilde sonuçlanabilme
ihtimali daha fazladır.
Karar vermek her alanda olduğu gibi,
eş seçiminde de önemli bir aşamadır.Evlilik İhtiyaç mıdır?
Kadın ve erkek için evlilik bedensel, ruhsal bir ihti-
yaçtır, aynı zamanda dinî bir görevdir. Bu ihtiyacı yal-
nızca cinsel bir ihtiyaç olarak düşünenler mutluluğu
baştan kaybederler.
Çünkü cinsel ihtiyaç, geçici bir duygudur. Bu ihti-
yaç giderildikten sonra eşler ne yapacaklar, geride ka-
lan boş vakitlerini nasıl değerlendirecekler? Amaçları
yalnız cinsellik olan eşler, amaçlarına ulaştıktan sonra
hayatlarının arta kalan zamanlarını doldurabilmek için
olumsuz davranışlar içerisine girebilirler.
Bu bağlamda “cinsellik amaç değil, araç”tır. Al-
lah’ın insana bahşettiği zevkli bir ihtiyaçtır. Evliliğin
içinde cinsellikle birlikte, sevgi, saygı, paylaşma, hoş-
görü, yardımlaşma, tahammül, özveri gibi daha pek
çok duygular vardır. Bu duyguların tümünü birleştiği-
nizde “evlilik” anlam kazanıyor.
Evlilikte Öncelikli Duygular…
Evlilikte önemli duyguların başında “uyum ve pay-
laşma” gelir. Bunun için de evlenecek eşlerin sorumlu-
luklarını yerine getirebilecek olgunluğa ulaşmaları ge-
rekir.
Bir birey çevresinde, aile ortamında ve toplum içe-
risinde yanlış ve doğruları ayırt edebilecek kıvama gel-
diğinde sosyal ve duygusal olgunluktan söz edebiliriz.
Daha sonra “şahsiyet,” “kimlik,” “inanç” gibi er-
genlik çağının getirdiği “kronolojik olgunluk” ve “kül-
türel olgunluklar sıralanabilir. Bu olgunlukları daha da
çoğaltabiliriz. Sosyal ve duygusal olgunluğa ulaşanlar,zaten birçok olgunlukları da bünyelerinde barındırıyor
demektir.
Bunların içerisinde önemli bir olgunluk daha vardır
ki, evlenecek herkesi çok yakından ilgilendirmektedir.
Bu olgunluk da “ekonomik olgunluk”tur. Bu konuları
kitabımızın ilerleyen bölümlerinde daha açıklayıcı bir
şekilde ele alıp inceleyeceğimizden şimdilik bu kadar-
la yetinelim.
Evlenecek eşlerin sorumluluklarını yerine
getirebilecek olgunluğa ulaşmaları gerekir.
Nasıl Bir Evlilik Yapmak İstiyorsunuz?
Mutlu bir yuva kurabilmek için “önce evlenmeye
karar verilmeli” demiştik. Evlenmeye karar verildi ama
“nasıl bir evlilik olacak”, ona karar verilmedi. Mantık
evliliği mi, ticaret evliliği mi, mutluluğa dayalı evlilik
mi yapmak istiyorsunuz?
Erkek adayın evleneceği hanım çalışacak mı, ev
hanımı mı olacak? Zenginliği, tahsil durumu, giyimi
kuşamı nasıl olacak? Aynı şekilde erkek eş adayının
“evlilik ve aile” anlayışı nasıldır? Dünya görüşü nedir?
“Namus” anlayışı nasıldır? Çocuklarını nasıl yetiştir-
mek istiyor? Bu gibi özellikler her iki taraf için de be-
lirlenip açığa kavuşmalı.
Evlenmeye karar veren kişi, bütün bunları günde-
mine alarak plan ve programını yapmalı. Gelişigüzel,
ezbere evlilik yapmaya kalkışanlar, hem kendinin hem

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*