Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.19-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.19-bölüm

EŞ  secimi ve evlilik.19-bölüm

EVLilKTE DORT iRADENiN ONEMi
Saglikli ve kalici bir evlilik iqin saglam bir “irade
gucu”niin olmasi evliligin temel §artlarindan biri sayi-
liyor. irade dedigimiz duygu, insan hayatindaki evrele-
ri kontrol altinda tutan bir “gug”tur. Bu giicu bilingli
kullananlar ba§arili olurlar.
Ba§arisiz insanlar asla mutlu olamazlar. Ba^arili bir
evlilik ign de irade gucuniin “nerede” ve “nasil” kulla-
nilacagi iyi bilinmeli. ingiliz §airi John Milton, evlilikle
ilgili bir yazisinda; “iradesi kuvvetli olanlar; zor §artlar-
da bile olsalar, mutluluga ula§abilirler” diyor.
iradenin anlami; “Bir $eyi istemek ve dogru karar ver-
mek”tir. Bu agdan evlilik oncesinde e§ler birbirlerini ger-
<;ekten isteyip istemedikleri hususunda saglikli kararlar ve-
rebilmek ign, irade gii^lerini agk ve net olarak ortaya
koymalidirlar.
tfa§arili bir evlilik igin de irade gucuniin
“ngrede” ve “nasil” kullamlacagi iyi bilinmeli.
“iradesi kuvvetli olanlar,
zor fartlarda bile mutluluga eri$ebilirler.”
John Milton Birinci irade
Birinci irade giicu, evlenecek erkegin karar verme-
deki iradesidir. Evlilikte erkek “talep eden ki§i” oldu-
gundan birinci irade once erkek tarafindan ortaya ko-
nulmali. Bunun iqin de erkek, evlenip evlenmeme hu-
susundaki iradesini hit; kimsenin etkisi altinda kalma-
dan ozgurce verebilmeli.
Sonraki evrelerde ise evlenecegi bayan hakkindaki
diger kararlarini ayni §ekilde ortaya koymalidir. Bu du-
rum, evlenecek e§ler arasmda olmasi gereken birinci
derecedeki irade giiciidiir.
I-w—1
Erkek, evlenip evlenmeme hususundaki
iradesini hig kimsenin etkisi altinda
kalmadan ozgurce verebilmeli.
ikinci irade
Erkek ign soyledigimiz birinci gii<;, ayni $ekilde ev-
lenecek kiz i<;in de geq:erlidir.
Ancak evlenecek kiz “talep edilen ki§i” konumun-
da oldugundan, erkegin karar vermedeki irade giicu
once gelmektedir. Burada onemli olan, duygularin et-
kisinde kalmadan, akli ve iradeyi kullanarak ozgiir ira-
de gucunii ortaya koyabilmektir.
Kadin ve erkegin irade gii<;leri, “ikisinin gucu”nii
ortaya koymaktadir. Bu iki irade sayesinde e§ler turnzorluklarin ustesinden gelebilme guglerini elde etmi§
olacaklardir.
U^iincu irade
Uguncu irade gticu, erkek tarafinin anne ve babasi-
nin rizasini ortaya koyan gugtlir. Evlenecek erkegin ai-
lesinin rizasi, hem maddi hem de manevi yonden bu-
yuk onem ta§iyor. Anne ve babanin rizasini almadan
evlenmeye kalkanlar, gelecekte en qok ihtiyaglari olan
anne-baba desteklerini kaybederler.
Dorduncu irade giicu de kiz tarafinin anne-babasi-
nin rizasini ortaya koyan bir giigtur. Bu irade zincirleri
evlilik baginin birer halkalaridir. Halkalardan biri eksik
olursa, evlilik kurumunun ana direkleri saglam zemine
oturmami$ olur.
Biz bu iradelerden uzak dursak bile, bunlar zinci-
rin halkalari gibi birbirlerine bagli olduklarindan, iste-
sek de istemesek de evliligi olumlu veya olumsuz yon-
de etkilerler.
Anlatmaya gali§tigimiz bu dort irade, evliligin te-
mel ve saglam direkleridir. Temel direkleri besleyen
Dorduncu irade
Bu irade zincirleri evlilik baginin birer
halkalaridir. Halkalardan biri eksik olursa,
evlilik kurumunun ana direkleri saglam
zemine oturmami§ olur.E$ SEgiMi VE EVULIGE HAZIRLIK
yan direkler konumunda olan akrabalarm, arkada$larin
ve kom§ularin goru§lerini almak evliligi daha da gug-
lendirecektir.

iki §ahit Yeterli
iki ni§anli mehtapli bir gecede birbirlerine iltifatlar
ederler.
Delikanli:
–    Seni deliler gibi sevdigime gokteki yildizlar §ahittir.
Geng kiz umursamaz bir tavirla:
–    Bu kadar §ahide gerek yok, evlenmemiz igin iki §ahit
yeterlidir, der.
EVLiLiKTE “YA§” ILE “BA§”
NE OLMALI?
“Akil ya§ta degil ba$tadir,
fakat akli ba$a ya$ getirir.”
Cenap §ahabettin
Kadin-erkek arasindaki psikolojik farkliliklari belir-
ledikten sonra, uygun evlenme ya§inin ne olacagi hu-
susunda tespitler yapmaya qali$alim.
E§lerin maddi ve manevi sorumluluk alabilmeleri
i^in belli bir ya§a geldikten sonra evlenmeye yonelme-
leri “bilin^li bir evlilik” ign onemlidir. Ancak hangi
ya§larda evlenmenin daha yararli olacagi hususunda
kesin bir §ey soyleyemeyiz. Qiinku ya§ faktoru, sosyal
ve ekonomik §artlarin yamnda, yoresel ve geleneksel
ozelliklere gore de (^e§itli degi$iklikler gosteriyor.
Eskiden evlilikler erken ya§larda yapiliyordu. Gii-
niimuz §artlarinda ise genqlerin buyiik qogunlugu mes-
lek sahibi olduktan sonra evlenmeyi tercih etmektedir.
Fakat az da olsa kirsal kesimlerde ya§ayan genglerin
gok erken ya^larda evlendikleri de biliniyor.”Ruhsal yonden anla§abilen ve birbirlerini §artsiz
seven insanlar iq:in ya§in-ba§in onemi yok” deniliyor.
Guniimuz §artlarinda bu anlayi§in ne derece ge^erli
olup olmadigi ayri bir konu…
E$lerin maddi ve manevi sorumluluk
alabilmeleri i$in belli bir ya$a geldikten
sonra evlenmeye yonelmeleri
“bilingli bir evlilik” iqin onemlidir.
Gegerli Olan Evlilik Ya§i
Bu agiklamalardan sonra, Tiirkiye’nin sosyo-kultu-
rel §artlarina gore “en ideal evliligin” hangi ya§larda
olmasi gerektigi hususunda genel bir degerlendirme
yapabiliriz.
Psikolojik verilere gore; bir insanin “ki§iligin geli§-
mesi” yirmi ya§ina kadar siirekli farkliliklar gosteriyor.
Devamli arayi§lar iqerisinde olan gen^lerin bilgileri,
ali§kanliklari, zevkleri, huylan, fikirleri ve anlayi§lari
devamli degi§iyor. Yirmi ya§indan sonra ise yava§ ya-
va§ olgunla§maya ba§liyor.
Kadin-erkek arasmdaki “ya§ fakt6ru”ne bu aqidan
bakacak olursak, kadin ile erkegin “ergenlik ^aglarim”
kar§ila§tirmamiz gerekiyor. Bayanlarin ergenlik gagi,
12 ile 15 ya§ arasinda degi$iyor. Sicak yorelerde bu
durum dokuz ya§ma kadar inebiliyor. Erkeklerin bulug
gagi ise 14 ile 17 ya§ arasinda gerqekle§iyor.
Erkegin ergenlik vagina daha get; girmesi, ona daha

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*