Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ Secimi ve Evlilik 19 Bölüm

EŞ Secimi ve Evlilik 19 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 19 Bölüm.

Evlilkte Dort İradenin Onemi Saglikli Ve Kalici Bir Evlilik İqin Saglam Bir “İrade Gucu”Niin Olmasi Evliligin Temel §Artlarindan Biri SayiLiyor.

İrade Dedigimiz Duygu, İnsan Hayatindaki Evrele- Ri Kontrol Altinda Tutan Bir “Gug”Tur. Bu Giicu Bilingli Kullananlar Ba§Arili Olurlar.

Ba§Arisiz İnsanlar Asla Mutlu Olamazlar. Ba^Arili Bir Evlilik İgn De İrade Gucuniin “Nerede” Ve “Nasil” Kulla- Nilacagi İyi Bilinmeli. İngiliz §Airi John Milton, Evlilikle İlgili Bir Yazisinda; “İradesi Kuvvetli Olanlar; Zor §Artlar- Da Bile Olsalar, Mutluluga Ula§Abilirler” Diyor.

İradenin Anlami; “Bir $Eyi İstemek Ve Dogru Karar Ver- Mek”Tir. Bu Agdan Evlilik Oncesinde E§Ler Birbirlerini Ger- <;Ekten İsteyip İstemedikleri Hususunda Saglikli Kararlar Ve- Rebilmek İgn, İrade Gii^Lerini Agk Ve Net Olarak Ortaya Koymalidirlar.

Tfa§Arili Bir Evlilik İgin De İrade Gucuniin “Ngrede” Ve “Nasil” Kullamlacagi İyi Bilinmeli. “İradesi Kuvvetli Olanlar, Zor Fartlarda Bile Mutluluga Eri$Ebilirler.” John Milton Birinci İrade Birinci İrade Giicu, Evlenecek Erkegin Karar Verme- Deki İradesidir.

Evlilikte Erkek “Talep Eden Ki§İ” Oldu- Gundan Birinci İrade Once Erkek Tarafindan Ortaya Ko- Nulmali. Bunun İqin De Erkek, Evlenip Evlenmeme Hu- Susundaki İradesini Hit; Kimsenin Etkisi Altinda Kalma- Dan Ozgurce Verebilmeli.

Sonraki Evrelerde İse Evlenecegi Bayan Hakkindaki Diger Kararlarini Ayni §Ekilde Ortaya Koymalidir. Bu Du- Rum, Evlenecek E§Ler Arasmda Olmasi Gereken Birinci Derecedeki İrade Giiciidiir.

Antalya Bayan Escort.

Erkek, Evlenip Evlenmeme Hususundaki İradesini Hig Kimsenin Etkisi Altinda Kalmadan Ozgurce Verebilmeli. İkinci İrade Erkek İgn Soyledigimiz Birinci Ayni $Ekilde Ev- Lenecek Kiz İ<;İn De Geq:Erlidir.

Ancak Evlenecek Kiz “Talep Edilen Ki§İ” Konumun- Da Oldugundan, Erkegin Karar Vermedeki İrade Giicu Once Gelmektedir.

Burada Onemli Olan, Duygularin Et- Kisinde Kalmadan, Akli Ve İradeyi Kullanarak Ozgiir İra- De Gucunii Ortaya Koyabilmektir. Kadin Ve Erkegin İrade GaLeri, “İkisinin Gucu”Nii Ortaya Koymaktadir.

Bu İki İrade Sayesinde E§Ler Turnzorluklarin Ustesinden Gelebilme Guglerini Elde Etmi§ Olacaklardir. U^İincu İrade Uguncu İrade Gticu, Erkek Tarafinin Anne Ve Babasi- Nin Rizasini Ortaya Koyan Gugtlir.

Evlenecek Erkegin Ai- Lesinin Rizasi, Hem Maddi Hem De Manevi Yonden Bu- Yuk Onem Ta§İyor. Anne Ve Babanin Rizasini Almadan Evlenmeye Kalkanlar, Gelecekte En Qok İhtiyaglari Olan Anne-Baba Desteklerini Kaybederler.

Dorduncu İrade Giicu De Kiz Tarafinin Anne-Babasi- Nin Rizasini Ortaya Koyan Bir Giigtur. Bu İrade Zincirleri Evlilik Baginin Birer Halkalaridir.

Halkalardan Biri Eksik Olursa, Evlilik Kurumunun Ana Direkleri Saglam Zemine Oturmami$ Olur. Biz Bu İradelerden Uzak Dursak Bile, Bunlar ZinciRin Halkalari Gibi Birbirlerine Bagli Olduklarindan, İste- Sek De İstemesek De Evliligi Olumlu Veya Olumsuz Yon- De Etkilerler.

Anlatmaya Gali§Tigimiz Bu Dort İrade, Evliligin Te- Mel Ve Saglam Direkleridir. Temel Direkleri Besleyen Dorduncu İrade Bu İrade Zincirleri Evlilik Baginin Birer Halkalaridir.

Antalya Escort Bayan.

Halkalardan Biri Eksik Olursa, Evlilik Kurumunun Ana Direkleri Saglam Zemine Oturmami§ Olur.E$ Segimi Ve Evulıge Hazırlık Yan Direkler Konumunda Olan Akrabalarm, Arkada$Larin Ve Kom§Ularin Goru§Lerini Almak Evliligi Daha Da GugLendirecektir.

İki §Ahit Yeterli İki Ni§Anli Mehtapli Bir Gecede Birbirlerine İltifatlar Ederler. Delikanli: –    Seni Deliler Gibi Sevdigime Gokteki Yildizlar §Ahittir. Geng Kiz Umursamaz Bir Tavirla: –    Bu Kadar §Ahide Gerek Yok, Evlenmemiz İgin İki §Ahit Yeterlidir, Der.

Evlilikte “Ya§” Ile “Ba§” Ne Olmalı? “Akil Ya§Ta Degil Ba$Tadir, Fakat Akli Ba$A Ya$ Getirir.” Cenap §Ahabettin Kadin-Erkek Arasindaki Psikolojik Farkliliklari Belir- Ledikten Sonra, Uygun Evlenme Ya§İnin Ne Olacagi Hu- Susunda Tespitler Yapmaya Qali$Alim.

E§Lerin Maddi Ve Manevi Sorumluluk Alabilmeleri İ^İn Belli Bir Ya§A Geldikten Sonra Evlenmeye Yonelme- Leri “Bilin^Li Bir Evlilik” İgn Onemlidir.

Ancak Hangi Ya§Larda Evlenmenin Daha Yararli Olacagi Hususunda Kesin Bir §Ey Soyleyemeyiz. Qiinku Ya§ Faktoru, Sosyal Ve Ekonomik §Artlarin Yamnda, Yoresel Ve Geleneksel Ozelliklere Gore De (^E§İtli Degi$İklikler Gosteriyor.

Eskiden Evlilikler Erken Ya§Larda Yapiliyordu. Gii- Niimuz §Artlarinda İse Genqlerin Buyiik Qogunlugu Mes- Lek Sahibi Olduktan Sonra Evlenmeyi Tercih Etmektedir.

Fakat Az Da Olsa Kirsal Kesimlerde Ya§Ayan Genglerin Gok Erken Ya^Larda Evlendikleri De Biliniyor.”Ruhsal Yonden Anla§Abilen Ve Birbirlerini §Artsiz Seven İnsanlar İq:İn Ya§İn-Ba§İn Onemi Yok” Deniliyor.

Guniimuz §Artlarinda Bu Anlayi§İn Ne Derece Ge^Erli Olup Olmadigi Ayri Bir Konu… E$Lerin Maddi Ve Manevi Sorumluluk Alabilmeleri İ$İn Belli Bir Ya$A Geldikten Sonra Evlenmeye Yonelmeleri “Bilingli Bir Evlilik” İqin Onemlidir.

Antalya Escort.

Gegerli Olan Evlilik Ya§İ Bu Agiklamalardan Sonra, Tiirkiye’nin Sosyo-Kultu- Rel §Artlarina Gore “En İdeal Evliligin” Hangi Ya§Larda Olmasi Gerektigi Hususunda Genel Bir Degerlendirme Yapabiliriz. Psikolojik Verilere Gore; Bir İnsanin “Ki§İligin Geli§- Mesi” Yirmi Ya§İna Kadar Siirekli Farkliliklar Gosteriyor.

Devamli Arayi§Lar İqerisinde Olan Gen^Lerin Bilgileri, Ali§Kanliklari, Zevkleri, Huylan, Fikirleri Ve Anlayi§Lari Devamli Degi§İyor.

Yirmi Ya§İndan Sonra İse Yava§ Ya- Va§ Olgunla§Maya Ba§Liyor. Kadin-Erkek Arasmdaki “Ya§ Fakt6ru”Ne Bu Aqidan Bakacak Olursak, Kadin İle Erkegin “Ergenlik ^Aglarim” Kar§İla§Tirmamiz Gerekiyor.

Bayanlarin Ergenlik Gagi, 12 İle 15 Ya§ Arasinda Degi$İyor. Sicak Yorelerde Bu Durum Dokuz Ya§Ma Kadar İnebiliyor.

Erkeklerin Bulug Gagi İse 14 İle 17 Ya§ Arasinda Gerqekle§İyor.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş  Secimi Ve Evlilik 19 Bölüm.

Cevap bırakın