Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.20-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.20-bölüm

EŞ  secimi ve evlilik.20-bölüm

i§in igine gegim sikintisi girdiginden Erkan okulunu bi-
rakip gali^mak zorunda kalir. Gamze de okula gitmez. Her
ikisi de agik liseye kaydolurlar. Bu arada Erkan’in annesi
gelini Gamze ile geginemez. Tarti§malar, kavgalar derken
evin iginde huzursuzluk ba§ gosterir. Bu durum kar§isinda
Erkan karisiyla beraber evden ayrilir. Yeni bir ev tutar. Ge-
gim sikintisi Gamze’yi de gali§maya zorlar.
Bir taraftan agik lise imtihanlari, bir taraftan ev gegimi,
diger taraftan aile hayati devam ederken beklenmedik bir
geli§me olur. Erkan’in i§ yeri iflas eder. Erkan i§siz giigsuz
ortalikta kalir. i§ arar fakat bulamaz. Bu durum onu bunali-
ma du§uriir.
Sikintidan igkiye ba§lar, bekarliktaki eski arkada§larina
takilir. Erkan’in dengesiz davrani§lari Gamze’yi iyice rahat-
siz eder. Oturup konu§urlar ama Erkan dengeleri kaybetti-
ginden anormal davrani§lar sergiler, huzursuzlugu daha da
artar. Nihayet Gamze kendine gore bir gare bulur. “Bari as-
kere git de bu engel aradan giksin. Sonra bakalim ne
olur?” §eklindeki fikrini kocasina kabul ettirir.
Erkan askere gider. Tamamen yalniz kalan Gamze
bo§luga dii§er ve gali§tigi i§ yerinden bir erkek arkada§iyla
beraber olur. Durumu ogrenen Erkan’in annesi olayi etrafa
yayar. Haber askerdeki Erkan’a da ula§ir. Bu durum oylesi-
ne biiyur ki, iginden gikilamaz bir ha! alir. Sonunda her iki
taraf mahkemeye ba§vurup bo§amrlar. Qocuklarinin olma-
yi§i tek tesellileri olur.
Evlilik Hikayeleri
Sen Neyle Ya§ayacaksin?
Delikanli evlenmeye karar vermi§ti, ama her dar gelir-
li gibi o da muthi§ korku ve endi§e igindeydi.
“Bak sevgilim” dedi. “§imdiden soyleyeyim de, sonra
soylemedi demeyesin. Ayda elime gegen para topu topu
1500 liradir. Ne bir kuru§ eksik, ne de fazla. Bu kadar pa-
rayla bir ay idare edebilir misin?”
Geng kiz delikanliya uysalca sokularak cevap verdi:
“Ben idare etmesine ederim, ama sen neyle ya§aya-
caksin?”
ZENGiNLiK, “ARAC” Ml
“AMAg” Ml OLMALI?
“Zengin, mail $ok olana denmez.
Kalbi zengin olana denir.”
Hadis
Maddeciligin ve gkarciligin on planda tutuldugu
bir donemde ya§iyoruz. Evlenecek giftler arasinda,
zenginligi her §eyin iistunde tutanlar maalesef qogun-
lukta. Ozellikle kiz tarafi, evlenecek erkegin “dairesi
var mi, arabasi var mi, iyi para kazaniyor mu, varlikli
mi” gibi sorulara verecegi cevabi fazlaca onemsiyor.
Zengin olmak, varlikli olmak elbette guzel bir tut-
ku. Yanli$ olan maddeciligin amag haline getirilmesi-
dir. Zenginlik gegici bir durumdur. Bugiin zengin olan,
yarin yoksul olabilir, bugun fakir olan, yarin zengin
olabilir.
Onemli olan, olanla yetinip gelecek igin dogru
planlar yapabilmektir. Zenginlik insani rahatlatabilir,
istedigini yapma ve serbest hareket etme imkanini sag-
layabilir. Oysa zenginlik insanin ig huzurunu saglama-
da gogu zaman etkili olmaz. Bir an iqin ya§anan §a§aa-
li hayat insani co§turabilir ve Zevklendirebilir, ancak
kendi dunyanizla ba§ ba§a kaldiginizda, o §a§aalihayattan hi^bir eser kalmaz. i§te o zaman igimizde bu-
yuk bir bo§luk olu§ur ve artik duygularinizi tatmin ede-
cek yeni arayi§lara yonelebiliriz.
Farkliliklari Ortadan Kaldiran Denkliktir
E§ seqiminde farkl11iklarin ortaya gkmamasi igin
“denklik” durumu goz oniinde bulundurulmalidir.
Zengin zenginle, fakir fakirle, tahsilli tahsilliyle, dindar
dindarla evlenmeli. Bu boyle olmadigi takdirde, evlilik
sonrasi farkliliklar ortaya gikar ve “5ati§ma”lar ba§lar.
Qati^malar biriktiginde ise huzursuzluklar ve gegmsiz-
likler evlilik muessesesini qikmaza gotiirur.
Zengin-fakir evlilikleriyle ilgili milyonlarca roman
ve hikaye yazildi. Aynca, gerek Turk sinemasinda ve
gerekse dunya sinemalarinda sayisiz filmier ^evrildi.
Romanlara, hikayelere ve filmlere konu olan olaylarin
<^ogu hayal olmakla beraber, bir kismi da hayattan
alinmi§ olaylardir ve hemen hemen hepsinin sonu da
husranla sonu<;lanmi$tir.
E$ seqiminde farkliliklarin ortaya qikmamasi
igin “denklik” durumu goz oniinde
bulundurulmalidir.
(^evremize baktigirruzda, bununla ilgili bir surii
ya§anmi§ olayla kar§ila§mz. “Rahat edeyim, huzur-
lu ya§ayayim” diye zenginligi one gikaran insanlar,
aradan kisa bir sure ge<;tikten sonra bu duygularin-
dan dolayi pieman oluyorlar ama artik i§ i§ten geg-mi§ oluyor. Hatalarinin bedelini ise ^ok agir bir §ekil-
de odiiyorlar.
Zenginlik tutkusuyla ilgili Fransiz filozoflarindan
De Bonald’in sozii de qok dikkat qekici. De Bonald;
“Aslinda insanlari mutsuz eden zenginlik degil; zengin
olma tutkusudur? diyor.
Bir Yuvanin Zenginligi £ocuklardir
Bu anlattiklarimizdan, zenginligin kotu bir §ey ol-
dugu anlami gikarilmasin. Burada anlatmak istedigi-
miz, evlenecek e§lerin birbirlerine zenginlik §arti ko§-
mamalaridir. Bir de e§ler arasinda, hatta aileler arasin-
da “e§itlik dengesi”nin saglanmasidir.
Eger kendi emeginiz ve kazancimzla zengin olursa-
niz, asil o zaman hayattan ve ya§amaktan zevk alirsi-
niz.
Yabanci yazarlardan Henry Taylor’un §u veciz so-
zii anlattiklarimizi ne guzel de ifade ediyor:
“Bir yuvanin yasasi uyumdur.
Bir yuvanin guvenligi bagliliktir.
Bir yuvanin huzuru memnun olan gonullerdir.
Bir yuvanin zenginligi de gocuklardir.”En BuyiikZenginlik
Kadinin biri comert oldugu soylenen ya§li bir bilgeye
gidip para talebinde bulunur:
–    Ben 90k fakir biriyim. Qocugumun ihtiyaglarini kar§i-
layamiyorum, bana biraz yardim eder misiniz?
Bilge adam, kadinin kucagindaki bebegin saglarini ok-
§adiktan sonra:
–    Demek fakirsin!.. der. Hem de gok fakirsin ha!… Kar-
§iliksiz yardim yapmak adetim degildir!.. Eger yardim isti-
yorsan gocugunun parmagini satman gerekir.
Kadin once adamin deli oldugunu zanneder, daha
sonra da kotii bir §aka yaptigini du§unur. Ama adam gayet
oturakli, olgun ve ciddi bir gorunum sergiler.
Bilge Adam, kadina bir kese altin uzatir:
–    Ayak parmagina da raziyim… Hig uzulme, cerrah ol-
dugumdan ona aci gektirmem.
Bu teklif kar§isinda kadinin tuyleri diken diken olur, ne
diyecegini bilemez.
Kadin §a§kinlik iginde, insanin kanim donduran bu
teklif uzerine kagmayi du^uniirken adam:
–    Sadece tirnagini soksem de olur! Biliyorsun zamanla
yenisi gikar.
Kadin bu ruh hastasina daha fazla dayanamaz, kapiyi
garpip uzakla§irken adam onun arkasindan konu§ur:
–    Nasil bir fakir oldugunu anlayamadim. Kucagindaki
hazinenin tirnak kadar bir pargasini bile bir kese altina de-
gi§miyor!..
ibretli Hikayeler
__EVLENECEK gFTLERE AiLELERiNiN
DESTEKLERi
£agin gerekleri ne olursa olsun, bizim gelenegi-
mizde anne-babalarin evlatlari uzerindeki destegi hiq-
bir zaman eksik olmaz. Bu ya§am bigmi, bizim kiiltii-
rumuziin degi$meyen bir hayat tarzi olarak varligini
surduregelmi§tir…
“Otoriter ve koruyucu” ailelerde bu durum daha
fazla kendini gosterir. Bu tip ailelerde <;ocuklar hangi
ya§larda olurlarsa olsunlar, turn kararlari anne-babalar
alir. ^ocuklarinm i§ ve e§ seqimini, hayitlariyla ilgili
kararlarini evlatlarina sormadan yapmayi kutsal bir go-
rev kabul ederler.
Qigin gerekleri ne olursa olsun, bizim
gelenegimizde anne-babalarin evlatlari
uzerindeki destegi hi^bir zaman eksik olmaz.
Eger (^ocuklarinin rizalari yoksa, ge§itli metotlar uy-
gulayarak istediklerini oyle veya boyle kabul ettirirler.Geleneksel, otoriter ve koruyucu ailelerde evlenecek
genglerin soz haklari dahi olmaz. C^ocuklar bu duruma
ali§tiklarindan ve de kendilerine giivenleri de olmadi-
gindan butiin kararlari ebeveynlerine birakirlar.
Bu uygulamanin ba§ka bir §ekli de “gorucu usulii”
ile yapilan evliliklerde goruliir. Gegmi§te, gorucu usu-
lii ile yapilan evliliklerin hemen hemen hepsi saglikli
oluyordu. Evlenenler omiir boyu mutlu bir hayat siire-
biliyorlardi. §imdiki gibi gegimsizlik ve bo§anmalar bu
kadar yaygin degildi.
Birgok yoremizde “gGrucii usulii” ile yapilan evli-
likler hala geqerliligini koruyor. Ufak tefek degi§iklikler
olsa bile bu gelenek devam ediyor. Az da olsa “goniil-
lu aracriar hala var. Bu aracilar, evlenecek gen<;lere
yardimci oluyor, birbirleriyle tani§tirip bulu^turuyorlar.
Eskiye gore degi§en durum, tam$ma sonrasinda e§lerin
kendi i§lerini kendilerinin yapiyor olmasidir.
§imdiki gentler once birbirlerini begeniyor, daha
sonra anne-babalari devreye giriyor. Aile bagliligimi-
zin geregi olarak anne-babalar, <;ocuklarinin evlilikle-
rini gerc^ekle^tirinceye kadar her turlii desteklerini de
esirgemiyorlar.
Kiz veya delikanli birbirlerini begendikten sonra bi-
le anne-babalar desteklerini eksik etmiyor, evlenecek
^iftlerin soziinu kesiyor, ni§anini yapiyor, evini diizii-
yor, a§agi yukari biitiin ihtiyaglarini gideriyorlar. An-
cak diigiinle ilgili turn i$leri yaptiktan sonra aradan qe-
kiliyorlar. Qagin §artlari geregi ba§ ba§a kalan yeni ev-
liler, hayatm gergekleriyle kar§ila§tiklarinda kendilerini
yapayalniz hissediyorlar. i§te asil hayat da bundan
sonra ba§liyor.-w-
$imdiki gentler once birbirlerini begeniyor,
daha sonra anne-babalari devreye giriyor.
Damat Adayinda Aranacak
En Onemli Ozellik!
Kizin anne ve babasinin damat adayinda arayacagi
en onemli ozellik “giivenilir bir ki§ilige” sahip olup ol-
madigidir. Daha sonra aile idare edebilecek sorumlu-
lugunun varligi, namus anlayi§i, din? duyarliligi, bu-
yuklere saygisi, soylediklerini tatbik edip etmedigi, pa-
rasini nasil kullandigi ve kazancinin me§ru olup olma-
digi gibi hususlar siralanabilir…
Tabii her ailenin kendine gore prensipleri vardir.
Tecrubeleri ve birikimleri sayesinde en dogru karari yi-
ne kendileri vereceklerdir.
Damat adayinda aranacak ana hususlari belirlerken
size <;ok onemli bir sozii hatirlatmak istiyoruz. Bu soz
adeta evliligin ve birlikteligin en onemli taahhiidudur,
ayni zamanda anne ve babanin “vasiyetidir” diyebiliriz.
Sonunda kiz babasi, damat adayini kar§isina alip:
“Bu kiz evladi sana Allah’in bir emanetidir. Sakin ola,
bu emanete ihanet etme” ogiidunu ustiine basa basa
vurgulamalidir.
Gelin Adayinda Aranacak En Onemli Ozellik!
Ayni §ekilde damat adayinda aranan “giivenilir bir
ki§ilik” sifatiyla birlikte, gelin adayinda aranacak ikincibir ozellik de “haya duygusu’dur. Bu iki duygu kadmi
kadin yapan ve annelik vasfi kazandiran ozelliktir.
Bu duyguya sahip olan bir kiz evladi, birqok olum-
lu ozellikleri de bunyesinde ta§iyor demektir. Olmasi
gereken diger ozellikler zaman i^erisinde kazanilabilir.
Ev diizenleme, gama^ir yikama, yemek yapma gibi i§-
leri bilmese de olur. Zaman igersinde bunlar ogrenile-
bilir. Haya duygusu ise ogrenilmez, verilir…
Aile Butunlugumuz,
En Buyuk Zenginligimizdir
Bati toplumlarindaki aile yapisinin “bireycilik anla-
yi§i”na dayandigini hepimiz biliyoruz. Fertler kendi ih-
tiyaglarini kendileri kar§ilarlar. Hayatin zorluklari kar-
§isinda tek ba§larina mucadele etmek durumundadir-
lar. Aile fertlerinin herhangi bir destegi yoktur. Bati
toplumundaki bu anlayi§, onlarin ya§am bigimidir.
Dogu toplumlarinda, yani bizde ise durum farkli-
dir. Turn olumsuzluklara ve yozla§malara ragmen iil-
kemizde aile “kutsalligi”m korumaktadir. Kulturel ko-
dumuzda “aile butunlugumuz bizim en biiyuk zengin-
ligimiz”dir. Bizdeki “aile igi birliktelik” birtakim degi-
§ikliklere ugrasa bile, yine de devam etmektedir. Her
§eye ragmen aile fertleri her ortamda birbirlerinin des-
tekleyicisidirler.
Anne-babalar, devamli ^ocuklarimn yanlarinda
olurlar. Evlenip ayri evde otursalar bile desteklerini ek-
sik etmezler. ^ocuklarinin her ge§it sorunuyla ilgilen-
meyi kendilerine gorev sayarlar. Bunun yamnda, yuka-
rida anlatmaya qali§tigimiz “otoriter ve koruyucu” ya-
pilarini surdiirmeyi de ihmal etmezler.
i»nMUSTAFA TO PA LOG LU
-W-
Kulturel kodumuzda “aile butunlugumuz
bizim en buyuk zenginligimiz”dir.
Ana Babaya Deger Vermek
insan hem bireysel hem de toplumsal bir varlik ol-
duguna gore; biiyiiklerine kar§i saygi ve sevgi goster-
mesi en dogal davrani§ bi^imidir.
Konuyu evlilikle ili§kilendirdigimizde, evlenecek
killer ne pahasina olursa olsun, ailelerinin rizalarini
a 11 p gonullerini yapmak durumundadir. Anne-babaya
deger vermek, onlarin desteklerini almak, ayni zaman-
da manevi bir gugtur.
Unutmamak gerekir ki, her insan anne ve babasi
gibi olacaktir. “insan ne ekerse onu biger.” Bu baglam-
da, ailelerinin destegini almadan evlilik yapanlar, bu-
nun bedelini gok agir oderler. A§agida anlatacagimiz
olay bunun canli bir ornegidir.
I-w-1
Anne-babaya deger vermek, onlarin destekle-
rini almak, ayni zamanda manevi bir gugtiir.
%MUSTAFA TO PA LOG LU
-W-
Kulturel kodumuzda “aile butunlugumuz
bizim en buyuk zenginligimiz”dir.
Ana Babaya Deger Vermek
insan hem bireysel hem de toplumsal bir varlik ol-
duguna gore; biiyiiklerine kar§i saygi ve sevgi goster-
mesi en dogal davrani§ bi^imidir.
Konuyu evlilikle ili§kilendirdigimizde, evlenecek
killer ne pahasina olursa olsun, ailelerinin rizalarini
a 11 p gonullerini yapmak durumundadir. Anne-babaya
deger vermek, onlarin desteklerini almak, ayni zaman-
da manevi bir gugtur.
Unutmamak gerekir ki, her insan anne ve babasi
gibi olacaktir. “insan ne ekerse onu biger.” Bu baglam-
da, ailelerinin destegini almadan evlilik yapanlar, bu-
nun bedelini gok agir oderler. A§agida anlatacagimiz
olay bunun canli bir ornegidir.
I-w-1
Anne-babaya deger vermek, onlarin destekle-
rini almak, ayni zamanda manevi bir gugtiir.
%MUSTAFA TO PA LOG LU
-W-
Kulturel kodumuzda “aile butunlugumuz
bizim en buyuk zenginligimiz”dir.
Ana Babaya Deger Vermek
insan hem bireysel hem de toplumsal bir varlik ol-
duguna gore; biiyiiklerine kar§i saygi ve sevgi goster-
mesi en dogal davrani§ bi^imidir.
Konuyu evlilikle ili§kilendirdigimizde, evlenecek
killer ne pahasina olursa olsun, ailelerinin rizalarini
a 11 p gonullerini yapmak durumundadir. Anne-babaya
deger vermek, onlarin desteklerini almak, ayni zaman-
da manevi bir gugtur.
Unutmamak gerekir ki, her insan anne ve babasi
gibi olacaktir. “insan ne ekerse onu biger.” Bu baglam-
da, ailelerinin destegini almadan evlilik yapanlar, bu-
nun bedelini gok agir oderler. A§agida anlatacagimiz
olay bunun canli bir ornegidir.
I-w-1
Anne-babaya deger vermek, onlarin destekle-
rini almak, ayni zamanda manevi bir gugtiir.
%Alt Yapisi Olmayan Bir Evlilik
Selim’in evlilik zamani gelmi§tir. Anne-baba, ogullarina
bir e§ bulabilmek igin gabahyorlardir. Diger taraftan Selim
de kendine gore planlar yapmaktadir. Okuldan arkada§i
olan Zeynep ile evlenmek ister.
Anne-baba, Zeynep’i ara§tirirlar, uygunlugu hakkinda
tereddutleri oldugu igin nza gostermezler.
Selim bu i§e fena bozulur. “Benim istedigim kizi siz na-
sil istemezsiniz” diyerek anne-babasina kar§i sert tepki
gosterir. Bu olaydan sonra ailesiyle butiin baglarini koparir
ve Zeynep ile evlenir. Bir sure sonra hayatin gergekleri ile
kar§ila§tiklarinda, zorluklarla mucadele edemezler. Ekono-
mik sikintilar yiizunden bunahmlara du§erler. Ev kirasi,
mutfak masrafi, taksitler derken i§in iginden gikamazlar.
Selim ailesine siginmaktan ba§ka gare bulamaz. Anne
ve babasina durumunu anlatir. Yaptigi ta§kinliklardan dola-
yi oziir diler ve ailesinden yardim ister.
Anne-baba yuregi ogullarinin bu durumuna dayana-
maz. Onlara yardimci olabilmek igin bir program yaparlar.
Baba, oglu Selim’in butiin borglarini iistlenir. Kirada olan
dairesini de onlara tahsis edecegini soyler.
Selim ile Zeynep bu duruma gok sevinirler. Zeynep, bu
sevinci kendi ailesiyle de payla§mak ister. Selim ile birlikte
hemen babasinin evine giderler. Durumu onlara da anlatir-
lar. Zeynep’in babasi bu geli§meye sevinecegi yerde Se-
lim’in babasina veryansin eder. “Aylardan beri sikintilar ige-
risinde kivraniyorsunuz. Bugiine kadar neredeydiler? Ma-
dem imkanlari var, §imdiye kadar neden size yardimci ol-
madilar” ^eklinde bir siirii iddialarla Selim’in ailesini suglar.Hatta Zeynep’in babasi daha da ileri giderek Selim’in ailesi-
ni telefonla arar ve agzina geleni soyler.
Bu giki§ kar§isinda olaylar daha da biiyiir. Her iki taraf
birbirlerini suglayarak ithamlarda bulunurlar. i§in garip yo-
nu, Selim de karisinin ailesinden yana olarak kendi anne
ve babasini suglar.
Olaylar oylesine buyur ki, her iki aile kanli bigakli hale
gelirler. Kiiskunlukleri daha da depre§ir. Selim’in ailesi,
ogullarina destek vermek §oyle dursun, evlatliktan bile red-
dedecek duruma gelir.
Evlilik Hikayeleri
11. Boluni ^
EVLiLiGE EKSiK
iHTiYAgLARLA GiDiLMELi
“Evlilige eksik ihtiyaglarla gidilmeli” sozu, rahmetli
Prof. Dr. Mazhar Ozman hocama aittir. Ne anlama geldi-
gini onun tespitlerinden yola gkarak anlatmaya gali§alim.
(Jagimizin en yaygin ali§kanliklarindan biri olan
“liiks ya§ama” arzusu insanlarin “emeklerini ve umutlari-
ni” siirekli somurmektedir. Bu ya§am tarzina kendini
kaptiranlar, dengeleri saglayamadiklan takdirde bedelle-
rini qok agir bir §ekilde odemek zorunda kaliyorlar.
Guniimuzde yaygin olan bir ali§kanlik var. Yeni
yuva kurmaya gali§an e§ler, ev ihtiya^larinin tiimunu
alip evini tamamen duzdiikten sonra evlenmeye karar
veriyorlar. Soz konusu durum hem ekonomik, hem
sosyal, hem de psikolojik yonden oldukga sakincali.
Cagimizm en yaygin ali$kanliklarindan biri
olan “liiks ya§ama ” arzusu insanlarin “emek-
lerini ve umutlarmi” surekli somurmektedir.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*