Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 20 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 20 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 20 Bölüm.

Eş Secimi Ve Evlilik.20-bölüm. Eş  secimi Ve Evlilik.20-bölüm ݧin İgine Gegim Sikintisi Girdiginden Erkan Okulunu Bi- Rakip Gali^mak Zorunda Kalir. Gamze De Okula Gitmez. Her İkisi De Agik Liseye Kaydolurlar. Bu Arada Erkan'in Annesi Gelini Gamze İle Geginemez. Tarti§malar, Kavgalar Derken Evin İginde Huzursuzluk Ba§ Gosterir.

Bu Durum Kar§isinda Erkan Karisiyla Beraber Evden Ayrilir. Yeni Bir Ev Tutar. Ge- Gim Sikintisi Gamze'yi De Gali§maya Zorlar. Bir Taraftan Agik Lise İmtihanlari, Bir Taraftan Ev Gegimi, Diger Taraftan Aile Hayati Devam Ederken Beklenmedik Bir Geli§me Olur. Erkan'in ݧ Yeri İflas Eder.

Erkan ݧsiz Giigsuz Ortalikta Kalir. ݧ Arar Fakat Bulamaz. Bu Durum Onu Bunali- Ma Du§uriir. Sikintidan İgkiye Ba§lar, Bekarliktaki Eski Arkada§larina Takilir. Erkan'in Dengesiz Davrani§lari Gamze'yi İyice Rahat- Siz Eder. Oturup Konu§urlar Ama Erkan Dengeleri Kaybetti- Ginden Anormal Davrani§lar Sergiler, Huzursuzlugu Daha Da Artar. Nihayet Gamze Kendine Gore Bir Gare Bulur. "bari As- Kere Git De Bu Engel Aradan Giksin.

Sonra Bakalim Ne Olur?" §eklindeki Fikrini Kocasina Kabul Ettirir. Erkan Askere Gider. Tamamen Yalniz Kalan Gamze Bo§luga Dii§er Ve Gali§tigi ݧ Yerinden Bir Erkek Arkada§iyla Beraber Olur. Durumu Ogrenen Erkan'in Annesi Olayi Etrafa Yayar. Haber Askerdeki Erkan'a Da Ula§ir. Bu Durum Oylesi- Ne Biiyur Ki, İginden Gikilamaz Bir Ha! Alir.

Antalya Escort.

Sonunda Her İki Taraf Mahkemeye Ba§vurup Bo§amrlar. Qocuklarinin Olma- Yi§i Tek Tesellileri Olur. Evlilik Hikayeleri Sen Neyle Ya§ayacaksin? Delikanli Evlenmeye Karar Vermi§ti, Ama Her Dar Gelir- Li Gibi O Da Muthi§ Korku Ve Endi§e İgindeydi. "bak Sevgilim" Dedi. "§imdiden Soyleyeyim De, Sonra Soylemedi Demeyesin.

Ayda Elime Gegen Para Topu Topu 1500 Liradir. Ne Bir Kuru§ Eksik, Ne De Fazla. Bu Kadar Pa- Rayla Bir Ay İdare Edebilir Misin?" Geng Kiz Delikanliya Uysalca Sokularak Cevap Verdi: "ben İdare Etmesine Ederim, Ama Sen Neyle Ya§aya- Caksin?" Zenginlik, "arac" Ml "amag" Ml Olmalı? "zengin, Mail $ok Olana Denmez.

Kalbi Zengin Olana Denir." Hadis Maddeciligin Ve Gkarciligin On Planda Tutuldugu Bir Donemde Ya§iyoruz. Evlenecek Giftler Arasinda, Zenginligi Her §eyin İistunde Tutanlar Maalesef Qogun- Lukta. Ozellikle Kiz Tarafi, Evlenecek Erkegin "dairesi Var Mi, Arabasi Var Mi, İyi Para Kazaniyor Mu, Varlikli Mi" Gibi Sorulara Verecegi Cevabi Fazlaca Onemsiyor.

Zengin Olmak, Varlikli Olmak Elbette Guzel Bir Tut- Ku. Yanli$ Olan Maddeciligin Amag Haline Getirilmesi- Dir. Zenginlik Gegici Bir Durumdur. Bugiin Zengin Olan, Yarin Yoksul Olabilir, Bugun Fakir Olan, Yarin Zengin Olabilir. Onemli Olan, Olanla Yetinip Gelecek İgin Dogru Planlar Yapabilmektir. Zenginlik İnsani Rahatlatabilir, İstedigini Yapma Ve Serbest Hareket Etme İmkanini Sag- Layabilir. Oysa Zenginlik İnsanin İg Huzurunu Saglama- Da Gogu Zaman Etkili Olmaz.

Bir An İqin Ya§anan §a§aa- Li Hayat İnsani Co§turabilir Ve Zevklendirebilir, Ancak Kendi Dunyanizla Ba§ Ba§a Kaldiginizda, O §a§aalihayattan Hi^bir Eser Kalmaz. ݧte O Zaman İgimizde Bu- Yuk Bir Bo§luk Olu§ur Ve Artik Duygularinizi Tatmin Ede- Cek Yeni Arayi§lara Yonelebiliriz. Farkliliklari Ortadan Kaldiran Denkliktir E§ Seqiminde Farkl11iklarin Ortaya Gkmamasi İgin "denklik" Durumu Goz Oniinde Bulundurulmalidir.

Zengin Zenginle, Fakir Fakirle, Tahsilli Tahsilliyle, Dindar Dindarla Evlenmeli. Bu Boyle Olmadigi Takdirde, Evlilik Sonrasi Farkliliklar Ortaya Gikar Ve "5ati§ma"lar Ba§lar. Qati^malar Biriktiginde İse Huzursuzluklar Ve Gegmsiz- Likler Evlilik Muessesesini Qikmaza Gotiirur. Zengin-fakir Evlilikleriyle İlgili Milyonlarca Roman Ve Hikaye Yazildi. Aynca, Gerek Turk Sinemasinda Ve Gerekse Dunya Sinemalarinda Sayisiz Filmier ^evrildi.

Antalya Escort Bayan.

Romanlara, Hikayelere Ve Filmlere Konu Olan Olaylarin <^ogu Hayal Olmakla Beraber, Bir Kismi Da Hayattan Alinmi§ Olaylardir Ve Hemen Hemen Hepsinin Sonu Da Husranla Sonu<;lanmi$tir. E$ Seqiminde Farkliliklarin Ortaya Qikmamasi İgin "denklik" Durumu Goz Oniinde Bulundurulmalidir. (^evremize Baktigirruzda, Bununla İlgili Bir Surii Ya§anmi§ Olayla Kar§ila§mz. "rahat Edeyim, Huzur- Lu Ya§ayayim" Diye Zenginligi One Gikaran İnsanlar, Aradan Kisa Bir Sure Ge<;tikten Sonra Bu Duygularin- Dan Dolayi Pieman Oluyorlar Ama Artik ݧ ݧten Geg-mi§ Oluyor.

Hatalarinin Bedelini İse ^ok Agir Bir §ekil- De Odiiyorlar. Zenginlik Tutkusuyla İlgili Fransiz Filozoflarindan De Bonald'in Sozii De Qok Dikkat Qekici. De Bonald; "aslinda İnsanlari Mutsuz Eden Zenginlik Degil; Zengin Olma Tutkusudur? Diyor. Bir Yuvanin Zenginligi £ocuklardir Bu Anlattiklarimizdan, Zenginligin Kotu Bir §ey Ol- Dugu Anlami Gikarilmasin. Burada Anlatmak İstedigi- Miz, Evlenecek E§lerin Birbirlerine Zenginlik §arti Ko§- Mamalaridir.

Bir De E§ler Arasinda, Hatta Aileler Arasin- Da "e§itlik Dengesi"nin Saglanmasidir. Eger Kendi Emeginiz Ve Kazancimzla Zengin Olursa- Niz, Asil O Zaman Hayattan Ve Ya§amaktan Zevk Alirsi- Niz. Yabanci Yazarlardan Henry Taylor'un §u Veciz So- Zii Anlattiklarimizi Ne Guzel De İfade Ediyor: "bir Yuvanin Yasasi Uyumdur. Bir Yuvanin Guvenligi Bagliliktir.

Bir Yuvanin Huzuru Memnun Olan Gonullerdir. Bir Yuvanin Zenginligi De Gocuklardir."en Buyiikzenginlik Kadinin Biri Comert Oldugu Soylenen Ya§li Bir Bilgeye Gidip Para Talebinde Bulunur: -    ben 90k Fakir Biriyim. Qocugumun İhtiyaglarini Kar§i- Layamiyorum, Bana Biraz Yardim Eder Misiniz?

Bilge Adam, Kadinin Kucagindaki Bebegin Saglarini Ok- §adiktan Sonra: -    demek Fakirsin!.. Der. Hem De Gok Fakirsin Ha!... Kar- §iliksiz Yardim Yapmak Adetim Degildir!.. Eger Yardim İsti- Yorsan Gocugunun Parmagini Satman Gerekir. Kadin Once Adamin Deli Oldugunu Zanneder, Daha Sonra Da Kotii Bir §aka Yaptigini Du§unur. Ama Adam Gayet Oturakli, Olgun Ve Ciddi Bir Gorunum Sergiler.

Bilge Adam, Kadina Bir Kese Altin Uzatir: -    ayak Parmagina Da Raziyim... Hig Uzulme, Cerrah Ol- Dugumdan Ona Aci Gektirmem. Bu Teklif Kar§isinda Kadinin Tuyleri Diken Diken Olur, Ne Diyecegini Bilemez. Kadin §a§kinlik İginde, İnsanin Kanim Donduran Bu Teklif Uzerine Kagmayi Du^uniirken Adam: -    sadece Tirnagini Soksem De Olur! Biliyorsun Zamanla Yenisi Gikar. Kadin Bu Ruh Hastasina Daha Fazla Dayanamaz, Kapiyi Garpip Uzakla§irken Adam Onun Arkasindan Konu§ur: -    nasil Bir Fakir Oldugunu Anlayamadim.

Kucagindaki Hazinenin Tirnak Kadar Bir Pargasini Bile Bir Kese Altina De- Gi§miyor!.. İbretli Hikayeler __evlenecek Gftlere Ailelerinin Destekleri £agin Gerekleri Ne Olursa Olsun, Bizim Gelenegi- Mizde Anne-babalarin Evlatlari Uzerindeki Destegi Hiq- Bir Zaman Eksik Olmaz. Bu Ya§am Bigmi, Bizim Kiiltii- Rumuziin Degi$meyen Bir Hayat Tarzi Olarak Varligini Surduregelmi§tir... "otoriter Ve Koruyucu" Ailelerde Bu Durum Daha Fazla Kendini Gosterir.

Bu Tip Ailelerde <;ocuklar Hangi Ya§larda Olurlarsa Olsunlar, Turn Kararlari Anne-babalar Alir. ^ocuklarinm ݧ Ve E§ Seqimini, Hayitlariyla İlgili Kararlarini Evlatlarina Sormadan Yapmayi Kutsal Bir Go- Rev Kabul Ederler. Qigin Gerekleri Ne Olursa Olsun, Bizim Gelenegimizde Anne-babalarin Evlatlari Uzerindeki Destegi Hi^bir Zaman Eksik Olmaz. Eger (^ocuklarinin Rizalari Yoksa, Ge§itli Metotlar Uy- Gulayarak İstediklerini Oyle Veya Boyle Kabul Ettirirler.

Geleneksel, Otoriter Ve Koruyucu Ailelerde Evlenecek Genglerin Soz Haklari Dahi Olmaz. C^ocuklar Bu Duruma Ali§tiklarindan Ve De Kendilerine Giivenleri De Olmadi- Gindan Butiin Kararlari Ebeveynlerine Birakirlar. Bu Uygulamanin Ba§ka Bir §ekli De "gorucu Usulii" İle Yapilan Evliliklerde Goruliir. Gegmi§te, Gorucu Usu- Lii İle Yapilan Evliliklerin Hemen Hemen Hepsi Saglikli Oluyordu.

Antalya Bayan Escort.

Evlenenler Omiir Boyu Mutlu Bir Hayat Siire- Biliyorlardi. §imdiki Gibi Gegimsizlik Ve Bo§anmalar Bu Kadar Yaygin Degildi. Birgok Yoremizde "ggrucii Usulii" İle Yapilan Evli- Likler Hala Geqerliligini Koruyor. Ufak Tefek Degi§iklikler Olsa Bile Bu Gelenek Devam Ediyor. Az Da Olsa "goniil- Lu Aracriar Hala Var.

Bu Aracilar, Evlenecek Gen<;lere Yardimci Oluyor, Birbirleriyle Tani§tirip Bulu^turuyorlar. Eskiye Gore Degi§en Durum, Tam$ma Sonrasinda E§lerin Kendi ݧlerini Kendilerinin Yapiyor Olmasidir. §imdiki Gentler Once Birbirlerini Begeniyor, Daha Sonra Anne-babalari Devreye Giriyor. Aile Bagliligimi- Zin Geregi Olarak Anne-babalar, <;ocuklarinin Evlilikle- Rini Gerc^ekle^tirinceye Kadar Her Turlii Desteklerini De Esirgemiyorlar.

Kiz Veya Delikanli Birbirlerini Begendikten Sonra Bi- Le Anne-babalar Desteklerini Eksik Etmiyor, Evlenecek ^iftlerin Soziinu Kesiyor, Ni§anini Yapiyor, Evini Diizii- Yor, A§agi Yukari Biitiin İhtiyaglarini Gideriyorlar. An- Cak Diigiinle İlgili Turn İ$leri Yaptiktan Sonra Aradan Qe- Kiliyorlar. Qagin §artlari Geregi Ba§ Ba§a Kalan Yeni Ev- Liler, Hayatm Gergekleriyle Kar§ila§tiklarinda Kendilerini Yapayalniz Hissediyorlar. ݧte Asil Hayat Da Bundan Sonra Ba§liyor.-w- $imdiki Gentler Once Birbirlerini Begeniyor, Daha Sonra Anne-babalari Devreye Giriyor.

Damat Adayinda Aranacak En Onemli Ozellik! Kizin Anne Ve Babasinin Damat Adayinda Arayacagi En Onemli Ozellik "giivenilir Bir Ki§ilige" Sahip Olup Ol- Madigidir. Daha Sonra Aile İdare Edebilecek Sorumlu- Lugunun Varligi, Namus Anlayi§i, Din? Duyarliligi, Bu- Yuklere Saygisi, Soylediklerini Tatbik Edip Etmedigi, Pa- Rasini Nasil Kullandigi Ve Kazancinin Me§ru Olup Olma- Digi Gibi Hususlar Siralanabilir... Tabii Her Ailenin Kendine Gore Prensipleri Vardir. Tecrubeleri Ve Birikimleri Sayesinde En Dogru Karari Yi- Ne Kendileri Vereceklerdir.

Damat Adayinda Aranacak Ana Hususlari Belirlerken Size <;ok Onemli Bir Sozii Hatirlatmak İstiyoruz. Bu Soz Adeta Evliligin Ve Birlikteligin En Onemli Taahhiidudur, Ayni Zamanda Anne Ve Babanin "vasiyetidir" Diyebiliriz. Sonunda Kiz Babasi, Damat Adayini Kar§isina Alip: "bu Kiz Evladi Sana Allah'in Bir Emanetidir.

Sakin Ola, Bu Emanete İhanet Etme" Ogiidunu Ustiine Basa Basa Vurgulamalidir. Gelin Adayinda Aranacak En Onemli Ozellik! Ayni §ekilde Damat Adayinda Aranan "giivenilir Bir Ki§ilik" Sifatiyla Birlikte, Gelin Adayinda Aranacak İkincibir Ozellik De "haya Duygusu'dur. Bu İki Duygu Kadmi Kadin Yapan Ve Annelik Vasfi Kazandiran Ozelliktir. Bu Duyguya Sahip Olan Bir Kiz Evladi, Birqok Olum- Lu Ozellikleri De Bunyesinde Ta§iyor Demektir.

Olmasi Gereken Diger Ozellikler Zaman İ^erisinde Kazanilabilir. Ev Diizenleme, Gama^ir Yikama, Yemek Yapma Gibi ݧ- Leri Bilmese De Olur. Zaman İgersinde Bunlar Ogrenile- Bilir. Haya Duygusu İse Ogrenilmez, Verilir... Aile Butunlugumuz, En Buyuk Zenginligimizdir Bati Toplumlarindaki Aile Yapisinin "bireycilik Anla- Yi§i"na Dayandigini Hepimiz Biliyoruz. Fertler Kendi İh- Tiyaglarini Kendileri Kar§ilarlar.

Hayatin Zorluklari Kar- §isinda Tek Ba§larina Mucadele Etmek Durumundadir- Lar. Aile Fertlerinin Herhangi Bir Destegi Yoktur. Bati Toplumundaki Bu Anlayi§, Onlarin Ya§am Bigimidir. Dogu Toplumlarinda, Yani Bizde İse Durum Farkli- Dir. Turn Olumsuzluklara Ve Yozla§malara Ragmen İil- Kemizde Aile "kutsalligi"m Korumaktadir.

Kulturel Ko- Dumuzda "aile Butunlugumuz Bizim En Biiyuk Zengin- Ligimiz"dir. Bizdeki "aile İgi Birliktelik" Birtakim Degi- §ikliklere Ugrasa Bile, Yine De Devam Etmektedir. Her §eye Ragmen Aile Fertleri Her Ortamda Birbirlerinin Des- Tekleyicisidirler.

Anne-babalar, Devamli ^ocuklarimn Yanlarinda Olurlar. Evlenip Ayri Evde Otursalar Bile Desteklerini Ek- Sik Etmezler. Cocuklarinin Her Ge§it Sorunuyla İlgilen- Meyi Kendilerine Gorev Sayarlar. Bunun Yamnda, Yuka- Rida Anlatmaya Qali§tigimiz "otoriter Ve Koruyucu" Ya- Pilarini Surdiirmeyi De İhmal Etmezler. İ»nmustafa To Pa Log Lu -w- Kulturel Kodumuzda "aile Butunlugumuz Bizim En Buyuk Zenginligimiz"dir.

Ana Babaya Deger Vermek İnsan Hem Bireysel Hem De Toplumsal Bir Varlik Ol- Duguna Gore; Biiyiiklerine Kar§i Saygi Ve Sevgi Goster- Mesi En Dogal Davrani§ Bi^imidir. Konuyu Evlilikle İli§kilendirdigimizde, Evlenecek Killer Ne Pahasina Olursa Olsun, Ailelerinin Rizalarini A 11 P Gonullerini Yapmak Durumundadir.

Anne-babaya Deger Vermek, Onlarin Desteklerini Almak, Ayni Zaman- Da Manevi Bir Gugtur. Unutmamak Gerekir Ki, Her İnsan Anne Ve Babasi Gibi Olacaktir. "insan Ne Ekerse Onu Biger." Bu Baglam- Da, Ailelerinin Destegini Almadan Evlilik Yapanlar, Bu- Nun Bedelini Gok Agir Oderler. A§agida Anlatacagimiz Olay Bunun Canli Bir Ornegidir. I-w-1 Anne-babaya Deger Vermek, Onlarin Destekle- Rini Almak, Ayni Zamanda Manevi Bir Gugtiir. %mustafa To Pa Log Lu -w- Kulturel Kodumuzda "aile Butunlugumuz Bizim En Buyuk Zenginligimiz"dir.

Ana Babaya Deger Vermek İnsan Hem Bireysel Hem De Toplumsal Bir Varlik Ol- Duguna Gore; Biiyiiklerine Kar§i Saygi Ve Sevgi Goster- Mesi En Dogal Davrani§ Bi^imidir. Konuyu Evlilikle İli§kilendirdigimizde, Evlenecek Killer Ne Pahasina Olursa Olsun, Ailelerinin Rizalarini A 11 P Gonullerini Yapmak Durumundadir.

Anne-babaya Deger Vermek, Onlarin Desteklerini Almak, Ayni Zaman- Da Manevi Bir Gugtur. Unutmamak Gerekir Ki, Her İnsan Anne Ve Babasi Gibi Olacaktir. "insan Ne Ekerse Onu Biger." Bu Baglam- Da, Ailelerinin Destegini Almadan Evlilik Yapanlar, Bu- Nun Bedelini Gok Agir Oderler.

Antalya Bayan Eskort.

A§agida Anlatacagimiz Olay Bunun Canli Bir Ornegidir. I-w-1 Anne-babaya Deger Vermek, Onlarin Destekle- Rini Almak, Ayni Zamanda Manevi Bir Gugtiir. %mustafa To Pa Log Lu -w- Kulturel Kodumuzda "aile Butunlugumuz Bizim En Buyuk Zenginligimiz"dir. Ana Babaya Deger Vermek İnsan Hem Bireysel Hem De Toplumsal Bir Varlik Ol- Duguna Gore; Biiyiiklerine Kar§i Saygi Ve Sevgi Goster- Mesi En Dogal Davrani§ Bi^imidir.

Konuyu Evlilikle İli§kilendirdigimizde, Evlenecek Killer Ne Pahasina Olursa Olsun, Ailelerinin Rizalarini A 11 P Gonullerini Yapmak Durumundadir. Anne-babaya Deger Vermek, Onlarin Desteklerini Almak, Ayni Zaman- Da Manevi Bir Gugtur. Unutmamak Gerekir Ki, Her İnsan Anne Ve Babasi Gibi Olacaktir.

"insan Ne Ekerse Onu Biger." Bu Baglam- Da, Ailelerinin Destegini Almadan Evlilik Yapanlar, Bu- Nun Bedelini Gok Agir Oderler. A§agida Anlatacagimiz Olay Bunun Canli Bir Ornegidir. I-w-1 Anne-babaya Deger Vermek, Onlarin Destekle- Rini Almak, Ayni Zamanda Manevi Bir Gugtiir. %alt Yapisi Olmayan Bir Evlilik Selim'in Evlilik Zamani Gelmi§tir. Anne-baba, Ogullarina Bir E§ Bulabilmek İgin Gabahyorlardir.

Diger Taraftan Selim De Kendine Gore Planlar Yapmaktadir. Okuldan Arkada§i Olan Zeynep İle Evlenmek İster. Anne-baba, Zeynep'i Ara§tirirlar, Uygunlugu Hakkinda Tereddutleri Oldugu İgin Nza Gostermezler. Selim Bu ݧe Fena Bozulur. "benim İstedigim Kizi Siz Na- Sil İstemezsiniz" Diyerek Anne-babasina Kar§i Sert Tepki Gosterir. Bu Olaydan Sonra Ailesiyle Butiin Baglarini Koparir Ve Zeynep İle Evlenir. Bir Sure Sonra Hayatin Gergekleri İle Kar§ila§tiklarinda, Zorluklarla Mucadele Edemezler. Ekono- Mik Sikintilar Yiizunden Bunahmlara Du§erler.

Ev Kirasi, Mutfak Masrafi, Taksitler Derken ݧin İginden Gikamazlar. Selim Ailesine Siginmaktan Ba§ka Gare Bulamaz. Anne Ve Babasina Durumunu Anlatir. Yaptigi Ta§kinliklardan Dola- Yi Oziir Diler Ve Ailesinden Yardim İster.

Anne-baba Yuregi Ogullarinin Bu Durumuna Dayana- Maz. Onlara Yardimci Olabilmek İgin Bir Program Yaparlar. Baba, Oglu Selim'in Butiin Borglarini İistlenir. Kirada Olan Dairesini De Onlara Tahsis Edecegini Soyler. Selim İle Zeynep Bu Duruma Gok Sevinirler. Zeynep, Bu Sevinci Kendi Ailesiyle De Payla§mak İster.

Selim İle Birlikte Hemen Babasinin Evine Giderler. Durumu Onlara Da Anlatir- Lar. Zeynep'in Babasi Bu Geli§meye Sevinecegi Yerde Se- Lim'in Babasina Veryansin Eder. "aylardan Beri Sikintilar İge- Risinde Kivraniyorsunuz. Bugiine Kadar Neredeydiler? Ma- Dem İmkanlari Var, §imdiye Kadar Neden Size Yardimci Ol- Madilar" ^eklinde Bir Siirii İddialarla Selim'in Ailesini Suglar.

Hatta Zeynep'in Babasi Daha Da İleri Giderek Selim'in Ailesi- Ni Telefonla Arar Ve Agzina Geleni Soyler. Bu Giki§ Kar§isinda Olaylar Daha Da Biiyiir. Her İki Taraf Birbirlerini Suglayarak İthamlarda Bulunurlar. ݧin Garip Yo- Nu, Selim De Karisinin Ailesinden Yana Olarak Kendi Anne Ve Babasini Suglar.

Antalya Eskort Bayan.

Olaylar Oylesine Buyur Ki, Her İki Aile Kanli Bigakli Hale Gelirler. Kiiskunlukleri Daha Da Depre§ir. Selim'in Ailesi, Ogullarina Destek Vermek §oyle Dursun, Evlatliktan Bile Red- Dedecek Duruma Gelir. Evlilik Hikayeleri 11. Boluni ^ Evlilige Eksik İhtiyaglarla Gidilmeli "evlilige Eksik İhtiyaglarla Gidilmeli" Sozu, Rahmetli Prof. Dr. Mazhar Ozman Hocama Aittir.

Ne Anlama Geldi- Gini Onun Tespitlerinden Yola Gkarak Anlatmaya Gali§alim. (jagimizin En Yaygin Ali§kanliklarindan Biri Olan "liiks Ya§ama" Arzusu İnsanlarin "emeklerini Ve Umutlari- Ni" Siirekli Somurmektedir. Bu Ya§am Tarzina Kendini Kaptiranlar, Dengeleri Saglayamadiklan Takdirde Bedelle- Rini Qok Agir Bir §ekilde Odemek Zorunda Kaliyorlar. Guniimuzde Yaygin Olan Bir Ali§kanlik Var.

Yeni Yuva Kurmaya Gali§an E§ler, Ev İhtiya^larinin Tiimunu Alip Evini Tamamen Duzdiikten Sonra Evlenmeye Karar Veriyorlar. Soz Konusu Durum Hem Ekonomik, Hem Sosyal, Hem De Psikolojik Yonden Oldukga Sakincali. Cagimizm En Yaygin Ali$kanliklarindan Biri Olan "liiks Ya§ama " Arzusu İnsanlarin "emek- Lerini Ve Umutlarmi" Surekli Somurmektedir.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş secimi Ve Evlilik 20 Bölüm.

Cevap bırakın