Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Seçimi ve Evlilik 20 Bölüm

Eş Seçimi ve Evlilik 20 Bölüm

Eş Seçimi ve Evlilik 20 Bölüm.

Fazla Deneyim Kazandiriyor. Bu Durum §Unu Gostermek- Tedir: Erkegin Ruhsal Yonden Olgunluga Ula§Masi, Di§ Dunyayla İleti§İm İqerisinde Olmasi, Fiziksel Olaylara Kar§İ Dirent^ Gostermesi Ona Daha Fazla Sorumluluk YukLuyor.

Bu Durum, Evlenecek Gftlerde Erkegin Ya§İnin Daha Biiyuk Olmasi Gerektigi Gergegini Ortaya Koyuyor.

Kadinin \$ Dunyasi Kadinin İg Dunyasi Agisindan Meseleye Bakacak Olursak, Kadinin Ruhunda Erkegine Guvenip Baglanma Temayulii Vardir. Bu Yuzden Onlarda Kendisinden Ya§- Qa Olgun Biriyle Evlenme Arzusu Agir Basar. (Junku Er- Kek “İsteyen”, Kadin İse “İstenen” Konumundadir.

Evlenme Ya§İyla İlgili Onemli Bir Hususu Da Belirt- Meliyiz. Evlilik Ya§İ Geldiginde Evlenmeyen Veya Evle- Nemeyenler, İlerleyen Ya§Larinda Yuva Kurmakta Daha Gok Zorlaniyorlar.

Evlenme Gagini Gegrenler Degi§İk Ruh Hallerine Girebiliyor, Her §Eyden Onemlisi §İipheci Oluyorlar.

Duygulari Hassasiyet Kazaniyor, Karar Ver- Meleri Zorla§İyor, Begenileri Degi§İyor Ve Dolayisiyla Kendilerine Ozgii Ayri Bir Diinyada Ya§İyorlar. Kabul Goren Ya§ Ortalamalan Evlilik Ya§İyla İlgili Kesin Bir Sinir Elbette KonulaMaz.

Fakat Turkiye’nin Sosyo-Kulturel Degerlerine Ve Bolgesel Ozelliklerine Gore Toplum İqinde Kabul Goren Bir Ya§ Ortalamasi Vardir.

Antalya Escort Bayan.

Bunu §Oyle İzah Edebiliriz. Son İstatistik Verilere Gore Erkeklerde Normal Evlilik Ya§İ “22 İle 27” Arasinda Degi§İyor. Hanimlarda İse “18 İle 25” Arasinda Degi§İklik Gosteriyor.

Turkiye’nin Sosyo-Ekonomik §Artlarini Goz Oniinde bulundurdugumuzda Bir Erkegin Askerligini Yapma- Dan, Meslek Sahibi Olmadan, 22 Ya§İndan Once Evlen- Meye Kalkmasi İleride Problemler Dogurabilir.

Bir Geng Kizin Da Asgari 18 Ya§Mdan Once Evlen- Meye Kalkmasi Hem Saglik, Hem De Sorumluluk Agsin- Dan Sakmcalidir.

Bir Evi Veya Bir Aileyi İdare Etmek; Devlet İdare Et- Mek Kadar Zor Ve Onemlidir.

O Yuzden Plan Program Yapmadan, Daha Onemlisi Bilin Lenmeden, Bir Anlik Heveslerle Evlenmeye Kalki§Mak Buyuk Bir Risktir.

Evlilik İnsan Omriinun En Onemli Kararlarindan Biri Olduguna Gore, Temkinli Ve Tedbirli Hareket Etmek Ve OlGun Bir Ya§A Geldikten Sonra Evlenmek En Dogru Yoldur.

Fuat Bey 16 Ya§İndaki Oglunu Evlendirmek İizere Oldugunu Soyliiyordu. Arkada§İ Dayanamayip Buna İtiraz Etti Be Kardesİm Ne Acele Ediyorsun?

Antalya Escort.

Evlenmek İgin o cocugun Ya§İ Kiiguk Degil Mi? Fuat Bey §U Cevabi Verdi: –    Haklisin Ama Biraz Daha Buyiidugunde Akli Ba§İna Gelir, O Zaman Da Hig Evlenmek İstemez. Ya Istemezse…

Ekonomik Gogle Birlikte Aile Destegi De §Art “İnsanm Maddi Manevi Destekleyicisi Anne Babasidir.” M. Ertugrul Duzdag Saglikli Ve Uzun Omurlii Bir Evlilik Yapabilme §ArtLarindan Biri De Ki§İnin Kendisine Kar§İ Maddi Ve MaNevi Giiveninin Olmasidir.

“Evliligi Bir Omiir Boyu Sur- Durebilirim, Oniime Gikacak Zorluklarla Ba§ Edebilirim” Dii§Uncesine Ula§Tiktan Sonra Evlenmeye Niyetlenmeli.

Kendisine Guveni Olmayan, Kararsiz Ve Tutarsiz İn- Sanlar, Zorluklar Kar§İsinda §A§İrip Kalirlar. Guveni Bes- Leyen İki Onemli Gijg Vardir.*

Bunlardan Birincisi “Ma- Nevi Gug”, Digeri İse “Ekonomik Gug”Tur. Manevi Gucii Olmayan Ki§İ, Ekonomik Yonden Ne Kadar Kuvvetli Olursa Olsun, Ba§Ari Elde Etmesi Zordur.

Evliligi Siirdurebilmesi İgin; Ki§İnin Kendine Giivenme- Si, Ne Yapacagini Bilmesi Ve İradesine Sahip Olmasi Ge- Kendisine Guveni Olmayan, Kararsiz Ve Tutarsiz İnsanlar; Zorluklar Kar$İsmda §A§İrip Kalirlar. Rekir.

Guniimiizde $Artlar Qok Degi§Mi§Tir. Ba§Ari Tesaduf- Ler Sonucu Elde Edilmiyor.

Dolayisiyla “Binn^M Ve Ted- Birli” Olma Mecburiyeti Her Zamankinden Daha Fazla- Dir. Higbir §Eyi Ge<^Mi§Teki Olaylarla Mukayese Edeme- Yiz. Eski Evlilikleri Ornek Gostererek Mukayese Yapan Bazi Aile Buyukleri §U Anki §Artlara Kar§İ Gikabilirler.

Fakat Onlarin Hepsi Eskide Kaldi. §İmdi İse Bugunu Ya- §İyoruz. R–1 Evliligi Surdurebilmesi İgin; Ki§İnin Kendine Guvenmesi, Ne Yapacagini Bilmesi Ve İradesine Sahip Olmasi Gerekir.

Evin Buyukleri Veya Ba§Kalari Kendilerini Ygnileye- Biliyorlar, Eski İle Bugtin Arasinda Koprii Kurabiliyorlar- Sa, Bu İnsanlardan Mutlaka Yararlanmalidir.

§İmdi Tedbirli Ve Bilingli Olma Zamamdir Ba§Kalarina Bagimli Kalmamak İqin “Sizin Zamamniz, Bizim Zamanimiz” Tarti§Malanni Bir Tarafa Birakalim.

§İmDi Tedbirli Ve Bilinc^Li Olma Zamamdir. Bu Nedenle, Yeni Ev- Lenecekler Maddi-Manevi Agdan Giiglu Olmak ZorundadirLar.

Hele Bir Evlenelim, Sonrasi Allah Kerimdir” Sozuyle Evlilige Hazirliksiz Ba§Layanlar, Bunun Bedelini Bir Omiir Boyu Odemek Zorunda Kalabilirler.

Allah İnsanlara Tedbir Almalari İgin “Akil” Vermi§Tir. Ancak Tiim Tedbirleri Al- Diktan Sonra “Allah Kerimdir” Sozunu Soyleyebiliriz.

Evlilik Kurumu Birden Kurulacak Bir Muessese De- Gildir. Onceden “Tedbir” Alinmali Ve “Hazirliklar” Ya-Pilmali. Evin Gegmini, Birinci Derecede Erkek Ustlene Ceginden, Kendini Ve Ailesini Gegndirebilecek Bir ݧİ- Nin Olmasi §Arttir.

J§İ-Gucii Olmayan, Ba§Kasina Bagimli Kalmaya Mahkumdur. Aile Hayatinda Ba§Kasina Bagiftv Li Kalmak, İnsani Qikmaza Goturur. I-^-1 “Hele Bir Evlenelim, Sonrasi Allah Kerimdir” Sozuyle Evlilige Hazirliksiz Ba§Layanlar, Bunun Bedelini Bir Omur Boyu Odemek Zorunda Kalabilirler.

Antalya Bayan Escort.

Bu Durum İlk Zamanlarda Rahatsizlik Vermeyebilir. Ancak Belli Bir Zaman Sonra E§Ler Ba§Kalarinin HakimiYeti Altinda Olmalarindan Rahatsizlik Duymaya Bavar İan Anadolu’nun Bir^Ok Yerinde, ݧİ-Giicu Olmayan Gen^Leri, Bulug Gagina Gelir Gelmez Evlendirmeye KalKiyorlar.

Daha Sonra Da Gegimlerini Surdiirebilmeleri İgin Bu Taze Yavrulari Gurbete Gondererek Hayatin Aci- Masiz §Artlariyla Ba§ Ba§A Birakiyorlar. Ayni Durum Bu- Yuk Kentlerde De Oluyor.

Aile Hayatinda Ba$Kasina Bagimli Kalmak, İnsani $İkmaza Goturur.E$ Segimı Ve Evtjlige Haz1rlık Kitle İletifimin Hakim Oldugu Bir Dunyada Hala Bi- Lingsiz Evlilikler Yapilmaktadir.

Kentlerde Ve Kirsal Ke- Simlerde Yapilan Bu Tur Evliliklerin Biiyuk Gogunlugu Maalesef Gegimsizlik Ve Bo$Anmayla Sonuglaniyor.

Zamansiz Bir Evliligin Bedeli Erkan İle Gamze Lise İkinci Sinifta Okuyan İki Sevgilidirler.

Gengligin Verdigi Heyecanla Birbirlerine Baglanmi§Lardir. Yaz Tatiline Bir Ay Kala Ailelerinden Habersiz Kagip Evlenirler.

Cocukları Evlerine Gelmeyen Anne Babalar Tela§A Kapilip Arama- Ya Koyulurlar.

Ug Giinluk Bir Arayi§Tan Sonra Evlendiklerinden Ancak Haberdar Oluriar.

Her İkisinin De Ailesi Bu Zamansiz Evlilik Kar§İsmda Panige Kapilirlar. Bir Arkada§İnin Bekar Evinde Kalan Er- Kan Ailesini Arayip Durumu Bildirir.

Anne-Baba Feryat Edip Soylenirler Ama Olan Olmu§Tur. Daha Sonra Erkan’in Ailesi, Gelinleri Olan Gamze’nin Ailesini Arayarak Durumu Onlara Bildirir.

Gamze’nin Babasi Ate§ Puskurur. Kizinin Yaptigi Bu Hareketi Bir Tiirlu Kabulle- Nemez. Gamze’nin Annesi De Aglayip Sizlar Ama Bo§UnaDir.

Sorumlulugun Biiyuk Kismi Erkek Tarafinda Oldugun- Dan, Erkan’in Ailesi Mecburen Bu Evliligi Kabullenmek ZoRunda Kalir.

Evlerinin Bir Odasini Erkan İle Gamze’ye Tah- Sis Ederler. Resmi Nikah Kiyilir Ve Hayat Devam Eder.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Seçimi ve Evlilik 20 Bölüm.

Cevap bırakın