Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.20-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.20-bölüm

 

EŞ  secimi ve evlilik.20-bölüm

fazla deneyim kazandiriyor. Bu durum §unu gostermek-
tedir: Erkegin ruhsal yonden olgunluga ula§masi, di§
dunyayla ileti§im iqerisinde olmasi, fiziksel olaylara
kar§i dirent^ gostermesi ona daha fazla sorumluluk yuk-
luyor. Bu durum, evlenecek gftlerde erkegin ya§inin
daha biiyuk olmasi gerektigi gergegini ortaya koyuyor.
Kadinin \$ Dunyasi
Kadinin ig dunyasi agisindan meseleye bakacak
olursak, kadinin ruhunda erkegine guvenip baglanma
temayulii vardir. Bu yuzden onlarda kendisinden ya§-
qa olgun biriyle evlenme arzusu agir basar. (Junku er-
kek “isteyen”, kadin ise “istenen” konumundadir.
Evlenme ya§iyla ilgili onemli bir hususu da belirt-
meliyiz. Evlilik ya§i geldiginde evlenmeyen veya evle-
nemeyenler, ilerleyen ya§larinda yuva kurmakta daha
gok zorlaniyorlar. Evlenme gagini gegrenler degi§ik
ruh hallerine girebiliyor, her §eyden onemlisi §iipheci
oluyorlar. Duygulari hassasiyet kazaniyor, karar ver-
meleri zorla§iyor, begenileri degi§iyor ve dolayisiyla
kendilerine ozgii ayri bir diinyada ya§iyorlar.
Kabul Goren Ya§ Ortalamalan
Evlilik ya§iyla ilgili kesin bir sinir elbette konula-
maz. Fakat Turkiye’nin sosyo-kulturel degerlerine ve
bolgesel ozelliklerine gore toplum iqinde kabul goren
bir ya§ ortalamasi vardir. Bunu §oyle izah edebiliriz.
Son istatistik verilere gore erkeklerde normal evlilik
ya§i “22 ile 27” arasinda degi§iyor. Hanimlarda ise
“18 ile 25” arasinda degi§iklik gosteriyor.
Turkiye’nin sosyo-ekonomik §artlarini goz oniinde
1/Crbulundurdugumuzda bir erkegin askerligini yapma-
dan, meslek sahibi olmadan, 22 ya§indan once evlen-
meye kalkmasi ileride problemler dogurabilir.
Bir geng kizin da asgari 18 ya§mdan once evlen-
meye kalkmasi hem saglik, hem de sorumluluk agsin-
dan sakmcalidir.
Bir evi veya bir aileyi idare etmek; devlet idare et-
mek kadar zor ve onemlidir. 8u yuzden plan-program
yapmadan, daha onemlisi bilin^lenmeden, bir anlik
heveslerle evlenmeye kalki§mak buyuk bir risktir.
Evlilik insan omriinun en onemli kararlarindan biri
olduguna gore, temkinli ve tedbirli hareket etmek ve ol-
gun bir ya§a geldikten sonra evlenmek en dogru yoldur.
Fuat Bey 16 ya§indaki oglunu evlendirmek iizere ol-
dugunu soyliiyordu.
Arkada§i dayanamayip buna itiraz etti:
–    Be karde^im ne acele ediyorsun? Evlenmek igin qo-
cugun ya§i kiiguk degil mi?
Fuat Bey §u cevabi verdi:
–    Haklisin ama biraz daha buyiidugunde akli ba§ina
gelir, o zaman da hig evlenmek istemez.

Ya Istemezse…
EKONOMiK GOgLE BiRLiKTE
AiLE DESTEGi DE §ART
“insanm maddi manevi destekleyicisi
anne babasidir.”
M. Ertugrul Duzdag
Saglikli ve uzun omurlii bir evlilik yapabilme §art-
larindan biri de ki§inin kendisine kar§i maddi ve ma-
nevi giiveninin olmasidir. “Evliligi bir omiir boyu sur-
durebilirim, oniime gikacak zorluklarla ba§ edebilirim”
dii§uncesine ula§tiktan sonra evlenmeye niyetlenmeli.
Kendisine guveni olmayan, kararsiz ve tutarsiz in-
sanlar, zorluklar kar§isinda §a§irip kalirlar. Guveni bes-
leyen iki onemli gijg vardir. Bunlardan birincisi “ma-
nevi gug”, digeri ise “ekonomik gug”tur.
Manevi gucii olmayan ki§i, ekonomik yonden ne
kadar kuvvetli olursa olsun, ba§ari elde etmesi zordur.
Evliligi siirdurebilmesi igin; ki§inin kendine giivenme-
si, ne yapacagini bilmesi ve iradesine sahip olmasi ge-
Kendisine guveni olmayan, kararsiz ve tutarsiz
insanlar; zorluklar kar$ismda §a§irip kalirlar.
rekir.Guniimiizde $artlar qok degi§mi§tir. Ba§ari tesaduf-
ler sonucu elde edilmiyor. Dolayisiyla “biNn^M ve ted-
birli” olma mecburiyeti her zamankinden daha fazla-
dir. Higbir §eyi ge<^mi§teki olaylarla mukayese edeme-
yiz. Eski evlilikleri ornek gostererek mukayese yapan
bazi aile buyukleri §u anki §artlara kar§i gikabilirler.
Fakat onlarin hepsi eskide kaldi. §imdi ise bugunu ya-
§iyoruz.
r–1
Evliligi surdurebilmesi igin; ki§inin kendine
guvenmesi, ne yapacagini bilmesi ve
iradesine sahip olmasi gerekir.
Evin buyukleri veya ba§kalari kendilerini ygnileye-
biliyorlar, eski ile bugtin arasinda koprii kurabiliyorlar-
sa, bu insanlardan mutlaka yararlanmalidir.
§imdi Tedbirli ve Bilingli Olma Zamamdir
Ba§kalarina bagimli kalmamak iqin “sizin zamamniz,
bizim zamanimiz” tarti§malanni bir tarafa birakalim. §im-
di tedbirli ve bilinc^li olma zamamdir. Bu nedenle, yeni ev-
lenecekler maddi-manevi agdan giiglu olmak zorundadir-
lar. “Hele bir evlenelim, sonrasi Allah kerimdir” sozuyle
evlilige hazirliksiz ba§layanlar, bunun bedelini bir omiir
boyu odemek zorunda kalabilirler. Allah insanlara tedbir
almalari igin “akil” vermi§tir. Ancak tiim tedbirleri al-
diktan sonra “Allah kerimdir” sozunu soyleyebiliriz.
Evlilik kurumu birden kurulacak bir muessese de-
gildir. Onceden “tedbir” alinmali ve “hazirliklar” ya-pilmali. Evin gegmini, birinci derecede erkek ustlene-
ceginden, kendini ve ailesini gegndirebilecek bir i§i-
nin olmasi §arttir. j§i-gucii olmayan, ba§kasina bagimli
kalmaya mahkumdur. Aile hayatinda ba§kasina bagiftv
li kalmak, insani qikmaza goturur.
I-^-1
“Hele bir evlenelim, sonrasi Allah kerimdir”
sozuyle evlilige hazirliksiz ba§layanlar, bunun
bedelini bir omur boyu odemek zorunda
kalabilirler.
Bu durum ilk zamanlarda rahatsizlik vermeyebilir.
Ancak belli bir zaman sonra e§ler ba§kalarinin hakimi-
yeti altinda olmalarindan rahatsizlik duymaya bavar-
ian Anadolu’nun bir^ok yerinde, i§i-giicu olmayan
gen^leri, bulug gagina gelir gelmez evlendirmeye kal-
kiyorlar, daha sonra da gegimlerini surdiirebilmeleri
igin bu taze yavrulari gurbete gondererek hayatin aci-
masiz §artlariyla ba§ ba§a birakiyorlar. Ayni durum bu-
yuk kentlerde de oluyor.
I–w——
Aile hayatinda ba$kasina bagimli kalmak,
insani $ikmaza goturur.E$ SEgiMI VE EVTjLiGE HAZ1RLIK
Kitle iletifimin hakim oldugu bir dunyada hala bi-
lingsiz evlilikler yapilmaktadir. Kentlerde ve kirsal ke-
simlerde yapilan bu tur evliliklerin biiyuk gogunlugu
maalesef gegimsizlik ve bo$anmayla sonuglaniyor.

Zamansiz Bir Evliligin Bedeli
Erkan ile Gamze lise ikinci sinifta okuyan iki sevgilidirler.
Gengligin verdigi heyecanla birbirlerine baglanmi§lardir. Yaz
tatiline bir ay kala ailelerinden habersiz kagip evlenirler. Qo-
cuklari evlerine gelmeyen anne-babalar tela§a kapilip arama-
ya koyulurlar. Ug giinluk bir arayi§tan sonra evlendiklerinden
ancak haberdar oluriar.
Her ikisinin de ailesi bu zamansiz evlilik kar§ismda
panige kapilirlar. Bir arkada§inin bekar evinde kalan Er-
kan ailesini arayip durumu bildirir. Anne-baba feryat edip
soylenirler ama olan olmu§tur.
Daha sonra Erkan’in ailesi, gelinleri olan Gamze’nin
ailesini arayarak durumu onlara bildirir. Gamze’nin babasi
ate§ puskurur. Kizinin yaptigi bu hareketi bir tiirlu kabulle-
nemez. Gamze’nin annesi de aglayip sizlar ama bo§una-
dir.
Sorumlulugun biiyuk kismi erkek tarafinda oldugun-
dan, Erkan’in ailesi mecburen bu evliligi kabullenmek zo-
runda kalir. Evlerinin bir odasini Erkan ile Gamze’ye tah-
sis ederler. Resmi nikah kiyilir ve hayat devam eder.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*