Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.21-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.21-bölüm

 

EŞ  secimi ve evlilik.21-bölüm

Evlenmek, yuva kurmak, ev diizmek, mal-miilk sa-
hibi olmak bir plan ve program dahilinde olmali. Bir-
den zengin olmak, birden $ohret olmak, birden her is-
tedigini elde etmek, birden evlenmek insana beklenil-
digi kadar “mutlu ve saglikli” bir hayat kazandirmiyor.
Evlilik oncesinde ev ihtiya<^lannin tumiinu almaya
kalkan ki§ilerio evlendikten sonra “ev kurma” gibi bir
ama^lari olmayacagindan, bo$luga dii§me ihtimalleri
oldukqa fazla. Can sikintilarindan olumsuz davrani^lar
igerisine girebilirler.
Oysa imkanlari nispetinde zorunlu ihtiyaqlari kar§i-
layacak kadar ev e§yasi alinirsa, hem sikintili bir du-
rum ortaya gkmaz, hem de §artlar miisait oldugunda,
gelecekle ilgili plan yapma firsati bulmu§ olurlar.
Diger onemli bir konu da, gelecekle ilgili her insa-
nin \q dunyasmda ge§itli “ozlemleri” vardir. Insan bu
ozlem duygusuyla ya§ar. Ozlem duygusu ya§anma-
dan, onun hayaliyle umutlanmadan elde edilenlerin
gergek kiymetleri bilinmez.
Ozlem Duygusunu Yitirmemek igin…
“Amaci, ozlemi ve umudu” olmayan insanlar ga-
buk bunalima dii$erler. Yuva kuracak e§lerin, kuracak-
lari yuvanin oturma grubunu, yatak odasini, buzdola-
bim, halisini, elektronik cihazlarini, hatta arabasini bir-
den almaya kalkmalari, “ozlemlerini” qabuk sonduriir.
Toptan elde edilen bu mutlu yuva, heveslerinin kisa
zamanda kaybolmasina yol agar.
Evlilige eksik ihtiya^larla gidildiginde ise e§ler, ihti-
ya^lari olan e§yalarinin once hayalini kurup ozlemini
geker, alacaklari e^yalarin ara§tirmasim, hesap ve kita-
bini daha sonra yaparlar. Ekonomik durumlari miisait
oldugunda ise istedikleri e§yayi gider alirlar.

Evlenmek, yuva kurmak, ev diizmek, mal-miilk sa-
hibi olmak bir plan ve program dahilinde olmali. Bir-
den zengin olmak, birden $ohret olmak, birden her is-
tedigini elde etmek, birden evlenmek insana beklenil-
digi kadar “mutlu ve saglikli” bir hayat kazandirmiyor.
Evlilik oncesinde ev ihtiya<^lannin tumiinu almaya
kalkan ki§ilerio evlendikten sonra “ev kurma” gibi bir
ama^lari olmayacagindan, bo$luga dii§me ihtimalleri
oldukqa fazla. Can sikintilarindan olumsuz davrani^lar
igerisine girebilirler.
Oysa imkanlari nispetinde zorunlu ihtiyaqlari kar§i-
layacak kadar ev e§yasi alinirsa, hem sikintili bir du-
rum ortaya gkmaz, hem de §artlar miisait oldugunda,
gelecekle ilgili plan yapma firsati bulmu§ olurlar.
Diger onemli bir konu da, gelecekle ilgili her insa-
nin \q dunyasmda ge§itli “ozlemleri” vardir. Insan bu
ozlem duygusuyla ya§ar. Ozlem duygusu ya§anma-
dan, onun hayaliyle umutlanmadan elde edilenlerin
gergek kiymetleri bilinmez.
Ozlem Duygusunu Yitirmemek igin…
“Amaci, ozlemi ve umudu” olmayan insanlar ga-
buk bunalima dii$erler. Yuva kuracak e§lerin, kuracak-
lari yuvanin oturma grubunu, yatak odasini, buzdola-
bim, halisini, elektronik cihazlarini, hatta arabasini bir-
den almaya kalkmalari, “ozlemlerini” qabuk sonduriir.
Toptan elde edilen bu mutlu yuva, heveslerinin kisa
zamanda kaybolmasina yol agar.
Evlilige eksik ihtiya^larla gidildiginde ise e§ler, ihti-
ya^lari olan e§yalarinin once hayalini kurup ozlemini
geker, alacaklari e^yalarin ara§tirmasim, hesap ve kita-
bini daha sonra yaparlar. Ekonomik durumlari miisait
oldugunda ise istedikleri e§yayi gider alirlar.Ev Duzerken Uyulmasi Gereken llkelerden Bazilari
y “Evlilikte esas olan evliligin kulfetsiz ve rahat
olanidir” dusturunu kendinize olqu alin.
/ Mal-mulk onemli degil; onemli olan ilerde mal-
mulk alabilecek mesleginizin olmasidir.
</ “Mal-mulk sizi rahatlatir ama mutlu etmez” ku-
ralini iyice kavrayin.
V    Luks ya§ama, yeni e$yalar alma fanteziniz varsa
kontrol altina alin.
/ Ekonomik imkanlariniz musait degilse, ev duz-
me ve diger zorunlu ihtiyaglari giderme i§ini evlilik
sonrasina birakmayi deneyin.
V    Ev duzerken alinmasi gereken zorunlu ev e§ya-
larini birlikte tarti§tiktan sonra kararla§tirin.
y En degerli ve kalici servetin aim teriyle kazana-
rak elde edildigini hiqbir zaman unutmayin.
y Evlenirken bor^lanarak evinizin butiin ihtiyaq:-
larini almaya kalkarsaniz “ozlem duygunuzu” korelt-
mi$ olursunuz.
? Yeni yuvanizi kurarken imkanlariniz kadar e§ya
alin ve yuvanizi ona gore dizayn edin.
/ Mal-miilk edinmeyi birden degil, zaman i<;eri-
sinde olmasini hedefleyin.
En degerli ve kalici servetin
aim teriyle kazanarak elde edildigini
hi^bir zaman unutmayin.V GoriintLi olsun diye yapilan evlilikler ba§kalari-
ni imrendirir ama sizi de surundiirecegini iyice bir du-
§unun.
S Rahat ya§amla ilgili ozlemlerinizi gelecege bi-
rakin. Bu davram$ sizi daha fazla hayata baglayacaktir.
/ “Liiks ya$amak ve surekli tuketme ali§kanligi
olanlar, tatminsizlige suruklenirler”, bunu unutmayin.
/ “Mutluluk arzuladiklarinizi elde etmek degil,
elde ettiklerinizle mutlu olmayi ogrenebilme yetenegi-
dir” ilkesini de unutmayin.
-—
Temel’in Yoksullugu
Temel evlenirken yeterince parasi olmadigindan evlilik
ihtiyaglarini tamamlamadan evlenir.
Konu kom§u “Uziilme, ilerde gali§ir, ihtiyaglarini ta-
mamlarsin” diye teselli ederler.
Temel kit kanaat gegimini surdururken karisi Fadime ga-
ma§ir yikamak igin deterjan ister. Temel yeterince parasi ol-
madigindan deterjan yerine sabun alir. Fadime soylenir ama
yine de sabunla gama§ir1an yikamaya koyulur.
Bu arada karga gelir, sabunu kaptigi gibi alip goturur.
Fadime feryat figan soylenmeye ba§lar:
-Temel!.. Temel ko§L Karga sabuni kapti geturdi!..
Temel gayet sakin bir §ekilde:
– Uziilme Fadime… Bo§ ver alsun getursun… Baksa-
na kapkara… Pizden daha 90k onun yikanmaya ihtiyaci
vardur.
y Goriintu olsun diye yapilan evlilikler ba§kalari-
ni imrendirir ama sizi de surundurecegini iyice bir du-
§unun.
V Rahat ya§amla ilgili ozlemlerinizi gelecege bi-
rakin. Bu davram§ sizi daha fazla hayata baglayacaktir.
y “Liiks ya§amak ve siirekli tuketme alifkanligi
olanlar, tatminsizlige siiruklenirler”, bunu unutmayin.
/ “Mutluluk arzuladiklarinizi elde etmek degil,
elde ettiklerinizle mutlu olmayi ogrenebilme yetenegi-
dir” ilkesini de unutmayin.
—–
Temel’in Yoksullugu
Temel evlenirken yeterince parasi olmadigindan evlilik
ihtiyaglarini tamamlamadan evlenir.
Konu kom§u “Uzulme, ilerde gali§ir, ihtiyaglarini ta-
mamlarsin” diye teselli ederler.
Temel kit kanaat gegimini surdururken karisi Fadime ga-
ma§ir yikamak igin deterjan ister. Temel yeterince parasi ol-
madigindan deterjan yerine sabun alir. Fadime soylenir ama
, yine de sabunla gama§irlari yikamaya koyulur.
Bu arada karga gelir, sabunu kaptigi gibi alip goturur.
Fadime feryat figan soylenmeye ba§lar:
– Temel!.. Temel ko§!.. Karga sabuni kapti geturdi!..
Temel gayet sakin bir §ekilde:
I na – Uzulme Fadime… Bo§ ver alsun getursun… Baksa-
I vf kapkara… Pizden daha gok onun yikanmaya ihtiyaci
BOL VAATLi EVLilJKLERiN
HAZiN SONU
Evlenip yuva kurmak hayatin en onemli, ayni za-
manda en zor i§lerinden biri. Bu nedenle gerek e§ se-
giminde ve gerekse evliligin diger i§lemlerinde, yuvayi
kurarken agk sozlii ve diiriist olmali. Evlenecek e§ler,
kendi “oz ki§iliklerini” diirust^e ortaya koymalidir.
Araci olan anne-baba veya diger insanlar da maske
takmadan olduklari gibi davranmalidir. Evliligin temel
§arti, “diirust ve agik sozlii olmaktir”. Diirust insan
oyun oynamadan, rol yapmadan, yalan soylemeden,
hilekarlik yapmadan, oldugu gibi davranan insandir.
Ulkemiz §artlarinda yapilan evliliklerde erkek “ta-
lep eden”, kadin da “talep edilen” konumunda oldu-
gundan; degerlendirmelerimizi bu realiteye gore yap-
maya gali§acagiz.
Buna gore, evlenecegi hanimi elde edebilmek i<;in
yapmayacagi §eyleri vaat ederek ki§iliklerini gizleyen
az da olsa bazi erkekler vardir. Bu ki§ilige sahip erkek-
ler kendilerini qok akilli zannettiklerinden kisa zaman-
da i^lerini halledeceklerine inanirlar. Halk arasinda
buna “kiz tavlama” deniyor. Kizi tavlayip evlendikten
sonra da turn vaatlerini unutuveriyorlar tabii…Bu yanli§ davrani§Ya’niz k|Z tavlamada olmuyor. Kiz is-
temelerinde ve aileler arasindaki anla$malarda da olabiliyor.
Gerek e$ se^iminde ve gerekse evliligin diger
i$lemlerinde, yuvayi kurarken ayk sozlii ve
durust olmali.
Anne-babalar ogullarma kiz isterlerken, alabildigi-
ne bol vaatlerde, taahhutlerde bulunuyorlar. Yapama-
yacaklari i^lerin hepsini kabullenir gozukup, kiz tarafi-
ni elde edebilmek iqin her kiliga girebiliyorlar. Bu tur
davram§lar, erkek tarafinda oldugu gibi, az da olsa kiz
tarafinda da olabiliyor.
Gergekler Eninde Sonunda Ortaya C^ikar
Hangi §artlarda olursaniz olun, evlilik sonrasinda
gergekler ortaya qikacaktir. i§te o zaman “yalancinin
mumu sonmu§” olacaktir. Bol vaatlerle, giizel umutlar-
la, temiz duygularla yapilan giizelim evlilik, “sahiplen-
me duygusundan” sonra Qikmaza girer.
Bu durumda erkegine buyiik umutlarla baglanan
kadinin “guveni” sarsilir. Guven sarsilinca da sugla-
malarin, tarti§malarin, kavgalarin ve gegimsizliklerin
ardi arkasi kesilmez…
Boyle bir durum kar^isinda kadinin onunde iki se-
genek vardir.
Birincisi, turn olup biten olumsuzluklari sineye gekip
susmak. Bu davrani§ kadinin ki§iligi igin qok tehlikeli bir
durum. Bastirilan ve sindirilen duygular, bir sure sonra
kadinin psikolojisini ve diinyasini altust eder.
ikincisi ise hak arama $eklidir. Kadin, me§ru §artlarBu yanli§ davrani§Ya’niz k|Z tavlamada olmuyor. Kiz is-
temelerinde ve aileler arasindaki anla$malarda da olabiliyor.
Gerek e$ se^iminde ve gerekse evliligin diger
i$lemlerinde, yuvayi kurarken ayk sozlii ve
durust olmali.
Anne-babalar ogullarma kiz isterlerken, alabildigi-
ne bol vaatlerde, taahhutlerde bulunuyorlar. Yapama-
yacaklari i^lerin hepsini kabullenir gozukup, kiz tarafi-
ni elde edebilmek iqin her kiliga girebiliyorlar. Bu tur
davram§lar, erkek tarafinda oldugu gibi, az da olsa kiz
tarafinda da olabiliyor.
Gergekler Eninde Sonunda Ortaya C^ikar
Hangi §artlarda olursaniz olun, evlilik sonrasinda
gergekler ortaya qikacaktir. i§te o zaman “yalancinin
mumu sonmu§” olacaktir. Bol vaatlerle, giizel umutlar-
la, temiz duygularla yapilan giizelim evlilik, “sahiplen-
me duygusundan” sonra Qikmaza girer.
Bu durumda erkegine buyiik umutlarla baglanan
kadinin “guveni” sarsilir. Guven sarsilinca da sugla-
malarin, tarti§malarin, kavgalarin ve gegimsizliklerin
ardi arkasi kesilmez…
Boyle bir durum kar^isinda kadinin onunde iki se-
genek vardir.
Birincisi, turn olup biten olumsuzluklari sineye gekip
susmak. Bu davrani§ kadinin ki§iligi igin qok tehlikeli bir
durum. Bastirilan ve sindirilen duygular, bir sure sonra
kadinin psikolojisini ve diinyasini altust eder.
ikincisi ise hak arama $eklidir. Kadin, me§ru §artlarZeynep’e Vaat Edilen Hayat
Zeynep, Karadenizli bir koylii kizidir. Gorucu usuliiyle
istemeye gelenler, ge§itli vaatlerle onu isterler.
Damat adayi Yavuz, ailenin dorduncu ogludur. Ug abi-
siyle birlikte istanbul’da ticaret yapmaktadirlar. Kiz isteme-
ye gelenler. kendilerini oyle zengin, oyle varlikli tanitirlar ki,
kiz tarafini imrendirirler. Zeynep, “Zengin bir kismetim gikti”
diye sevingten ara§tirma yapma ihtiyaci bile duymaz.
Yavuz’un abileri evlilik i§ini oldubittiye getiririer. Kiz tarafi-
nin turn istediklerini kabullenirler. Zeynep’e on adet burgu bi-
lezik, iki metre altin zincir ve istanbul’da mustakil bir daire ala-
caklarini vaat ederler. Diger ev e§yalarinin, giyim-ku§amlarin
alimlari zaten onemli degildir.
Yavuz ve Zeynep’in evliligi kararla§tirilir ve i§lemler
hizli bir §ekilde surdiirulur. Evlilik igin belirlenen zaman ge-
lip gatar ama ne altinlar ne de diger ihtiyaglar alinir. Hatiria-
tildiginda ise siirekli bahanelerle ve mazeretlerle i§ler ge-
gi§tirilir.
Qiftin birbirlerini sevmeleri nedeniyle vaatler uzerinde
fazla durulmaz. Ve sonunda evlilik gergekle§ir.
Yeni evliler gegici bir sure igin, Yavuz’un anne-babasiy-
la birlikte koyde kalirlar. Daha sonra Yavuz gali§ip para ka-
zanmak zorunda oldugundan Istanbul’a abilerinin yanina
gider.
Abilerinin yaptiklari i§ de oyle soyledikleri gibi buyuk
gapta bir i§ degildir. Orta halli bir market i§letmektedirler. Bu
j§ de dort karGje§i gegindirmediginden, diger iki karde§ de
pazarlarda t^gal> agarl’ar.
Bu arada Yavuz, karisini istanbul’a aldirmayi ba^arir.Ortanca abisiyle birlikte ayni dairede otururlar. Zeynep’e
vaat edilen altinlar ne zaman giindeme gelse sorumlu ko-
numundaki buyiik abi, ui§lerin kotu gittigini” bahane ederek
i§i hep uzatir. Zeynep aldatildiginin farkindadir ama yapa-
cagi bir §ey de yoktur.
Obiir taraftan eltiler de rahat durmazlar. Nispetler, kis-
kangliklar devam ederken, Zeynep altinlarin alinmasinda
diretir. Alinmadigi takdirde birakip gidecegi tehdidinde bulu-
nur. Sonunda dedigini yaptirir. Vaat edilen altinlarin hepsini
aldirir.
Aradan kisa bir zaman gegtikten sonra Yavuz’un buyiik
abisi, borglari bahane ederek altinlari geri ister. Zeynep al-
tinlarini vermek istemez. Araya Yavuz’u sokarlar. Zeynep
kocasini gok sevdiginden e§inin istegini reddedemez ve al-
tinlarini verir.
Aylar, yillar geger… Ne altinlar, ne de daire alinir. Ya-
vuz ailenin en kiigiik karde§i oldugundan istekleri onem-
senmez. Agabeylerinden gekindigi igin de hakkini araya-
maz. ^
Zeynep olup biten haksizliklara ve keyfi uygulamalara
tahammul edemez. Altin meselesini “onur meselesi” yapar.
Aile iginde devamli altinlarin lafi yapilir ama bir turlii altinlar
alinmaz. Eltilerinin her ihtiyaci yerine getirilirken kendine ait
ihtiyaglar devamli tehir edilir. Kocasinin arada kalmamasi
igin bu sefer devreye kendi abilerini ve babasini sokar.
Toplantilar, tarti§malar, ithamlar, kavgalar ve huzursuz-
luklar yillarca surup gider ama sonug olarak ne altinlar ali-
nir, ne de daire…
Evlilik HikayeleriAgzi Kalabalik, Pipkin Araci
Aracilik yapan agzi kalabalik adam, damat ile gelin
adayini kar§ila§tirir. Gelin zengin oldugundan ufak tefek
kusurlarini gormemesi igin onceden damat adayini iyice
tembihler. Bu arada gelin adayi da odaya topallayarak gi-
rer. Damat adayi gelin adayinin bu durumunu goriince bo-
zulur, araci adama, “bu ne bigim gelin dercesine” bakar.
Araci adam, gayet pi§kin ve umursamaz bir tavirla
“bo§ ver, onemli degil” dercesine ba§iyla onaylar.
Damat adayi gelin adayinin gok topalladigini gorunce
dayanamaz, tepkisini gosterir:
–    Bu topal yahuL Araci adam, aldirmadan pi§kinligini
surdurur ve ba§iyla onaylar. Damat adayi, gelinin saglarini
ok§amaya kalkar, kadinin perugu elinde kalir, §a§kinligi
daha da artar:
–    Kel bu yahuL Araci adam ayni pi§kinlik ve umursa-
maz tavir iginde ba§iyla onaylamayi surdurur. Damat ada-
yi odadaki gumu§ takimlara, antikalara ve diger ziynetlere
bakar, onlarin da sahte olmalarindan §iiphelenir. Araci
adamin kulagina egilerek hafif ses tonuyla konu§ur. Araci
adam umursamaz tavrini bozmadan yiiksek ses tonuyla
cevap verir:
–    Qekinme, gekinme, rahat konu§!… Nasil olsa sagir-
dir, duymaz!…

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*