Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.22-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.22-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.22-bölüm

de ters bir yanit verince o gun bir daha yanimiza hi<; yakla§amadi. Biz Yeliz’le bir sure daha orada <^ali§ma-ya devam ettik. Burhan artik bizimle ilgisini tamemen kesmi$ti. Ama dayanamiyorduk onunla ayni ortamda olmaya. Yiizunu gordiik^e bana soyledigi yalanlar ge-liyordu aklima. Ayni §eyi Yeliz de hissediyordu. i$ten ayrilmaya once ben karar verdim. Bunu Yelize soyle-digimde <;ok iiziildii. Benim durumum biraz daha iyiy-di. (^ali$mayabilirdim. Ama Yeliz’in bu i$e ihtiyaci var-di. Yeni bir i$ bulmadan buradan ayrilmasi mumkiin degildi. Yelize iizulmemesini, dostlugumuzun sonsuza kadar devam edecegini soyledim.

Her §eyi yiiziine soyledim

Daha sonra Burhan’in odasina gittim. Bir zamanlar beni kandirdigi, giizel sozlerle aldattigi, optiigii, kokla-digi odaya… I^eri girip, “Ben i$ten ayriliyorum” dedim. Yine $a$kinlikla bakti yiizume, “Hayrola neden boyle bir karar aldin?” diye sordu. Odaya girerken “Ne olur-sa olsun aglamayacagim” diye kendime soz vermi§tim. Ama bu soziimu tutamadim. Gozya§larim sicim gibi bo$aniyordu. “Sen ne kadar adi, ne kadar $erefsiz, ne kadar vicdansiz bir adammi$sin. Hi<^ mi insaf yoktu sen de? Neden ikimizin de duygulariyla oynadin. Biz ayni i$yerinde <;ali$an iki arkada§iz bunu iyi biliyordun” de-dim. inkar etmeye kalkti Yeliz’le ili$kisini. “Bo$una ug-ra$ma, ona gonderdigin turn mesajlari gordiim. Bana gonderdiklerini de Yelize gosterdim. Biraz $erefli ol da,

inkar edecegine yaptigin hatayi anla” dedim. Ba§ini one egdi ve benden oziir dilemeye kalkti. “Sus, oziir dileme-ye bile hakkin yok senin” diyerek qktim odadan… *

Evlilerle asla olm^(\

Bu olay hayatimi derinden etkiledi. Erkeklere giive-nim yok artik. Bazen ilk sevgilime yaptiklarimin acisini mi (^ekiyorum diye dii§iinuyorum. Benimle evlenmek istemi§ti ve ben onu yuziistii birakmi$tim. Bu muydu ya$adiklarimin nedeni? Bu yiizden mi ya$adim bun-ca aciyi? Bir insamn ahini alnn$tim belki de, bilemiyo-rum… Yeliz’le hala g6rii§uyoruz. Benden kisa sure son-ra Yeliz de o i$yerinden aynldi. Yeni i§le birlikte kendisi-ne yeni bir sevgili de buldu. §u anda mutlu. Eskisi kadar sik gorii$emesek de her gun telefonla$iyoruz. Yeliz’in mutlu olmasi beni de mutlu ediyor. Hayatima hi<; kim-seyi sokmak istemiyorum $u an. Ben hep “Evli biriyle asla birlikte olmam” derdim. Biiyiik konu$mamak ge-rektigini de bu aci olayla ogrendim. Bundan boyle ev-lilerin yanindan bile ge<;memeye kararliyim. Eskiden “Goniil ferman dinlemez” soziine inamrdim. §imdi kendimi kontrol edebilecegimi biliyorum. Qiinkii ben aym acilari ya§amak istemiyorum.

Darisi ba$iniza

Burhan o magazada miidiirliik yapmaya devam ediyor. Evliligi de siiriiyor. Duyduguma gore, magaza-ya bizim yerimize i$e alinan kizlarla da ili$ki kurmu$.

Demek ki taktigi bu. iki kiz gider, iki kiz gelir… Kim bilir belki magaza di$inda da sevgilileri vardir. Qiinkvi $erefsizlik onun ruhuna i$lemi$. Biiyiik olasilikla kari-si da bu ger<;ckleri biliyor ama ayrilamiyordur. Ashnda biz kadinlarin gu^lii olmasi gerekiyor. Biz gii^lii olursak erkekler istedikleri gibi at ko$turamaz, ^apkinlik yapa-maz. Ben kendimi kurtardim. Darisi evli erkeklerle a$k ya$ayan ve ^lkmazda olan diger gen<^ kizlarin ba$ina…

Hatalar Zinciri

Bu kitap da aldatan eflerini ya da scvgililerini yakala-yan kadinlarin hikayeleri yer aliyor. Ancak bu dykiide okuyacagimz hikaye bir crkegin ba$indan ge^inif. Ben okurken $ok etkilendim ve yayinlamaya karar verdim. Siz de okuyunca bana hak vereceksiniz…

dim Tayfun. 7 yil once internetten, Aydm’in

Nazilli il<;esinde oturan bir kizla tani$tim. O gun sadece chat (sohbet) yapmi§tik. Liseye yeni ba$ladigim siralardi. insanin kalbi heyecanla (jarpiyordu, deli <;ag-larimizdi ne de olsa. Bayagi bir yazi$tiktan sonra numa-rami istemi$ti. Benden ho$lanmi§ miydi ne? £ok ho-$uma gitmi$ti bu durum ve numarami o giin verdim. Aradan birka^ giin ge^ti. Okuldan <;ikmi§, arkada$lar-la bir kafede oturuyordum. Telefonum (jaldi, tanimadi-gim bir numaraydi. Ince ve tiz bir ses “Merhaba beni ta-nidiniz mi?” dedi… Heyecanlanmi$tim, bu Gul$ah’ti… Giil$ah’la o giinden sonra miimkiin oldugunca telefon-da konu$uyorduk. Ayrica her giin birbirimize e-mail atar, ondan sonraki giin bize gelecek olan cevabin ozle-miyle yastiga ba$imizi koyardik. Derken mektupla$ma-ya da ba$ladik. Hatta dogum giinumde bir kazak alip yollami$ti. Bana aldigi ilk hediyeydi bu. OSS zamani geldi <;atti ve Giil$ah sinava girdi. Ben anadolu lisesin-

de okuyordum ve o benden 1 sinif ondeydi. Yani onun smava girdigi yil ben heniiz lise 2. siniftaydim. iki yillik bir okul kazandi ve Afyon’un Bolvadin il<;esine okuma-ya gitti. Ozlem yiyip bitiriyordu beni. Bir yandan da “Ya birbirimizi begenmezsek” diye du§unuyordum. Qunkii daha hi<; g6rii$memi$tik.

Giil$ah’la ilk kar$ila$ma

Giil§ah israria yanina gelmemi istiyordu. Sonunda bindim otobiise ve ya§adigim kent olan §anliurfa’dan Afyon’a gittim. (^ay il<;esinde ge<;irdim geceyi. Ertesi sa-bah Gul$ah’in telefonuyla uyandim. “Neredesin?” di-yordu heyecanli bir sesle. C^ay’da bir otelde oldugu-mu soyledim. Qok ge^meden Gamze adh bir arkada-§iyla beraber geldiler. Kalbim yerinden gikacakmi^asi-na hizli <;arpiyordu. O ilk gorii$, ilk baki$ hi<;bir zaman unutulmaz. Sarilmi$iz birbirimize… Ve benim hikayem de boyle ba$ladi… Ogrenciydim. Birka<; giin kalip done-rim diye du§iiniiyordum. Ama onun varligi tiim bede-nimi sarmi$ti adeta. Birakip da gidemiyordum. C^aytia bir okulun kantininde i§ bulup <;ali$maya ba$ladim. O zamanin parasiyla 8 milyon giinliik para ahyordum. Bu ancak yol ve otel parami kar$iliyordu. Yani karin toklu-guna ^ali^iyordum ama yine de zevk ahyordum hayat-tan. C^iinku Giil$ah’a yakindim.

Okulum daha bitmemi§ti

Her giin 1 -2 saatligine de olsa Giil$ah’i gdriiyordum. Ailem pe$imdeydi, okulum daha bitmemi§ti. 1 ay son-

ra okulumu bitirmek iizere §anhurfa’ya geri dondiim. Telefonla$malar ve yazi$malar daha da sikla§maya ba$-ladi. Siirekli firsat bulduk^a Afyon’a gider, bir sure kal-diktan sonra §anliurfa’ya geri donerdim. Bir keresinde sinav haftasinda evden izin almadan yine Afyon’un yo-lunu tutmu$tum. Yine epey bir sure kaldiktan sonra ba-bam dii$tii pe$ime. O da artik beni nerede bulabilece-gini biliyordu. Bolvadinde bir berber dukkaninda kar-§ila§tik. §ans odur ya, tira§ olmaya girdigim dukkan-da benden once sirada babam vardi. Neyse babam da Gul$ah’la tani$tiktan sonra ikisi beni ikna etti ve ben yine evime dondiim. C^alkantili bir yil geride kaldi. Yaz mevsiminde 2 ay kadar Giil$ah’in memleketi Aydinda kaldim sadece ona yakin olmak ve onunla beraber ola-bilmek ign.

Askerden de arardim

Ailesinden bazi insanlarla da tani$tirmi$ti beni, hat-ta annesine de bahsetmi$ti. Yaz bitti, ben universiteyi kazanamadim. Dershaneye yazilmi$tim ama pek umur-samiyordum. Ya top pe§inde ko$ardim ya da Giil§ah’in yanindaydim. Bir gun evden ayrildim ve Afyon’a gittim. 7 ay kadar orada kaldim. Orada ev tuttum ve Giil$ah’la haftanin bir^ok giinu beraber kalmaya ba$ladik. Tabii ben kendi orf, adet ve gelenekJerime olan saygimdan otiirii onun bekaretine zarar verecek bir §ey yapma-dim. Ama ate§le barut da bir arada durmaz, onun di-$inda akliniza gelen ve gelmeyen her tiirlii ili$kiyi ya-

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*