Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.23-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.23-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.23-bölüm33696

$adik onunla. Askerlik <;agim gelmi§ti. Aslinda tecil-liydim. 2007 yilma kadar askere gitmeyebilirdim. Ama tecilimi bozdurdum. Qiinkii okumaya niyetim yoktu. 2003 Aralik ayinda askere gittim. Tabii askere gitme-den once yine Giil§ah’in yanina bir sefer daha diizenle-dim ve askere gitmeme 3 gun kala ailemin yanina don-diim. Babam beni ki§lanin kapisina kadar goturmii$tu. Artik yeni bir hayat ba$liyordu benim i<;in. Her giin fir-sat bulamasam da birka<; giinde bir ailemi de Giil$ah’i da ariyordum. Zaten bvitiin param telefon kartlarina gidiyordu. Tiim molalarda solugu telefon kuliibesinde aliyordum.

Hayatmda biri var

Daha acemi birligindeyken anlami$tim Gul^ah’in bana ilgisizligini. O siralar darginhklar ba$lami$ti biraz. Aradan birka^ ay ge<;mi$ti. Onun en yakin kiz arkada$la-rindan birisi beni arayarak Giil$ah’tan vazge<^meni gerek-tigini soyledi. Ba$ka da bir $ey soylemiyordu. Agzindan tek kelime soz alamadim. Bo§ yere boyle bir §ey soyle-mi§ olamazdi. Sonra yine ayni iiniversitede okuyan bir erkek arkada$im vardi. Ayni zamanda Giil$ah’in da ar-kada$iydi. Onun agzindan bir $eyler almaya <;ah$tim. Bana “Buraya gelmelisin” dedi. Istanbulda askerlik yapi-yordum. Mart 2004’tii. Yani askerligimin heniiz 4. ayin-daydim. Yeni yeni ali$mi$tim askerlige. Bahriyeliydim ve gemide gorevliydim. izin alabilmem i<;in gemide 6 ayi-mi doldurmam gerekiyordu. Komutanlarimdan izin is-

tedim, bunun mumkiin olamayacagini soylediler. Ben de sonunu hi<j du$iinmeden <;ar$i izninde firar ettim. Ve so-lugu yine Afyonda aldim. Kimseye haber vermemi$tim. Olaylari bana anlatacak olan arkada$i aradim ve her $eyi anlatmasini istedim.

Yeni sevgilisi de askerdi

Giil$ah internetten taniftigi ba$ka bir ^ocukla <;ik-maya ba§lami$, telefonla§iyorlarmi$. Hatta o <^ocuk da askermi§. Evet ama neden? Anlam veremiyordum, aca-ba ona yetmiyor muydum? Hadi ben askerdim, ba§ka-siyla gksa anlayacagim ama ba$ka bir askerle <;ikmanin anlann neydi? Qlgina d6nmii$tum, gozya§larimi tu-tamiyordum. Giil$ah’i da (jagirdim, geldi. Her $eyi anlatmasini istedim. “Hi<;bir §eyden haberim yok” dedi. Arkada$in bana verdigi mail ve $ifreleri de ona hatir-latarak yaptigi yazi$malari soyledim. Agladi… Heniiz firar edip geldigimi bile bilmiyordu. Yalvardi, yakardi Affet, sadece telefonla konu$tum oylesine bir heyecan-4i” dedi. Ama bu o kadar agnma gitmi$ti ki anlatamam. Ona kar§i biiyiik bir sevgi besliyordum. Onu tamamen kaybetmeyi de goze alamiyordum. Evden gktim, di$a-rjda biraz dola$tiktan sonra geri dondiim. Hala agliyor-du. Yaptigi hatanin affedilmez oldugunu ama beni kay-betmek istemedigini haykiriyordu. Yapamadim, onu orada birakip gidemedim. Bir buyiik hataya daha dii§-tiim yani. A§kin pen^esinden yine kurtulamadim. Hem de ihaneti hazmettim, i^irrtf gomdiim.

Firarin bedeli cezaevi

Ailem duymu$tu askerden ka<;tigimi ve onlar da Giil$ah’i arayip duruyordu. Sonunda Giil$ah’a ka^tigimi soyledim ve ailemle de konu$tuktan sonra istanbul’daki birligime geri dondiim. 9 giin firarin kar$iligi olarak askerligimi bitirdikten sonra cezaevinde 63 giin kal-dim. Askerligim bittiginde memleketime donmii$-tum. Giil$ah §anliurfa’da ya§amak istemedigini soy-Iiiyordu her defasinda. Ailemin pek de rizasi olma-dan istanbul’da yabanci dil egitimi veren ozel bir $ir-kette i$ buldum ve Istanbul’s yerle$tim. istanbul’a ali§-makta <;ok zorlanmi$tim. Benim tek gayem i§ime dort elle sarilip <;ok sevdigim insana rahat bir hayat suna-bilmekti. Haftanin 6 giinii »;ali$irken izin giiniimde de u<;akla Giil$ah’i gormeye giderdim. Bazen bir giin kalir-dim, bazen de ayni giin donerdim. Ama 2-3 haftada bir mutlaka giderdim.

Ailem istemiyordu

Ailem de bu ili$kiye pek sicak bakmiyordu. Aradan 1 sene kadar bir siire ge^tikten sonra aileme Giil§ah’i ka<jiracagimi soyledim. Bunu ger^ekten yapmaya ka-rar vermi§tim. §ehremini’de kii<;uk bir de ev tutmu$-tum. Yalniz ya$iyordum. Ailem geri adim atti ve “Bekle, kizi isteyecegiz” dedi. Aralik 2005’te yilba§i arifesinde Nazilli’ye Giil$ah’i istemeye gittik. Aileler tam§ti ama bizim nerede ya§ayacagimiz hususunda anla$mazhk-lar gkti. Giil$ah’in babasi benim de Nazilli’ye yerle-

Babasiyla oturup uzun uzun konu$tuk. i§ bulmami, <;a-li$mami istiyordu. Yabanci dilim vardi. Bilgisayan da <;ok iyi kullaniyordum ama buna ragmen guzel bir i$ bulamadim.

Gul$ah’in sozleri beni yikti

Sonunda bir restoranda garson olarak <;ali$maya ba$ladim. Sorunlar ya$amaya ba$ladik. Her $ey o ka-dar zordu ki. Derken giiniin birinde Giil$ah bu $ekilde bir yere varamayacagimizi soyledi. Bu <;ok agrima gitti. Ben onun ugrunda her $eyimi birakip hi^r tanimadigim bir memlekete gelmi$, orada garsonluk yapmaya ba$-lami$, ailemin de bana sirt <;evirmesine neden olmu$-tum. Ama onun bu sozleriyle bir defa daha yikilmi$-tim. Yapacak bir $eyim yoktu. Gidecek yerim de yok-tu. Ailemin yanina gitmeye de yiiziim yoktu. Ama so-nu<;ta insam ailesinden ba$ka kim bagnna basabilir ki? Memleketim §anliurfa’ya geri dondiim. Ailemle ya§a-maya ba$ladim. Bir siire ge<;tikten sonra Gul§ah’in za-man zaman mesaj atmasi ve aramasi beni pek de ilgi-lendirmiyordu. C^iinkii her seferinde beni yan yolda bi-rakiyor, <^aresiz kaliyordum. Aradan birka^ ay daha ge<;-mi§ti ki Giil$ah bir mesaj daha atmi$ti. Mesajinda beni <^ok sevdigini ve artik ne gerekiyorsa yapmaya hazir ol-dugunu soyliiyordu. Aradim konu$tuk. Her seferinde ailesini one stirerek ili§kimizi tikayan o idi. Ona bun-lan hatirlattim. Ustelik o siralar ailem benim i^in ba$-ka bir kiz du$iiniiyordu. Bunu da kendisine soyledim ve

artik kendisiyle bir gelecegimizin olamayacagina inan-digimi, onun da bunu bildigini soyledim. Epey bir ko-nu$madan sonra beni yeniden Nazilli’ye davet etti ve “Artik biz ayrilamayiz” dedi. Yine Aydinda aldim so-lugu. Ailem bu kez ger^ekten <;ok kirilmi^ti. Bana <;ok tepki gosterdiler. Giil$ah yine ikna etti beni.

Ka^iracagimi soyledim

Yine ayni senaryolar ya§andi. Babasiyla g6rii§tiik. Babasi bu i§in olmayacagini, neden geldigimi soyledi. Uzun uzun konu§tuk. “Kizin beni <^agirdi” diyemedim. “Seviyorum kizini ve kizin da beni seviyor. Gerekirse ka<;iririm” dedim babasina. Babasi kizini sevdigimi bi-liyordu ama ya$ananlardan otiirii o da pek sicak bak-miyordu artik. Bu kez kalacak yer ve i§ sorunumuz var-di. Bir tiirlii ba$aramadik Nazilli’de barinmayi. Ve yine aynlik vakti gelmi$ti. Ailesi Giil$ah’in benimle gorii$-mesini yasaklanu$ti. Giil$ah da bana sirt <;evirmi$ti. Iyi ama bu nasil olurdu? Benimle konu$urken artik buna izin vermeyecegini ve hep yanimda olacagini, ne gerekirse yapacagini sdylemi§ti! Yine yanimda olmadi. Yani anlayacaginiz hayat bana yine yalan soyledi. Artik ne gidecek bir yerim, ne de tutunacak bir dalim kalrni^-ti. Onu artik tamamen silmem gerektigine inanmij-tim. Bunu zaten biliyordum ama bir tiirlii ba$aramiyai-dum. Istanbul’a gittim. Bir kafede garson olarak £ak§-maya ba$ladim. Bu siire zarfinda 2 kez daha onun zi’a-retine gittim. Sadece gormek istiyordum. iki seferdtde

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*