Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.24-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.24-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.24-bölüm33696

sadece 1 saat gortip geri dondiim istanbul’a. Ama eskisi gibi degildi, bunu goriiyordum. Giilu^u bile i<;tenligini kaybetmi$ti. Gul$ah bir tiirlii bitmiyor i^imde nedense. Artik onun hayatinda birisi var. Heniiz birka<; ay oldu. Benim i^in olebilecegini, beni her $eyden <^ok sevdigini soyledigi andan beri. Ama bu nasil bir sevgidir ki $imdi bir ba$kasini kendisine yaki$tirabilsin? Ya benim sevgi dedigim farkli bir duygu ya da onun sevgi anlayi$i ya-lan! Once okulum, sonra askerligim, sonra kariyerim derken $imdi de ailemi kaybettim. Ben ashnda kendimi kaybettim… O ise $u anda bir ba$ka erkekle beraber ve ben buna ragmen onu hala seviyorum. Bilmem ki ben nerede hata ettim? Siz biliyor musunuz?

Kardef Karde$ ihanet

Nil, bir tesadiif eseri taniftigi Erhan’a afik oldu. Kisa su-rede evlendiler. Birbirlerini (ok sevdiklerini samyordu. Bir akfuin gelcn telefon her feyi degiftirdi. Kocasimn ihanetiyle sarstldt. Ama Nil, bu ihaneti sineye fekmeyip fok act bir fekilde intikam aldt…

dim Nil, 27 ya$indayim. Avukatim ve meslegim-

de de ba$arihyim. Erhan’la 3 yil once biiyiik bir tesadiif sonucu tani$tim. O gun otobiise yeti§mek i<;in aceleyle ko$turuyordum. Bir mii$terimle randevum vardi ve gecikmi$tim. Bir yandan da miithi$ yagmur yagiyordu. Anlayacaginiz bundan daha kotii bir durum olamazdi. O sirada biriyle <;arpi$tim. O ofkey-le ba$imi bir kaldirdim ve bagirip <;agirmaya ba$la-dim. Ben bagirirken adam bana tatli tatli guliimsiiyor-du. Oysa ben ofkeyle bagirmaya devam ediyordum. Lafimi bitirince “Affedersiniz” dedi ve elini uzatti. “Ben Erhan” dedi. Hi<;bir cevap vermeden yuriiytip gittim. Ama benim onca lafima ragmen adamin ki-barca tek laf etmeden beni dinlemesi garibime gitmi$-ti. Ben zaten yapi olarak dik kafali biriyim. Ko<; burcu-yum. Ofkem her an benimledir ama bu adam benim aksime sessiz ve sakindi. Allahi var, yaki§ikli adamdi da… “Aman bovver, bir daha onu ne zaman goreceksin ki zaten” deyip bu olayi aklimdan sildim.

Dilek’in biiyiik surprizi

Birka<; giin sonra arkada$im Dilek’le bulu$tuk. Zaman zaman Dilek’le bir araya gelir, dertle$irdik. Yine oyle bir giindii. Ikimiz de birbirimizi iyi anlardik. Havadan sudan biraz konu$tuktan sonra Dilek bana, “Senin halini iyi gormiivorum canim, ya§in oldu 24 hala kimsecikler yok hayatinda” dedi. Evet aslinda dogru soyliiyordu. Kimseyi sokmuyordum hayatima. “Benim bir ili$kiye harcayacak vaktim yok” diye cevap verdim. Bu cevabim kismen dogruydu ama ben ger<;ekte <;ok korkuyordum. Bir ili$kiye girmekten, aldatilmaktan <;e-kiniyordum. Qinkii <;evremde kim varsa ayni $eyi ya§a-mi§ti. Once biiyiik bir a$kla ili§kiye ba§lami$, sonra ha-yal kirikligina ugramifti. Ayni $eylerle kar§ila$mak iste-miyordum. Dilek o giin bana bir siirpriz hazirlami$ aslinda. “Bak <;ok iyi bir adam var. Seninle tani$tiracagim onu. Bir bak, begenmezsen hi<^ ba$lamazsin” dedi. Once kizdim Dileke, “Neden benden habersiz boyle yapiyor-sun?” dedim. Tam kalkip gidecektim ki, o adam geldi. Birka<j giin once otobiise yeti§mek i<;in ko$arken <;arpi$-tigim adamdi bu… Yani Erhan…

Mesajlar ve <;i<;ekler

Gozlerime inanamiyordum. Birden ona ettigim ha-karetler geldi aklima ve utan<^tan yerin dibine girdim. Bu arada kalbim miithi$ bir $ekilde heyecanla atiyor-du. Sandalyeye yigilip kalmi$im. Erhan giiliimseyen yanimiza oturdu. Keyifle bana bakiyordu. “Bakin vi’

hala evlenme teklif etmemi$ti. Bir gece evde televizyon seyrederken pencereme ufak ufak ta$lar atilmaya ba$-landi. Tik tik tik… ‘Neler oluyor?’ diye hiddetlc pence-reye qktim ki ne goreyim? Erhan iizerinde “SenI sevi-yorum, benimle evlenir misin” yazili kocaman bir pan-kartin ba$inda duruyordu. Gozlerimden sicim gibi aki-yordu ya§lar. Hemen a§agi indim. “Evet, bin kere evc?l” dedim. Sokak ortasinda dans ediyorduk. Mahalleli biz! izliyordu. Ama umurumuzda degildi… Dugiiniimuz 4 ay i«;inde yapildi. Oyle mutluyduk ki. Hani ruh ikizim dersin ya, aynen oyle.

Gece gelen telefon

Fakat mutlulugum bir gece telefonuyla bozuldu. Erhan doktordu. Bazi geceler hastanede nobete kali-yordu. O gece de yoktu, nobeti oldugunu soylemi$ti. Telefondaki ses “E$in, karde§in Giilay ile birlikte $imdi” dedi ve kapatti. Ses tanidik geliyordu ama o an onu dii-$tinecek durumda degildim. E$im beni aldatiyor muydu yani? Hem de karde$imle… “Bu nasil olabilir?” diye dii-$iiniirken bir yandan da i<;im i<;imi yiyordu. Hi<jbir $ey yapmadan bekledim. Ertesi giin sabah eve geldi. Yorgun oldugunu soyledi ve beni opiip yatti. O yattiktan son-ra ba§ucuna geldim. Uzun uzun yiiziine baktim. Bunu bana o mu yapmi$ti? Peki neden? Nasil? Niye? Kendimi <;ok yorgun hissediyordum. C^ok da gu^siiz… Bir giin Erhan i$teyken karde$i geldi, Serkan. Onu i<;eri aldim. Azicik lafladik. Serkan veterinerdi. Hayvanlardan, <;ev-

sanin ihaneti vardi diger yanda ise e$imin erkek karde-§iyle 6pii$memiz ve bana olan ilan-i a$ki!

Karde§im ile kocam birlikte

Ertesi giin sabah Erhan nobetten donmeden Giilay’in evine gittim ve ona ger<;ekleri bildigimi anlat-tim. “Rak Giilay” dedim. “Bu pisligi bana yaptin ama te-mizleyeceksin. §imdi Erhan’i bu gece buraya davet ede-ceksin ve ben sizi basacagim. Boylece ikinizin de su-ratina bir arada tiikiirme firsatim olur” dedim. “Yok, bunu yapamam abla” dediyse de onu annemlere soy-lemekle tehdit ettim. O gece Erhan nobet<;i oldugunu ve gelemeyecegini soyledi. Yalan soyliiyordu ve oyuna gelmi$ti. Tamam dedim ona ve hi<; bozuntuya verme-dim. Erhan i$ten ^iktiktan 1 saat sonra evi basmaya gittim. Muhtemelen $u anda yataktaydilar. Ya da yemek yivorlardi. Kapimn online geldigimde Giilay’in telefo-nunu <;aldirdim kapiyi a<;masi i<^in. Az sonra kapi a^il-di. Yatak odasini i§aret etti Giilay. Erhan odadaydi ve iistiinii degi$tiriyordu. “Merhaba” dedim yuziimde sah-te bir tebessumle. Neye ugradigini $a$irdi. “Hayatim” dedi ciliz bir sesle. Yanma gittim. Yiiziine bir tokat at-tim. Sonra Giilay’a doniip “Al tepe tepe kullan senin ol-sun” dedim ve di§ari ^lktim.

Erhan bo$anmak istemiyor

Sogukkanliligima $a$iriyordum. Serkan’i aradim “Sana geliyorum hayatim evde misin?” dedim. Sesimi

sanin ihaneti vardi diger yanda ise e$imin erkek karde-$iyle 6pu$memiz ve bana olan ilan-i a$ki!

Karde$im ile kocam birlikte

Ertesi gun sabah Erhan nobetten donmeden Giilay’in evine gittim ve ona ger<;ekleri bildigimi anlat-tim. “Rak Giilay” dedim. “Bu pisligi bana yaptin ama te-mizleyeceksin. §imdi Erhan’i bu gece buraya davet ede-ceksin ve ben sizi basacagim. Boylece ikinizin de su-ratina bir arada tiikiirme firsatim olur” dedim. “Yok, bunu yapamam abla” dediyse de onu annemlere soy-lemekle tehdit ettim. O gece Erhan nobet^i oldugunu ve gelemeyecegini soyledi. Yalan soyliiyordu ve oyuna gelmi§ti. Tamam dedim ona ve hi<; bozuntuya verme-dim. Erhan i§ten <jiktiktan 1 saat sonra evi basmaya gittim. Muhtemelen $u anda yataktaydilar. Ya da yemek yiyorlardi. Kapinin online geldigimde Giilay’in telefo-nunu <;aldirdim kapiyi a<;masi i<jin. Az sonra kapi at^il-di. Yatak odasim i§aret etti Giilay. Erhan odadaydi ve iistiinii degi§tiriyordu. “Merhaba” dedim yiiziimde sah-te bir tebessiimle. Neye ugradigini $a§irdi. “Hayatim” dedi ciliz bir sesle. Yanma gittim. Yiiziine bir tokat at-tim. Sonra Giilay a doniip “Al tepe tepe kullan senin ol-sun” dedim ve di$ari <;iktim.

Erhan bo$anmak istemiyor

Sogukkanliligima $a$iriyordum. Serkan’i aradim “Sana geliyorum hayatim evde misin?” dedim. Sesimi

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*