Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.26-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.26-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.26-bölümimages

EVLiUK ONCESiNDE SOZLE§ME YAPMAK NE i§E YARAR?

Evlilik kurumunun saglam temeller uzerine oturtu-labilmesi igin birtakim tedbirlerin alinmasi gayet tabii bir hadisedir. Bu tedbirlerden bir tanesi de “evlilik soz-le§mesi”dir.

Bu sozle§menin, ticari ortakhklar ve diger kurumlar iqin yapilan sozle§melerden pek de farki yoktur. Varsa-yalim, birkaq: tanidik bir araya geldik, ticaret yapmaya karar verdik. Uygulama safhasina ge<;meden evvel ne yaperiz? Ortakligin ilkelerini belirleyen bir sozle§me yapariz.

Ya da evimize elektrik, su, dogalgaz alacagiz. Bi-zimle sozle§me yapilmadan elektrigimiz, suyumuz ve dogalgazimiz veriliyor mu? Sozle$melerde belirtilen kurallari kabul edip imzaladiktan sonra bu hizmetler-den yararlanabiliyoruz. Demek ki temel ve kalici i§ler i(^in sozle§menin onemi buyiiktur.

Hayatimizin her safhasinda hangi i§ olursa olsun, sozle§me yapmadan hiqbir i§ yapamiyoruz. Peki gegici i§ler iqin sozle§meler yapiyoruz da, bir omiir boyu sur-

diirecegimiz “evlilik kurumu” igin neden “evlilik soz-le§mesi” yapmayalim?

“Sozle§me” Psikolojik Bir Rahatlamadir

Evlilik sonrasinda e§ler birbirlerini sahiplendikten sonra bazi durumlar mutlaka degi§ecektir. Evlilik on-cesindeki ikramlarin yerini “dogal davrani^lar” alacak-tir. Bu, kaginilmaz birdurumdur.

Sahip olmanin verdigi giivenle, e§lerin artik rol yapma-larina, dolayisiyla kendilerini begendirmelerine ihtiyaqlari olmayacaktir. Olan olmu§, ge^en ge^mi§tir…

Maalesef evlilik oncesi vaatler, soz vermeler, yapi-lan anla§malar bir zaman sonra bakiyorsunuz, unutu-luveriyor. Ger^i gonulden verilen sozler unutulmaz ama “insanoglu gig siit emmi§tir” sozu de bo§una soy-lenmemi§…

Hal boyle olunca, bazi ayrintilarin unutulmamasi iqin evlilik oncesinde birtakim tedbirlerin alinmasi ge-rekir. Bununla ilgili alinacak tedbirlerden biri de “evlilik sozle$mesi”dir.

Bu sozle§menin anlami §udur:

“Biz evliligi onemseyip ciddiye aliyoruz. Celecekte goluk gocugumuzla huzurlu bir ya§am surdiirebilmek ign birbirimize §imdiden soz veriyoruz. Bu soziimiizu de yaziya dokup belgeliyoruz.”

Bazi ayrintilarin unutulmamasi igin evlilik oncesinde birtakim tedbirlerin alinmasi gerekir.

Aslinda bu sozle§me psikolojik bir rahatlamadir. Aynen uygulanacak diye bir mecburiyeti yoktur. Belki de evlendikten sonra higbir zaman giindeme bile gel-meyecektir.

Ancak boyle bir sozle§menin olmasi e§ler arasinda bir guven ortami olu§turacagindan, kari-koca ili§kileri-ni daha da sorumlu hale getirecektir.

Evlilik Sozle§mesinde Bulunmasi Gereken Bazi §artlar

Yukarida da anlatmaya <^ali§tigimiz gibi, bu §artlari kat’i ve kesin §artlar olarak degerlendirmemek gerekir.

Ayrica bu §artlar bolgelere, geleneklere ve ahlaki degerlere gore de degi§ebilir. Hatta ki§ilere gore bile farkl11iklar gosterebilir. Asil olan, §artlardan ziyade, e§-ler arasinda olmasi gereken sevgi ve saygiya dayali “guven akdi”nin olmasidir.

§imdi, deger 6l<;ulerimize gore belirledigimiz bazi §artlari §u §ekilde siralayabiliriz:

/ Birbirlerine kar§i agk sozlu ve durust olacaklarina.

V Aileler arasinda bir sorun oldugunda taraf tutma-yacaklarina.

V Yine aileler arasinda gerginlik olu§turabilecek dedikodu ve olumsuz ele§tiriler kar§isinda ortak hareket edeceklerine.

V Herhangi bir huzursuzluk kar§isinda “oztir dile-meyi” gurur meselesi yapmayacaklarina.

/ ilk oziir dileyene bir hediye alacaklarina ya da buna benzer, ho^lanacaklari bir davram§ta bulu-nacaklarina.

Tarti$ma sonrasmda bir gunden fazla dargin kal-mayacaklarina.

/ Birbirlerinin kusurlarini gormezlikten geleceklerine.

</ Birbirlerine kar§i sabirli ve tahammullu olacaklarina.

</ Dedigim dedik cinsinden “inatg” ve “nispetgi” olmayacaklarina.

/ Kindar olmayacaklarina.

/ Birbirlerinin tekliflerini begenmeseler bile, once dinleyip sonra “olumlu” veya “olumsuz” karar vereceklerine.

/ Haftanin en az bir gununii birbirlerine ayiracak-larina.

y Birbirlerine kar§i tatli dilli olacaklarina.

/ Ne olursa olsun yalan soylemeyeceklerine.

y Biri kizdiginda digerinin susacagina.

/ Birbirlerinin ailelerine saygili davranacaklarina.

V Birbirlerine kar§i ustunluk saglama yari§ina gir-meyeceklerine.

/ ^ocuklarinin egitimi konusunda birbirlerini yeti§-tireceklerine.

/ Ekonomik zorluklar kar§isinda birbirlerine destek olacaklarina.

Bu maddeler, kendi anla§maniz dogrultusunda arttira-bilir ya da eksiltilebilir. Burada deginmedigimiz “cinsellik konusu” mahremlik arz ettigi iqin tercihe birakilmi§tir.

Tekrar altini gizerek hatirlatmakta yarar vardir. Bu sozle$me olayi kar§ilikli beklentilerin di§avurumudur. Sembolik bir sozle§me olmakla birlikte, belki ileride gerekebilir du§uncesiyle mutlaka giindeme alinmali.

iki nusha halinde hazirlanip biri delikanlida, digeri de kizda bulunmali, mecbur kalinmadikga da ortaya gkarilmamalidir.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*