Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.27-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.27-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.27-bölümimages

Yillardan beri “egitim idareciligi” yapmaktayim. Egitim idareciliginden once de, ozel sektorde “yoneticilik” yapi-yordum. Egitim yilinin ba§inda, ogrenci kayitlarini yapar-ken butun kurallari agik ve net olarak programladigimizda, egitim yillni en az sorunla gegiriyorduk. Alelacele, once-den goru^up anla§madan §artsiz ogrenci kaydettigimiz donemlerde de sorunlar had safhaya ula§iyordu. Ozel sektorde yoneticilik yaptigim donemlerde de benzer du-rumlari gok ya§adim. §oyle ki, personel alimlarinda §artla-rimizi agikga ortaya koymadigimiz zamanlar, o personel-den istenilen randimani alamiyorduk. Oysa her §eyi once-den planlayip, en kuguk detaylari bile hesaba katarak ali-nan personelden hem randiman aliyorduk, hem de sorun ya^amiyorduk. Bir ornek daha verelim. Bilindigi gibi kapali yerlerde sigara igmek kanunen yasaktir. Bu kurali ihlal edenler igin yuklii para cezasi vardir. Bu ceza her yil be§-on kat arttirilir. Halkin tamamina yakini da bu yasaga uy-maktadir. i§in ilging yam yillardan beri var olan bu yasak igin hig para cezasi uygulanmami§ olmasidir. Qiinku ka-nunun “caydirici olma” ozelligi var. Bazi kanunlar caydiri-cilik ozelligi ta§idiklari igin gikarilir. Tipki “sigara yasagf kanunu gibi.

EVLiLiK YOLUNDA iLERLERKEN

dGrOstolmak

Saglikli ve uzun omiirlii ideal bir evlilik yolunda ilerlerlerken yapilmasi ve yapilmamasi gereken davra-ni§lari diirustge ortaya koymalisiniz. Evlilikte yalniz duygularinizi degil, ayni zamanda mantiginizi da kul-lanarak hareket etmelisiniz. Evlilik oncesinde kadin er-kek ili^kileri yalniz mantiga dayali bir $ekilde siirduru-liirse insani ili§kiler zedelenir ve c^ikar ili^kileri one <;i-kar. Ayni §ekilde yaniz duygusalliklar one qikarirlarsa, bu sefer de hayatla ve gelecekle ilgili gergekler gozden kagrilir. Bu durumda kadin erkek ili§kileri arasinda dengeleri kuramayan e§ adaylari, kontrollerini kaybe-der ve tutkularmin esiri olurlar. Bu tutkuyu gunumiiz-de kamglayan ve ileri boyutlara gotiiren esas duygu da flort kavramidir. Flort kelimesi, Fransizcadan gel-me, ingilizce bir kelimedir. Anlam itibariyle, “Kadin ve erkegin birbirlerini tanimalari ve anlamalari iqin arala-rinda olu§an duygusal bir ili§ki” §eklinde tanimlanabi-lir. Flortun ilk giki§ yeri Fransa, beslendigi yer Avrupa, en qok yayginla§tigi iilke ise, ABD’dir. Bati toplumla-rinda flort, genqlerin duygusal agdan olgunla^malari-

E$ SEgiMi VE EVLiLiGE HAZIRLIK

m, qefitli komplekslerinden kurtulmalarim, evlilik ko-nusunda bilgilenmelerini, e§lerin birbirlerini tamyarak bilingli bir beraberlik olu^turmalarini saglayacak bir tecrube ve egitim biqimi olarak kabul edilmi§ ve ho§ gorulmu§tu. Uygulamada gelinen nokta da ise; hig de yazilip gizildigi ve savunuldugu gibi olmadigi ortada-

dir…

Kadin erkek ili$kileri arasinda dengeleri kuramayan e$ adaylari, kontrollerini kaybeder ve tutkularmin esiri olurlar.

Biling Altindaki Duygulann Denenmesi

Bilingaltindaki duygular, cinsel durtuleri devreye soktugu igin evliligin kutsalligini zedelemesi kagml-mazdir.

Bu ili§kilerde “almadan once dene” mantigi vardir. “A§k ve Evlilik” kitabmin yazari Zak Poonen, kitabinin flort bolumunde: “Her genq insan, er veya geg, bilin-galtindaki du§iincelerinin denemesine kapilir. Erkekler bu durumla daha fazla kar§ila§irlar. £iinku, erkeklerin cinsel durtuleri gorsellige dayandigi igin kadinlarinkin-den daha ondedir” tespitini yapiyor. Buna gore, evlilik oncesi ili§kileri mutlaka bir kurala baglama mecburi-yeti vardir.

£iinku, herkesin iginde kar§i cinsle beraber olma, arkada§lik etme ve begenisini kazanma duygusu vardir. Bu ozlem duygusu, kiz erkek arasinda hizli bir §e-

kilde geli§ir. Delikanli kendi yeteneklerini sergilerken, kiz da gekiciligini a^iga vurmak iqin her firsati kullanir.

Bu durumda erkekler atak ve cesurdurlar. Zaten kizlar da, bu beklenti i^erisinde olduklarindan devamli kur yaparlar. Bu kurlar devam ederken, erkekler cinsel duygularini, kizlar da hislerini one gkarirlar.

Flortle ilgili Du§unurlerin Tespitleri

Flortle ilgili du^unurlerin tespitlerine bir goz atalim.

(^agimizin onde gelen ruh bilimcilerinden Erich Fromm’un baki§i ag§i §oy|e; “Kar$it cinsler arasindaki duvarin yikilmasi durumunda, duygusal ili§kilerin kar§i konulmaz bir cinsel istege donii^mesi kagnilmazdir” diyor.

Ulkemizde qok satilan “Hayat Boyu Flort” isimli kitabin yazari Zig Ziglar’da; “Flort ederek evlilik ya-panlar, en iyi yonlerini gostermekle kalmazlar, ayni zamanda bu yonlerini, bir de ellerinden geldigince al-layip pullar ve hep bu rolii oynarlar” diyor.

Dr. Cemal Zeki Onal, flort yapanlarin ortak nokta-larini §u §ekilde yorumluyor. “Aslinda flort, roman-tizmle kari§tirilan bir kavramdir. Bir nevi anla^mali ar-kada§lik gibi bir yakla§im tarzidir. Romantizmle §aka-la§an gentler, bigakla oynayan qocuklara benzerler”

diyo–w-

“Flort ederek evlilik yapanlar, en iyi yonlerini

gostermekle kalmazlar, ayni zamanda bu yonlerini, bir de ellerinden geldigince allayip pullar ve hep bu rolu oynarlar.”

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*