Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 27 Bolum

Eş Secimi Ve Evlilik 27 Bolum

Eş Secimi Ve Evlilik 27 Bolum.

Yillardan beri “egitim idareciligi” yapmaktayim. Egitim idareciliginden once de, ozel sektorde “yoneticilik” yapi-yordum. Egitim yilinin ba§inda, ogrenci kayitlarini yapar-ken butun kurallari agik ve net olarak programladigimizda, egitim yillni en az sorunla gegiriyorduk.

Alelacele, once-den goru^up anla§madan §artsiz ogrenci kaydettigimiz donemlerde de sorunlar had safhaya ula§iyordu. Ozel sektorde yoneticilik yaptigim donemlerde de benzer du-rumlari gok ya§adim. §oyle ki, personel alimlarinda §artla-rimizi agikga ortaya koymadigimiz zamanlar, o personel-den istenilen randimani alamiyorduk.

Oysa her §eyi once-den planlayip, en kuguk detaylari bile hesaba katarak ali-nan personelden hem randiman aliyorduk, hem de sorun ya^amiyorduk. Bir ornek daha verelim. Bilindigi gibi kapali yerlerde sigara igmek kanunen yasaktir. Bu kurali ihlal edenler igin yuklii para cezasi vardir. Bu ceza her yil be§-on kat arttirilir. Halkin tamamina yakini da bu yasaga uy-maktadir.

i§in ilging yam yillardan beri var olan bu yasak igin hig para cezasi uygulanmami§ olmasidir. Qiinku ka-nunun “caydirici olma” ozelligi var. Bazi kanunlar caydiri-cilik ozelligi ta§idiklari igin gikarilir. Tipki “sigara yasagf kanunu gibi.

EVLiLiK YOLUNDA iLERLERKEN

Saglikli ve uzun omiirlii ideal bir evlilik yolunda ilerlerlerken yapilmasi ve yapilmamasi gereken davra-ni§lari diirustge ortaya koymalisiniz. Evlilikte yalniz duygularinizi degil, ayni zamanda mantiginizi da kul-lanarak hareket etmelisiniz.

Evlilik oncesinde kadin er-kek ili^kileri yalniz mantiga dayali bir $ekilde siirduru-liirse insani ili§kiler zedelenir ve c^ikar ili^kileri one <;i-kar. Ayni §ekilde yaniz duygusalliklar one qikarirlarsa, bu sefer de hayatla ve gelecekle ilgili gergekler gozden kagrilir. Bu durumda kadin erkek ili§kileri arasinda dengeleri kuramayan e§ adaylari, kontrollerini kaybe-der ve tutkularmin esiri olurlar. Bu tutkuyu gunumiiz-de kamglayan ve ileri boyutlara gotiiren esas duygu da flort kavramidir.

Flort kelimesi, Fransizcadan gel-me, ingilizce bir kelimedir. Anlam itibariyle, “Kadin ve erkegin birbirlerini tanimalari ve anlamalari iqin arala-rinda olu§an duygusal bir ili§ki” §eklinde tanimlanabi-lir. Flortun ilk giki§ yeri Fransa, beslendigi yer Avrupa, en qok yayginla§tigi iilke ise, ABD’dir.

E$ SEgiMi VE EVLiLiGE HAZIRLIK

Bati toplumla-rinda flort, genqlerin duygusal agdan olgunla^malarim, qefitli komplekslerinden kurtulmalarim, evlilik ko-nusunda bilgilenmelerini, e§lerin birbirlerini tamyarak bilingli bir beraberlik olu^turmalarini saglayacak bir tecrube ve egitim biqimi olarak kabul edilmi§ ve ho§ gorulmu§tu.

Uygulamada gelinen nokta da ise; hig de yazilip gizildigi ve savunuldugu gibi olmadigi ortadadir. Kadin erkek ili$kil  eri arasinda dengeleri kuramayan e$ adaylari, kontrollerini kaybeder ve tutkularmin esiri olurlar.

Biling Altindaki Duygulann Denenmesi

Bilingaltindaki duygular, cinsel durtuleri devreye soktugu igin evliligin kutsalligini zedelemesi kagml-mazdir.

Bu ili§kilerde “almadan once dene” mantigi vardir. “A§k ve Evlilik” kitabmin yazari Zak Poonen, kitabinin flort bolumunde: “Her genq insan, er veya geg, bilin-galtindaki du§iincelerinin denemesine kapilir.

Antalya Escort.

Erkekler bu durumla daha fazla kar§ila§irlar. £iinku, erkeklerin cinsel durtuleri gorsellige dayandigi igin kadinlarinkin-den daha ondedir” tespitini yapiyor. Buna gore, evlilik oncesi ili§kileri mutlaka bir kurala baglama mecburi-yeti vardir.

£iinku, herkesin iginde kar§i cinsle beraber olma, arkada§lik etme ve begenisini kazanma duygusu vardir. Bu ozlem duygusu, kiz erkek arasinda hizli bir sekilde geli§ir. Delikanli kendi yeteneklerini sergilerken, kiz da gekiciligini a^iga vurmak iqin her firsati kullanir.

Bu durumda erkekler atak ve cesurdurlar. Zaten kizlar da, bu beklenti i^erisinde olduklarindan devamli kur yaparlar. Bu kurlar devam ederken, erkekler cinsel duygularini, kizlar da hislerini one gkarirlar.

Flortle ilgili Du§unurlerin Tespitleri

Flortle ilgili du^unurlerin tespitlerine bir goz atalim.

(^agimizin onde gelen ruh bilimcilerinden Erich Fromm’un baki§i ag§i §oy|e; “Kar$it cinsler arasindaki duvarin yikilmasi durumunda, duygusal ili§kilerin kar§i konulmaz bir cinsel istege donii^mesi kagnilmazdir” diyor.

Ulkemizde qok satilan “Hayat Boyu Flort” isimli kitabin yazari Zig Ziglar’da; “Flort ederek evlilik ya-panlar, en iyi yonlerini gostermekle kalmazlar, ayni zamanda bu yonlerini, bir de ellerinden geldigince al-layip pullar ve hep bu rolii oynarlar” diyor.

Dr. Cemal Zeki Onal, flort yapanlarin ortak nokta-larini §u §ekilde yorumluyor. “Aslinda flort, roman-tizmle kari§tirilan bir kavramdir. Bir nevi anla^mali ar-kada§lik gibi bir yakla§im tarzidir. Romantizmle §aka-la§an gentler, bigakla oynayan qocuklara benzerler”

“Flort ederek evlilik yapanlar, en iyi yonlerini gostermekle kalmazlar, ayni zamanda bu yonlerini, bir de ellerinden geldigince allayip pullar ve hep bu rolu oynarlar.”

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Secimi Ve Evlilik 27 Bolum.

Cevap bırakın