Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.28-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.28-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.28-bölüm

Flort, kadin ve erkek igin tehlikeli bir oyundur. Bu oyunun nasil bir sorun olu§turdugunu istatistikler de ortaya koyuyor. 1998 yilinda ABD’nin Boston §ehrinde evlilikle ilgili bir kamu kurulu§unun yaptigi geni§ gapli bir ara§tirma var. Bu ara§tirmaya gore, bo§anan e§lerin % 64’uniin evlilik oncesi, ” flort hayati” ya§ayan e§ler-den olu§turdugu belirtilmektedir.

Devlet istatistik Enstitusu’nun yaptigi yillik bo§an-ma istatistiklerinde, bo^ananlarin % 80’inin flort usulu evlenmeyle yuva kuranlar oldugu tespit edilmi§tir.

Flort yaparak, evlenenler £e§itli sorunlara neden olabiliyor. Alti-yedi sene arkada§lik yapip, evlilikleri-nin sekizinci ayinda ayrilan pek gok insan var. (^unkii e§ adaylari, duygusal nedenlerle birbirlerine objektit* bakamiyor, tani§ma devresinde, birbirlerine ho§ gorun-mek iq:in beraber bulunduklari zamanlarda, gayet tole-ransli davramp, kotii huylarini birbirlerine hissettirme-meye q:ahflyor. Agk ifadeyle birbirlerine rol yapiyor-lar. i§in igne flort girdiginde igtenlik ve diiriistluk ze-deleneceginden gogu zaman evlilik ger^ekle§emiyor.

Uzun lafa gerek yok. Flortun nasil bir toplumsal sorun oldugunu a§agida siraladigimiz sozlerde de go-receksiniz. Her ozlu soz, bir kitap dolusu bilgi ihtiva etmektedir. Dikkatli okundugunda ne demek istedigi-miz daha iyi anlafilacaktir.

Flortun Biraktigi izlerden Bazilari…

V Evlilik oncesinde e§ adaylarinin birbirlerini tani-yip anlamalari ayri, flort ili^kileri igne girerek tanima-lari ayri ayri davrani§lardir.

y Giinumiizde en gok bo^anma orani flort yapa-rak evlenenler arasinda oldugundan flort tehlikeli bir oyundur.

/ Flort hayati, once masumanr duygularla ba§li-yor, daha sonra ba§ka(!) ili§kilere d(V$uVJiyor ve durust-luk anlayi§ini zedeliyor.

✓ Kadin-erkek arasindaki flort ile ba$layan ili§ki-ler, akil-mantik hislerini altust ediyor.

✓ Flort ederek evlenenler, evlilik sonrasinda, yap-tiklarindan dolayi pi^manlik ve sugluluk duyuyorlar.

✓ Flort eden e§ler arasinda, en magdur ve en pieman olan kadinlar oluyor.

/ Evlilik oncesinde flort eden e^lerin buyiik ^o-gunlugunun, aileleriyle aralari bozuluyor.

/ Flort yaparak evlenenler, ger^ek aile sorumlu-luklarini hakkiyla yerine getiremiyorlar.

/ Kadindan almak istediklerini evlenmeden once almaya ba§layan erkegin evlilik istegi azaliyor.

/ Flort devresinde hep bakimli, nazik, kibar ve olaganustii yonlerini sergileyen adaylar, evlendikten sonra birbirlerinin ger^ek yuzuyle kar§ila§tiklarinda hayal kirikligina ugruyorlar.

Duriistliigiin Kar§iligi

Bir zamanlar, Uzak Dogu’da, artik ya§landigim ve yeri-ne gegecek birini segmesi gerektigini dii§iinen bir imparator varmi§.

Yardimcilarindan ya da gocuklarindan birini segmek yeri-ne; farkli bir yontemle diirust birini segmeye karar vermi§.

Bir gun, ulkesindeki turn gengleri gagirmi§ ve: – Artik tahttan inip yeni bir imparator segme vakti geldi. Sizlerden birini segmeye karar verdim, demi§.

Gengler §a§irmi§lar, imparator konu§masmi surdiir-mu§> Bugun hepinize birer tohum verecegim. Yalniz bir tek tohum… Ama bu gok ozel bir tohum. Evlerinize gidip onu ekmenizi, sulayip buyutmenizi istiyorum. Tarn bir yil sonra biiyuttugiiniiz o tohumla buraya geleceksiniz. Sizi, yeti§tir-diginiz o tohuma gore degerlendirip, birinizi imparator sege-cegim, demi§. Saraya gagirilan genglerin arasinda Ling adinda biri de varmi§. 0 da digerleri gibi tohumunu almi§… Evine gidip heyecanla olayi annesine anlatmi§. Annesi bir saksi ve biraz toprak bulup, onun tohumu ekmesine yardim etmi§. Sonra birlikte dikkatlice sulami§lar. Her gun sulayip buyiimesini bekliyorlarmi§. Yeterince zaman gegtikten sonra diger gengler tohumlannin ne kadar buyudiigijnu anlatir-ken, Ling hayal kirikligi iginde, kendi tohumunda higbir de-gi§iklik olmadigini goruyormu§.

Ug hafta, dort hafta,be§ hafta gegmi§… Hala higbir ge-li§me yokmu§. Digerleri yeti§en bitkilerinden soz ederken Ling gok uzuliiyormu§. imparatorun onu beceriksiz sanma-sindan gok endi§eleniyormu§. Arkada§larina da higbir §ey diyemiyor, sabirla bekliyormu§.images

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*