Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.29-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.29-bölüm

imagesEŞ secimi ve evlilik.29-bölüm

Sonunda bir yil bitmi§ ve genglerin yeti§tirdikleri bitkile-ri imparatorun huzuruna goturecekleri gun gelip ?atmi§. Ling, annesine bo§ saksiyi gotiiremeyecegini soyleyince, annesi ona cesaret verip; saksisini goturup durust bir §ekil-de olanlari imparatora anlatmasini istemi§. Ling, pek iste-mese de, annesinin sozunu tutmu§ ve bo§ saksiyla saraya gitmi§. Saraya varinca arkada§larimn yeti§tirdigi bitkilerin guzellikleri kar§isinda §a§irip kalmi§…Hepsi birbirinden gu-zel, harika bitkiler…

Vakti zamani gelince imparator gelmi§ ve turn gengleri selamlami§. Ling, arkalarda bir yeriere saklanmaya gali§i-yormu§.

sevmeyi ve sevilmeyi, daha da onemlisi begenilmeyi bekler. Bu arada cinselligi du§uniir, ama erkekte oldugu gibi cinsel arzulama olmaz.

Cinselligi $agri$tiran goruntuler, erkekte oldugu gibi kadmda hemen cinsi arzular uyandirmaz.

Qiinkii kadinin cinselligi “gorsel” degil, “dokun-sal”dir. Kadinin, uyarilmadan ve on hazirligi olmadan cinsel arzulari devreye girmez. Cinsellikle ilgili gordu-gu, duydugu, kokladigi her §ey kadini duygusal yon-den etkiler ama cinsel yonden erkekte oldugu gibi he-men harekete ge^irmez.

Evlenecek e§ler, saglikli bir cinsel egitim igin, bu durumda oldugu gibi kadin erkek arasindaki diger ko-nulari da ara§tirip ogrendiklerinde, “cinselligin manti-gi” qok daha iyi anla^ilacaktir.

Cinsel Egitim i§i Nasil Halledilecek?

Tarih boyunca, cinsel egitimle ilgili gok $ey soylen-di ve yazildi. Bundan sonra da yazilacak ve soylene-cek. Bu durum, insanlik var oldugu muddet^e de su-rup gidecek. Her iilke, her yore, her din, her toplum kendi kultiirel anlayi§larina gore cinselligi yorumlayip anlatmaya devam edecektir.

Buna gore “bizim duru§umuz ve kulturel kimligi-miz” onem ta§iyor. Yerimiz ve kimligimiz belli olduk-tan sonra qe§itli du^iinceleri ve yorumlari okuyup

imparator herkesi ve bitkileri siizdukten sonra konu§-maya ba§lami§:

– Ne buyuk bitkiler, gigekler ve agaglar yeti§tirmi§siniz. Bugiin biriniz imparator olacak, demi§ imparator. Aniden ar-kada elinde bo§ saksisiyla Ling’i fark etmi§. Hemen muha-fizlarina onu one getirmelerini emretmi§. Ling gok kork-mu§… Kendi kendine; “Artik sonum gelmi§… Beceriksizli-gimden dolayi imparator mutlaka beni oldurur” diye iginden gegirmi§… Ling korku ve mahcupluk iginde one geldiginde imparator adini sormu§.

Ling titrek titrek kisik sesle cevap vermi§:

– Adim Ling efendim, demi§.

Diger gengler gulu§iip onunla alay etmeye ba§lami§-lar. imparator hi^imla kalabaligi susturmu§. Ling’e ve elin-deki saksiya dikkatle bakip kalabaliga dogru donmu§:

– Yeni imparatorunuzu selamlayin, diye haykirmi§L

Herkes §a§kinlik igindeyken imparator konu§masini

surdurmu§:

– Yeni imparatorunuzun adi Ling, demi§.!.. Ling inana-mami§… Qunku tohumunu ye§ertememi§ bile, nasil impa-rator olurmu§?… imparator devam etmi§:

– Bir yil once burada herkese bir tohum verdim. Siz ekip, sulayip bir yil sonra getirecektiniz. Ama hepinize kay-nami§ tohum vermi§tim. Asia buyuyemeyecek bir tohum… Ling’in di§inda herkes agaglar, bitkiler ve gigekler getirdi buraya…Qunku tohumun buyumedigini fark edince hepiniz onu bir ba§ka tohumla degi§tirdiniz. Sadece Ling iginde benim verdigim tohum olan bo§ saksiyi getirme cesaret ve diirustlugunu gosterdi. Beklentisi gergekle§meyince umut-suzluga kapilsa da, durustlugunden vazgegmedi… Onun igin yeni imparatorunuz o olacakL”

CiNSEL EGiTiMDEN ONCE, MANTIGINI KAVRAYABiLMEK…

Evlilikte cinselligin onemi hafife alinamaz. Ancak, her §eyin cinsellik oldugu da soylenemez. Eger cinsel-lik her §ey olsaydi, bu ihtiyaq: giderildikten sonra e§ler arasinda “omiir boyu beraberlik” olur muydu?

Evlilikte cinsellik onemli olmakla beraber, esasta evliligin temel amaci “payla§ma”dir. E§ler arasinda aci-tatli olaylari, aileyi, yuvayi, yemegi, kazanci, yata-gi, cinselligi payla§ma, kisaca evlilik; mutlulugu ve ha-yati payla§madir.

Cinsel egitime gegmeden, ”cinsellik” ile “cinsel ili§ki” arasindaki farki belirlemeliyiz.

Cinsellik, cinsel ozelliklerin butiinunu kapsayan ve cinselligin mantigini ortaya koyan bir kavramdir. Cinsel ili§ki, me§ru §artlar i^erisinde kari-kocanin cinsel beraberligidir.

Cinsellikte beyin, akil, bilgi ve ^e^itli duygular var-dir. Cinsel ili§kide ise, yalniz temas ve doyum vardir. Birgoklari ign cinsellik sadece fiziksel doyum olarak

algilandigindan evliligin mantigi yeterince anla§ilama-maktadir.

Bu nedenle e§ler arasindaki fiziksel doyumla birlik-te, once cinselligin mantigini olu§turan “zihinsel ve ruhsal doyum” ogrenilmelidir.

Cinsellikte Kadin ve Erkegin Fizyolojik Yapisi

Evlenecek e§lerin payla§ma kulturunu kavradiktan sonra cinsellikle ilgili sorunlarini temel kaynaklardan ara§tirip ogrenmeleri gerekmektedir. Bu konuda yukar-da belirttigimiz gibi ”cinselligin mantigini kavramak” oncelik ta§ir. Cinsel ili$kiyle ilgili detaylar nasil olsa ogrenilir.

“Kari-koca arasindaki beraberligin amaci nedir?” sorusundan yola gkarak; “Kadin-erkegin cinselligi ve fizyolojik yapisi nasildir? Kadin-erkek arasindaki cinsel f a r k 1111 k I a r nelerdir? Cinsellik ile cinsel ili§ki arasindaki fark nedir? Cinsellikte iireme ve neslin devami ne an-lam ta§ir? Beyin ile cinsel duygular arasinda nasil bir bag vardir? Erkek ve kadin cinsel ihtiyaglarim gidere-mediklerinde nasil sorunlar ya§arlar?” gibi sorularin cevaplari ara§tirilip ogrenildiginde cinselligin mantigi ortaya qikacaktir.

Cinselligin mantigini daha iyi agiklayabilmek igin, kadin ve erkegin cinselligi ile ilgili kisa bir bilgi suna-lim.

Cinsel egitim psikolojisinde, kadin ve erkegin fizyolojik yapisi anlatilirken erkegin cinselligi “gorselli-ge”, kadinm cinselligi ise “dokunsalliga” dayandirili-yor.

Bu iki kavrami aqiklamaya <;ali§alim.

Erkegin fizyolojik yapisi; beyni ve cinsel duygulari, fiziksel goriinumden etkilenecek §ekilde yaratilmi§tir. Cinsellikle ilgili gordiigu, duydugu hatta kokladigi her §eyden etkilenir. Cinsel I igi c^agri§tiran en kii^tik bir go-riintu beyin mekanizmasini harekete gegirir. Bu ne-denle cinsellik once beyinde ba§lar. Beyine gelen sin-yaller cinsel duygulari harekete gegrir. Bu cinsel ^ag-ri§im, erkegin elinde olan bir durum degildir, onun ira-desi di§inda gali^ir. Tipki irademizin di§inda gali§an goz kapaklari gibi.

Bu yiizden Kur’an-i Kerim’de, “zinaya yakla§mayi-mz!” hiikmu vardir. Dikkat edilirse “zina yapmayiniz” denmiyor: “Zinaya yakla§mayimz” deniyor. Cinsel I igi gagri§tiran her §ey ki§iyi zinaya gotureceginden, cin-sellige gotiiren her turlii goriintuden de uzak durmak gerekiyor. Aksi halde irade devreden gkiyor ve cinsel arzular devreye giriyor. Bu durumda da insanin iradesi kontrolden gkiyor.

Erkegin fizyolojik yapisi; beyni ve cinsel duygulari, fiziksel gorunumden etkilenecek §ekilde yaratilmi$tir.

• Kadinin cinselligine gelince:

Kadimn fizyolojik yapisi ve cinselligi erkeginkin-den qok daha farklidir. Cinselligi gagri§tiran goruntii-ler, erkekte oldugu gibi kadinda hemen cinsi arzular uyandirmaz.

Kadin bir erkegin once fiziki goruniimunden etkilenir. Once onun boyu-posu ilgisini geker. Kadinin duy-gusallik yonu agir bastigindan, kar§i cins tarafindan

Anonim

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*