Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 3 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 3 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 3 Bölüm.

Körü Körüne İnatçılık Ve Tembellik İnsanın Ruh Dünyasını Derinden Etkileyen Faktörler- Den Biri De “Tembel Ve İnatçı Kişiliğe” Sahip İnsanlar- Dır. Eşler Arasında, Geçimsizliğin En Belirgin Sebeple- Rinden Biri Olarak Kabul Edilen “Tembellik Ve İnatçılık” Aynı Zamanda Çok Kötü Bir Hastalık Olarak Görülür.

Geçimsizliğe Ve Boşanmalara Yol Açan Bu Kötü Huyları Açıklamaya Çalışalım. Tembellik: Tembellik Bulaşıcı Bir Hastalık Gibidir. Bu Hastalığa Tutulan, Hep Başkalarının Sırtından Geçin- Mek İster. İş Yapmamak İçin Devamlı Mazeretler Üretir, Her İşin Kolayını Seçer.

Bu Karakterde Olan Kadın Ve Erkek, Aynı Davranışla- Rını Evlilik Hayatında Da Sürdüreceğinden Problemlerin Ardı Arkası Kesilmez. Böylece Kişiler Ailelerine, Çocuk- Larına Ve Eşlerine Karşı Sorumluluklarını Yerine Getir- Meyeceğinden, Bütün İşler Yalnız Birinin Üzerine Kala- Caktır. Bu Ağır Yükün Altında Ezilen Kadın Veya Erkek, Sorunlarla Baş Edemeyeceğinden Evlilik Çıkmaza Girer.

Tembellik Bulaşıcı Bir Hastalık Gibidir. Bu Nedenlerle, Evlenecek Kişi Eş Seçerken Karşısın- Dakinin Fedakâr, Paylaşımcı Ve Özverili Olduğunu Araş- Tırdığı Kadar Tembel Olup Olmadığını Da Sorgulamalıdır. İnatçılık Huyu: İnatçı Kişinin Ana Özelliği Esnek Ol- Mamasıdır. Kendi Bildiklerini Karşı Tarafa Israrlı Bir Şe- Kilde Empoze Etmesi Şeklinde Kendini Gösterir.

Bu Karakterdeki Bir Kişi Duygularını Başkalarıyla Paylaşmaz. Hep Kendi Bildikleri Doğrultusunda Hareket Eder. Genellikle Katı Ve Kuralcı Olur. Gururu Devamlı Ön Planda Olduğundan, Dediklerini Kesinlikle Kabul Et- Tirmek İster. Tersi Durumlarda Da Karşısındakine Düş- Man Kesilir.

Bu Nedenle, “Müzmin Bir Kişilik Bozukluğu” Sayı- Lan İnatçılık, Geçimsizliğin Ana Sebeplerindendir. Oysa Eşler Arasında İnatçılığın Ve Bencilliğin Yeri Yoktur. Devamlı Hoşgörü Ve Müsamaha Vardır. Karı- Koca Arasında “Senlik-Benlik Davası” Olmamalı. Her İki Taraf Fikrini Ortaya Koymalıdır, Fakat “İlle De Benim De- Diğim Olacak” Diye İnatçılık Yapmamalıdır. “Müzmin Bir Kişilik Bozukluğu” Sayıları İnatçılık, Geçimsizliğin Ana Sebeplerindendir.

Başka Araştırılacak Konular Yok Mu? Buraya Kadar Sıraladığımız On Maddede Hangi Dav- Ranışların Araştırılacağını Anlatmaya Çalıştık. Eş Adayı İle İlgili Araştırılması Gereken Başka Konular Da Var. Ancak Bu Sıraladığımız Şartlar, “Sağlıklı Bir Evlilik” İçin En Önemli Satır Başlarıdır.

Bu Şartların İçeriği Araştırıl- Madan Yapılan Evlilikleri” Nasıl Bir Hâl Alacağı Hiç Bel- Li Olmaz. Gerek Evlenecek Eşlerin, Gerekse Aile Büyüklerinir Kendilerine Özgü Metotlarla Bu Konuları Halletmeleri gerekir.

Burada Bilinen En Klasik Metot, “Sorular Sora- Rak Bilgi Toplama” Tarzıdır. Yukarıda Belirtilen Konular İçin Çevredeki Lere, Tanıdıklara, Eşe Dosta Soru Yönelte- Rek Araştırma Yapmak Da Başlı Başına Bir “Beceri” İşi- Dir, Bunu Da Belirtelim. I-W-1 Bu Sıraladığımız Şartlar, “Sağlıklı Bir Evlilik” İçin En Önemli Satır Başlarıdır.

Bu Şartların İçeriği Araştırılmadan Yapılan Evlilik- Lerin Nasıl Bir Hâl Alacağı Hiç Belli Olmaz. Diğer Bir Önemli Nokta Da, Acele Etmeden, İşi Biraz Da Zamana Bırakmalı. Bazı Gerçekleri Zaman Açığa ÇıkarTır.

Bu Yüzden Sabırlı Ve Temkinli Davranılmalı. Mantıklı Olan Hareket, İşi “Oldubittiye” Getirmeden “Dengeli Ve Ma- Kul” Bir Şekilde Evliliğin Temelini Atmaktır. “Eşlerin Birbirlerini Nasıl Araştıracakları” Meselesi Çok Hassas, Aynı Zamanda Çok Zordur.

Bizim Anlattığı- Mız Bilgiler Işığında, Hayalinizde Canlandırdığınız “Mükemmel Eşi” Bulamayabilirsiniz. Aslında Bu Hiç De Önemli Değildir. Zaten İnsanoğlu Ömür Boyunca “Mü- Kemmel Olanı” Nadir Bulur, Belki De Hiç Bulamaz. Önemli Olan “Mükemmel Eşi” Değil “Münasip Eşi” Bu- Labilmektir.

Antalya Escort.

I-W-1 Mantıklı Olan Hareket, İşi “Oldubittiye” Getirmeden “Dengeli Ve Makul” Bir Şekilde Evliliğin Temelini Atmaktır.Eş Seçiminde Ailenin Araştırılması Neden Önemli? “Bireyin Kimliğinin Oluştuğu Yer Aile Ocağıdır.” Doğan Cüceloğlu Evlenmeye Karar Veren Eşlerin Birbirlerini Araştırma- Dan Önce Ailelerini Yakından Görüp Araştırmaları OlMazsa Olmazlar Arasında Yer Almalı. Çünkü Aile Ocağı, Kişiliğin Ve Kimliğin Oluştuğu “Özel Okul” KonumundaDır.

Tabii Bu Özel Okuldaki Eğitimciler De Çocukların Anne Ve Babalarıdır. Anne Ve Babaların Uygulamaları- Nı, Metotlarını Ve Aile İçi Yaşantılarını Bilmek, Yeni Ku- Rulacak Yuva İçin Model Oluşturacağından Büyük Önem Taşıyor. Bu Nedenle Eşlerin Aile Hayatları, Yaşan- Tıları, Bireylerin Birbirlerine Karşı İlişkileri Geniş Çapta Araştırılmalıdır.

Bu Konuda En Küçük Bir Ayrıntı Dahi Tesadüfe Bırakılmamalı. Ortanca Biraderim Ömer, Evlenmeye Karar Verdi- Ğinde “Evleneceği Kızı Ve Ailesini Araştırıp Araştırmadı- Ğını” Sormuştum. Biraderimin Verdiği Cevap Çok Dü- Şündürücüydü; “Şansımı Deneyeceğim Abi” Demişti.Anne Ve Babaların Uygulamalarını, Metotlarını Ve Aile İçi Yaşantılarını Bilmek, Yeni Kurulacak Yuva İçin Model Oluşturacağından Büyük Önem Taşıyor. Bu Cevap Size Masumane Gelebilir.

Zaten Evlilik Ön- Cesi Her Şey Masumane Duygularla Başlıyor. Ne Olu- Yorsa Evlilik Sonrasında Oluyor. Aslında Ülkemizde Bi- Linçsiz Yapılan Evliliklerin Mantığını Bu Yaklaşım Tarzı Ortaya Koyuyor. Bilmeniz Gereken Sosyal Bir Tespiti De Hatırlatalım. Evlenecek Gençlerin, Eşlerini Ve Ailelerini AraştırmaDan, Şansa Bağlı Olarak Yaptıkları Evliliklerin % 68’İ Maalesef Boşanmayla Sonuçlanıyor.

Eş Adayının Aile İçindeki Yetişme Biçimi Sağlıklı Bir Evlilik Yapabilmek İçin, Şartlar Ne Olursa Olsun Araştırmaya Ve Bilgilenmeye Önce Aileden Başla- Malı. Eş Adayları “Korku Kültürü” İle Mi, “Sevgi Kültü- Rü” İle Mi Yetiştirildi? “Korku Kültürü” İle Yetişen İnsanların Ruh Dünyaları Çok Karmaşık Olabiliyor. Evliliğin İlerleyen Günlerinde Gerçek Kimliği Ortaya Çıktığında, “Kavgacı Ve Saldır- Gan” Olma İhtimali Oldukça Fazladır. Sevgisiz Ve İlgisiz Büyüyen İnsanlarda “Ruhsal Prob- Lemler” Oldukça Fazla Görülüyor.

Bu Tip İnsanların İçle- Rinde Devamlı Bir Boşluk Vardır. İçlerindeki Boşluğu Doldurabilmek İçin De Her Yola Yönelebiliyorlar.Aşırı Hoşgörü Ve Serbest Aile Ortamında Yetişen İn- Sanlarda Da “Sorumsuz Davranışlar” Öne Çıkıyor. Bu Tip Aile Ortamında Yetişen İnsanların Çoğu “Egoist Ve Bencil” Oluyorlar. İnsanlarla Ve Çevresiyle Uyum Sağlayamıyorlar.

Evlilik Hayatlarında, İsteklerinin Ardı Arkası Kesilmiyor. İstekleri Olmayınca Da Bunalımlara Düşü- Yorlar. Daha Başka Aile Tipleri De Vardır. Bu Tiplemeler, Ai- Lenin “Sosyo-Kültürel” Yapısına Göre De Farklılıklar Gös- Terebiliyor. Bu Farklılıkları Yakından Görüp Tanımak, Kurulacak Yuva İçin “Tedbir Alma” İmkânı Sağlıyor. Sevgisiz Ve İlgisiz Büyüyen İnsanlarda “Ruhsal Problemler” Oldukça Fazla Görülüyor.

Antalya Escort Bayan.

Batılı Düşünürlerden N. J. Nahau’nun Bu Konuyla İl- Gili Tespiti Dikkat Çekicidir: “Evlendiğinizde Karınızın Size Nasıl Davranacağını Öğrenmek İstiyorsanız; Babası- Nın Evindeyken Erkek Kardeşine Nasıl Davrandığına Ba- Kınız. Size De Öyle Davranacaktır” Diyor. Aynı Durum Erkek İçin De Geçerlidir.

Evleneceğiniz Erkeğin Size Nasıl Davranacağını Öğrenmek İstiyorsanız, Kız Kardeşine Nasıl Davrandığına Bakın. Evlendiği Zaman Size Karşı Da Ona Benzer Davranışlar Sergileyecektir. Evlenecek Adaylar, Babalarının Evlerinde Anne-Ba- Balarına, Varsa Başka Büyüklerine, Saygı Ve Sevgi Yö- Nünden Nasıl Davranıyorlarsa, Kayınvalide Ve Kayınpe- Ailenin Soyu-Sopu Der Olacak Büyüklere De Bir Şekilde Bu Tutumlarını Yansıtacaklardır.

Bu Nedenle, Aileleri Tanımaya Çalışır- Ken, O Ailenin Soyunu-Sopunu Yakından Gözlemlemeli. Çünkü Aynı Durum Genetik Olarak Çoluk Çocuğunu- Za Da Geçecektir. Ailelerin Yaşantıları, Kazançları, Geç- Mişi Ayrı Bir Önem Taşıyor.

Özellikle Kazançları Çok İyi Araştırılmalı. Kazancın Helâl Ve Haramlık Yönüne Dik- Kat Edilmeli. Haram Kazançla Büyüyen İnsanın Ruh Dünyasındaki Olumsuzluklar, Günün Birinde Mutlaka Önünüze Çıkar, Eşinizde Çıkmasa Bile Çocuklarınızda Çıkacaktır: “İyi Cins Ağacın Meyvesi De İyi Olur” Sözü Boşuna Söylenmemiş.

Aileleri Tanımaya Çalışırken, O Ailenin Soyunu- Sopunu Yakından Gözlemlemeli. Aile İçindeki Karı-Koca İlişkileri Ve Davranışlarından Birçok İpucu Yakalanabilir. Aile İçi İlişkiler Çocuklar Tarafından “Model” Olarak Alındığından, Kız Çocuklar Anneyi, Erkek Çocuklar Da Babayı Taklit Ederler.

Ebeveynin Eğitim Deneyleri, Yöresel Özellikleri, Ak- Raba İlişkileri, Dostları, Düşmanları, Gelenek Ve Göre- Nekleri, İkramları, Harcamaları Gibi Davranışlar Tek Tek Araştırılmalı. Tüm Bu Davranışlar, Evlenecek Eşleri Çok Yakından İlgilendirmektedir. Eş Olacak Erkek Veya Kızın Kişiliği “Aile Ocağında” Oluştuğundan, En İyi Araştırılacak Yer De Doğal Olarak, Aile Ocağıdır.

Antalya Bayan Escort.

Ailenin Mahremiyeti Zedelenmemeli? Aile Dediğimiz Kurum, “Özel Ve Mahrem” Bir Ku- Rumdur. Elbette Bir İş Yeri Gibi Araştırılamaz. Yanlış An- Laşılmalara Sebebiyet Verilmemeli, İlişkiler Dengeli Ve Ölçülü Olmalıdır. Şöyle Veya Böyle Araştırılacak Şeklin- De Kesin Bir Kural Konulamaz. Anlatmaya Çalıştığımız Durum, Tamamıyla Kendi Becerilerinize Ve Siyasetinize Bağlıdır.

Ancak Her Dönemde Geçerliliği Olan Bir Davranışı Ortaya Koyabiliriz. Evliliklerde Mutlaka Birileri Devre- Dedir. Aracı Konumundaki Bu İnsanlardan Yararlanma Yolları Denenebilir, Anne Ve Babalar Devreye Girebilir- Ler. Eş Adayının Evine Çeşitli Bahaneler Bularak Haber- Siz Gidip Oradaki Doğal Yaşantıyı Görmek Bir Yöntem Olabilir.

Haberli Ziyaretler Hep Vitrinlik Ziyaretlerdir. Bu Tür Ziyaretlerden Bilgi Elde Edilemez. Bu Anlatılanların Hepsini Yapamayabilirsiniz, Ne Ka- Darını Yaparsanız O Oranda Bilinçlenirsiniz. Kısaca Aile Ocağından Çıkan Her Şey Yine Başka Bir Aile Ocağına Ta- Şınacağı İçin Önceden Bütün Tedbirler Alınmalıdır.

Birden Fazla Evlilik Yasak Adam Arkadaşına Sormuş: –    Yaşın Başın Geçiyor, Evlenmiyor Musun? –    İstediğim Şartlarda Biri Olursa Evleneceğim. –    Ne Gibi Şartlar Arıyorsun Ki? Arkadaşı Başlamış Sıralamaya: –    Güzel Olacak, Tutumlu Olacak, Zengin Olacak, Kültürlü Olacak, Şefkatli Olacak, Güzel Yemekler Yapacak, İtaatli Olacak, Dürüst Olacak, Güvenilir Olacak Bir De Esprili Olacak.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Secimi Ve Evlilik 3 Bölüm.

Cevap bırakın