Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ Secimi Ve Evlilik 30 Bölüm

EŞ Secimi Ve Evlilik 30 Bölüm

EŞ Secimi Ve Evlilik 30 Bölüm.

Her dönemde farklılık gösteren cinsel anlayı§, kültürel ve sosyal olaylara göre deği§iklik gösterdiğinden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardır. Cinsellik konusu sıradan bir konu değildir. Mutlaka belli kural-ları ve olgiileri olması gerekir.

Ne kadar deği§iklikler ve yorumlamalar olsa bile, i§in ıqinde “namus anlayı-§i” öldüğündan “cinselliğin kutsallığmı” her zaman muhafaza etmek gerekiyor.

Cinsel eğitimle ilgili eskiden ciddi anlamda sorunlar vardı. §imdi ise teknolojinin ve kitle ileti§iminin yaygın olduğu bir gagda ya§iyoruz

Antalya Escort.

Her dönemde farklılık gösteren cinsel anlayı§, kültürel ve sosyal olaylara göre deği$iklik gösterdiğinden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardır.

ister cinsellikle ilgili, ister ba§ka konularda olsun bilgi-lenmek istenildiğinde, panellerden, ağk oturumlardan, ki-taplardan, televizyonlardan, internetten ve bu konuyla ilgili uzman ki§ilerden rahatlıkla yararlanılabiliniyor.

Burada önemli olan, yukarıda belirttiğimiz gibi “bi-zim duru§umuz ve kültürel kimliğimiz”dir. Duru§u-müz, kimliğimiz ve namus anlayı§imiz belli olduktan sonra, hangi bilgilerin yararlı, hangi bilgilerin zararlı olduğunu kolayca ayırt edebiliriz.

EVLİLİK ÖNCESiNDE ALINABiLECEK TIBBi TEDBiRLER.

Son dönemlerde giindeme gelen ve hızla ilerleme kaydeden konulardan biri de, evlenme öncesinde e§le-rin sağlık kontrollerinden ge^mesi meselesidir. Bu ge-li§me sağlıklı ve diizenli bir hayat ı^ın biiyük önem ta-§imaktadır.

Bugün modern ülkelerin <;oğu, evlenmeden önce tıbbi muayeneyi gerektiren bir dizi yasal tedbir alarak, evlilik kurumunu koruma altına almaya gali§iyor. Biz-de de e§ se^imi ve evlilik kurumu alanında hizmetler veren “genetik mu§avirlik hizmetleri” giderek yaygın-la§iyor.

Genetik hastalıklar, mahiyetleri itibariyle ciddi has-talıklardır. Tedbir almmadığı takdirde bliimle bile so-nu<;lanabilmektedir. Bu nedenle evlilik öncesinde hem “bilgilenme” hem de “korunma” ile ilgili turn tedbirler alınmalıdır.

Antalya Escort Bayan.

Evliliğin din? boyutu ba§ta olmak üzere yasal, eko-nomik, psikolojik, sosyal ve toplumsal boyutu vardır. Sağlığımızı ve geleceğimizi yakından ilgilendiren tıbbi yönü de evliliğin önemli bir boyutudur.

Genetik hastalıklar, mahiyetleri itibariyle ciddi hastalıklardır.

Bula§içi hastahkların yaygın olduğu bir dünyada ya§iyoruz. Özellikle ülkemizde insan hayatıyla ilgili $ok az önlem alındığım göz önünde bulunduracak olursak, sağlıkla ilgili tedbirlerin alınması önem ta§i-yor.

Yapılan istatistiklere göre, doğan her 40 göçüktan biri deği§ik nedenlerle kusurlu doğmaktadır. “Bu hu-susta ne gibi tedbirler alınabilir?” sorusuna verilecek cevap gök basittir. Evlenmeden önce yapılacak cüzi bir harcama, bizi büyük felaketlerden koruyacak ve gelecekteki hayatımızı koruma altına alacaktır.

Her Hastalığın Önlemi Vardır.

Evlilikte e§lerin sürekli beraber olmaları ve birle§-meleri esastır. Bunun neticesinde, e§lerin ta§idiği bula-§içi bir hastalığın diğerine ge^mesi de kagmlmazdır.

Oysa e§ adaylarında herhangi bir hastalığın olup olmadığı, önceden yapılacak muayene sonucunda og-renilebilir, muayene ve tahlillerle her §ey ortaya gika-bilir.

Ağımızın vebası olarak kabul edilen ”AIDS” has-talığı, yalnız cinsel ili§kiyle bula§mıyor, kanla da bu-la§tiğini artık herkes biliyor. Bunun eanlı örneklerini televizyonlarda, yazılı basında ve qevremizde devamlı gOruyoruz.

Antalya Bayan Escort.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

EŞ Secimi Ve Evlilik 30 Bölüm.

Cevap bırakın