Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.30-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.30-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.30-bölüm

“kendi sentezimizi ve dogrularimizi” yine kendimiz ortaya koymaliyiz.

Her donemde farklilik gosteren cinsel anlayi§, kulturel ve sosyal olaylara gore degi§iklik gosterdiginden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardir. Cinsellik konusu siradan bir konu degildir. Mutlaka belli kural-lari ve olgiileri olmasi gerekir. Ne kadar degi§iklikler ve yorumlamalar olsa bile, i§in iqinde “namus anlayi-§i” oldugundan “cinselligin kutsalligmi” her zaman muhafaza etmek gerekiyor.

Cinsel egitimle ilgili eskiden ciddi anlamda sorunlar vardi. §imdi ise teknolojinin ve kitle ileti§iminin yaygin oldugu bir gagda ya§iyoruz. Ya§adigimiz <^agin adi “bilgi ^agrdir. Bilgiye ula§mak da eskisi gibi zor degildir. iste-dikten sonra her §eyin garesi bulunabiliyor.

Her donemde farklilik gosteren cinsel anlayi§, kulturel ve sosyal olaylara gore degi$iklik gosterdiginden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardir.

ister cinsellikle ilgili, ister ba§ka konularda olsun bilgi-lenmek istenildiginde, panellerden, agk oturumlardan, ki-taplardan, televizyonlardan, internetten ve bu konuyla ilgili uzman ki§ilerden rahatlikla yararlanilabiliniyor.

Burada onemli olan, yukarida belirttigimiz gibi “bi-zim duru§umuz ve kulturel kimligimiz”dir. Duru§u-muz, kimligimiz ve namus anlayi§imiz belli olduktan sonra, hangi bilgilerin yararli, hangi bilgilerin zararli oldugunu kolayca ayirt edebiliriz.

EVLiUK ONCESiNDE ALINABiLECEK TIBBi TEDBiRLER

Son donemlerde giindeme gelen ve hizla ilerleme kaydeden konulardan biri de, evlenme oncesinde e§le-rin saglik kontrollerinden ge^mesi meselesidir. Bu ge-li§me saglikli ve diizenli bir hayat i^in biiyuk onem ta-§imaktadir.

Bugun modern ulkelerin <;ogu, evlenmeden once tibbi muayeneyi gerektiren bir dizi yasal tedbir alarak, evlilik kurumunu koruma altina almaya gali§iyor. Biz-de de e§ se^imi ve evlilik kurumu alaninda hizmetler veren “genetik mu§avirlik hizmetleri” giderek yaygin-la§iyor.

Genetik hastaliklar, mahiyetleri itibariyle ciddi has-taliklardir. Tedbir almmadigi takdirde bliimle bile so-nu<;lanabilmektedir. Bu nedenle evlilik oncesinde hem “bilgilenme” hem de “korunma” ile ilgili turn tedbirler alinmalidir.

Evliligin din? boyutu ba§ta olmak uzere yasal, eko-nomik, psikolojik, sosyal ve toplumsal boyutu vardir. Sagligimizi ve gelecegimizi yakindan ilgilendiren tibbi yonu de evliligin onemli bir boyutudur.

Genetik hastaliklar, mahiyetleri itibariyle ciddi hastaliklardir.

Bula§ici hastahklarin yaygin oldugu bir dunyada ya§iyoruz. Ozellikle ulkemizde insan hayatiyla ilgili $ok az onlem alindigim goz onunde bulunduracak olursak, saglikla ilgili tedbirlerin alinmasi onem ta§i-yor.

Yapilan istatistiklere gore, dogan her 40 gocuktan biri degi§ik nedenlerle kusurlu dogmaktadir. “Bu hu-susta ne gibi tedbirler alinabilir?” sorusuna verilecek cevap gok basittir. Evlenmeden once yapilacak cuzi bir harcama, bizi buyuk felaketlerden koruyacak ve gelecekteki hayatimizi koruma altina alacaktir.

Her Hastaligin Onlemi Vardir

Evlilikte e§lerin surekli beraber olmalari ve birle§-meleri esastir. Bunun neticesinde, e§lerin ta§idigi bula-§ici bir hastaligin digerine ge^mesi de kagmlmazdir.

Oysa e§ adaylarinda herhangi bir hastaligin olup olmadigi, onceden yapilacak muayene sonucunda og-renilebilir, muayene ve tahlillerle her §ey ortaya gika-bilir.

(^agimizin vebasi olarak kabul edilen ”AIDS” has-taligi, yalniz cinsel ili§kiyle bula§miyor, kanla da bu-la§tigini artik herkes biliyor. Bunun eanli orneklerini televizyonlarda, yazili basinda ve qevremizde devamli gpruyoruz.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*