Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 31 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 31 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 31 Bölüm.

Sıkga rastlanan kan uyu§mazlığı.

evliliklere sık<;a rastladığımız tehlikelerden biri de, e§lerde rastlanan kan uyu§mazlığıdır. Özellikle ge-belik esnasında ortaya gikan bu durum, bebeğin ölü-miine bile sebep olabilmektedir. Kan uyu§mazlığı, kan grubuyla değil, kanımızdaki “rh” faktörüyle ilgilidir.

Kan uyu§mazlığı konusu gök yaygın olduğundan, bununla ilgili olarak “tadad” (thalaşsemi dayam§-ma derneği) adli kurulu§a ba§vurulmalıdır. Bu kurulu§ evlilik öncesinde e§lerin “thalaşsemi testi” yapmaları ıqin <;ah§malarını şiirduruyor.

Kan uyu§mazlığı, kan grubuyla değil, kanımızdaki “rh” faktörüyle ilgilidir.

Kan uyu§mazlığı varlığının bilinmesi, gebelik öncesinde veya gebeliğin ba§langıcında gerekli tedbirlerin alınmasım sağlar, ortaya gkabilecek rahatsız edici du-rumları engeller.

Cocuk sahibi olamama durumu.

evliliği ya§amr hale getiren olaylardan biri de cocuk sahibi olma” olgusudur. Cocuk sahibi olamayan giftlerin, göçük sahibi olabilmeleri igın neleri feda et-tıklerini ve edebileceklerini onlara sormak gerekir.

Bazı gftlerin qocuk sahibi olamadıklarından, evli-liklerinin yıkıldıklarına §ahit oluyoruz. E^lerin c^öcük sahibi olmasını engelleyecek bir sebebin olup olmadı-

ğinin tespiti mümkün olduğuna göre, bu neden yapıl-masın?

Erkeklerde sperm testi, kadınlarda yumurtalıkların ve hormonal diizenin kontrolii sonucunda göçük sahi-bi olup olamayacakları önceden buyiik olgude tespit edilebiliyor.

Toplumsal sorunlara yol ağan cinsellik fenomeni.

cinsellik psikolojik bir durum olmakla birlikte, bu-nun fiziksel fenomeni de vardır. Qevremizde anormal cinsel saplantıları olan insanlarla zaman zaman kar§ı-la§iyoruz.

Evlilik hayatını qikmaza götüren bu anör-mallıkler, boyiik felaketlere, hatta toplumsal sorunlara da yol ağmaktadır.

Bu durumun tespiti, e$ adaylarının daha ba§langıg-ta birbirlerine kar§ı dürüst itiraflarıyla mümkiindur. Cinsel bir hastalıkları varsa kesinlikle saklanmamalıdır. Nasıl olsa ileride ortaya gkacaktır.

Antalya Escort.

Utanmaya ve gurur yapmaya hig gerek yoktur. Her §eyin bir garesi vardır. Ağklik ve samimiyet olduktan sonra tiim problemlerin üstesinden gelinebilir.

Yukarıda belirttiğimiz sorunlar^jsağlıklı ve huzurlu bir evlilik ıqin gök önemlidir. Önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi “evlilik ve ge^imle” ilgili konular §ansa bırakılamaz. Alınabilecek ne kadar önlem varsa, mut-laka alınmalıdır.

Qevremizdeki insanların “önemli değil, bir §ey ol-maz” laflarına kanmamalısınız. Sizlere bir yığın örnek-ler sunanlar olabilir, sundukları örnekler doğru da ola-hilir.

Bilge ile köpek.

bir bilge, bir golün ba§ında oturmaktadır. Susuzluktan kırılan bir köpeğin devamlı olarak gole kadar gelip tam şu igecekken kağması dikkatini geker.

Dikkatle izler olayı. Köpek susamı§tır ama gole geldiğinde sudaki yansımasını görüp korkmaktadır. Bu yiizden de suyu igmeden kağmak-tadır.

Sonunda köpek susuzluğa dayanamayıp kendini gole atar ve kendi yansımasını görmediği igın de suyu iger 0 anda bilge du§unur. “benim bundan öğreneceğim bir ders olrnah” der.

“bir insanın istekleri ile arasındaki engel, göğü zaman kendi igınde buyiittuğu korkular ve engellerdir. İnsan bunu a§arsa istediklerini elde edebilir” diye dunur. Asıl öğrendiği §ey; insan ne kadar bilgili olursa olsun, bir köpekten bile ogrenebileceği c0k §eyler vardır.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Secimi Ve Evlilik 31 Bölüm.

Cevap bırakın