Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.31-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.31-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.31-bölüm,

images

Sikga Rastlanan Kan Uyu§mazligi

Evliliklerde sik<;a rastladigimiz tehlikelerden biri de, e§lerde rastlanan kan uyu§mazligidir. Ozellikle ge-belik esnasinda ortaya gikan bu durum, bebegin olu-miine bile sebep olabilmektedir. Kan uyu§mazligi, kan grubuyla degil, kanimizdaki “Rh” faktoruyle ilgilidir.

Kan uyu§mazligi konusu gok yaygin oldugundan, bununla ilgili olarak “TADAD” (Thalassemi Dayam§-ma Dernegi) adli kurulu§a ba§vurulmalidir. Bu kurulu§ evlilik oncesinde e§lerin “Thalassemi testi” yapmalari iqin <;ah§malarini siirduruyor.

Kan uyu§mazligi, kan grubuyla degil, kanimizdaki “Rh” faktoruyle ilgilidir.

Kan uyu§mazligi varliginin bilinmesi, gebelik oncesinde veya gebeligin ba§langicinda gerekli tedbirlerin alinmasim saglar, ortaya gkabilecek rahatsiz edici du-rumlari engeller.

C^ocuk Sahibi Olamama Durumu

Evliligi ya§amr hale getiren olaylardan biri de ‘\o-cuk sahibi olma” olgusudur. C^ocuk sahibi olamayan giftlerin, gocuk sahibi olabilmeleri igin neleri feda et-tiklerini ve edebileceklerini onlara sormak gerekir.

Bazi gftlerin qocuk sahibi olamadiklarindan, evli-liklerinin yikildiklarina §ahit oluyoruz. E^lerin c^ocuk sahibi olmasini engelleyecek bir sebebin olup olmadi-

ginin tespiti mumkun olduguna gore, bu neden yapil-masin?

Erkeklerde sperm testi, kadinlarda yumurtaliklarin ve hormonal diizenin kontrolii sonucunda gocuk sahi-bi olup olamayacaklari onceden buyiik olgude tespit edilebiliyor.

Toplumsal Sorunlara Yol Agan Cinsellik Fenomeni

Cinsellik psikolojik bir durum olmakla birlikte, bu-nun fiziksel fenomeni de vardir. Qevremizde anormal cinsel saplantilari olan insanlarla zaman zaman kar§i-la§iyoruz. Evlilik hayatini qikmaza goturen bu anor-mallikler, bOyiik felaketlere, hatta toplumsal sorunlara da yol agmaktadir.

Bu durumun tespiti, e$ adaylarinin daha ba§langig-ta birbirlerine kar§i durust itiraflariyla mumkiindur. Cinsel bir hastaliklari varsa kesinlikle saklanmamalidir. Nasil olsa ileride ortaya gkacaktir. Utanmaya ve gurur yapmaya hig gerek yoktur. Her §eyin bir garesi vardir. Agklik ve samimiyet olduktan sonra tiim problemlerin ustesinden gelinebilir.

Yukarida belirttigimiz sorunlar^jsaglikli ve huzurlu bir evlilik iqin gok onemlidir. OnCeki bolumlerde belirttigimiz gibi “evlilik ve ge^imle” ilgili konular §ansa birakilamaz. Alinabilecek ne kadar onlem varsa, mut-laka alinmalidir.

Qevremizdeki insanlarin “onemli degil, bir §ey ol-maz” laflarina kanmamalisiniz. Sizlere bir yigin ornek-ler sunanlar olabilir, sunduklari ornekler dogru da ola-hilir.

Bilge ile Kopek

Bir bilge, bir golun ba§inda oturmaktadir. Susuzluktan kirilan bir kopegin devamli olarak gole kadar gelip tam su igecekken kagmasi dikkatini geker. Dikkatle izler olayi. Kopek susami§tir ama gole geldiginde sudaki yansimasini gorup korkmaktadir. Bu yiizden de suyu igmeden kagmak-tadir.

Sonunda kopek susuzluga dayanamayip kendini gole atar ve kendi yansimasini gormedigi igin de suyu iger.

0 anda bilge du§unur. “Benim bundan ogrenecegim bir ders olrnah” der.

“Bir insanin istekleri ile arasindaki engel, gogu zaman kendi iginde buyiittugu korkular ve engellerdir. Insan bunu a§arsa istediklerini elde edebilir” diye du^unur. Asil ogrendigi §ey; insan ne kadar bilgili olursa olsun, bir kopekten bile og-renebilecegi 90k §eyler vardir.

IU*A«i: Uil/Annlnr
antalya escort bayan,
antalya otele gelen escort,
antalya anal sexs,
antalya lez escort,
antalya masöz bayan,
antalya otelleri,
antalya eskort,
antalya masaj salonları,
antalya eskortlar,

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*