Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.33-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.33-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.33-bölüm

images

 

 

 

✓ E§ aramada a§iri segici olma ve en miikemmelini isteme duygusu.

•/ Ekonomik imkansizliklar.

✓ Hayali beklenti igerisinde ve gozu yuksekte olanlar. / Evlenmekten ve sorumluluktan ka^anlar.

J Evini, arabasini, e§yalarini aldiktan sonra evlen-

meyi dii§unenler.

y Gayrime§ru hayat surdiirenler.

/ Kotii ali§kanliklari olan bagimli ki§iler. / Kararsiz, evhamli ve §upheci killer.

✓ Ustiinluk veya a§agilik kompleksi i^erisind© olanlar.

/ Saglik ve cinsellik yonunden problemleri olanlar. / Kadin-erkek e§itligi tarti§malarinin ve feminist hareketlerin etkisinde kalanlar.

✓ Ki§iligi geli§memi§, giivensiz insanlar.

✓ A§iri i§ yogunlugu olan i§kolikler.

✓ Korku ve baski ile buyiiyen sevgisiz ki§iler. </ Ozgiir ve sorumsuz ya§amak isteyenler.

/ Payla$mayi istemeyen egoist tipler.

✓ Evliligin esaret olduguna inananlar.

y Evliligi siirdurememe korkusu iginde olanlar.

Son Gul

Guzelligiyle, endamiyla, cazibesiyle biitiin dikkatleri us-tiinde toplayan kiz, giiniin birinde herkesi §a§irtacak bir ev-lilik yapar. Evlendigi ki§ide ne boy pos, ne de yaki§iklilik vardir.

Kadm guzellikte, erkek girkinlikte sinir tanimayan bir zitlik iginde oldugundan yadirganir. Boylesine giizel bir kiza bu kadar girkin bir erkegi yaki§tiramazlar. Herkes bu evliligi merak edip konu§ur. Bu girkin erkekte “ne buldugunu” sor-mak isterler ama cesaret edemezler. Sonunda en samimi arkada§i cesaretini toplayarak sorar.

Guzelligi ile herkesi cezbeden yeni gelin, derin bir ig gegirir. Yuzundeki aci tebessiim, pi§manligini ve garesizli-gini ortaya koymaktadir. “Seni anhyorum” dedikten sonra iginde bulundugu durumu, ilging bir mukayeseyle arkada§i-na anlatir.

uMuhte§em bir gul bahgesindesiniz. Her tarafiniz ren-garenk giillerle dolu. Oylesine guzel giiller var ki, hangisine bakacaginizi §a§iriyorsunuz. Gullerden bir tanesini koparip alabileceginiz soyleniyor. Yalniz bu yoldan bir defa gege-ceksiniz ve arkaniza da kesinlikle donmeyeceksiniz. Buyu-run istediginiz gulu alin.

Size gosterilen yolda yuriiyorsunuz. Birbirinden giizel gullerden hangisini begeneceginize karar veremiyorsunuz. Herledikge daha giizel giiller onunuze gikiyor. Kirmizi ol-sun… Yok sari olsun… Pembeler daha giizel… Beyaz giiller de gelin gibi… Hangisini alsam acabaL

Bir de bakiyorsunuz ki, yolun sonuna gelmi§siniz. Kar-§imzda son bir gul kalmi§. 0 gul de sararip solmu§. Akliniz gerideki giillerde kaliyor ama geri donme §ansiniz yok. Qa-resiz, bahgenin en kotii gulunu koparip aliyorsunuz.”

Talihsiz gelin derin bir ig gegirdikten sonra: “En kotu ka-rarin bile kararsizliktan iyi oldugunu maalesef geg anladim” der.

Anonim

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*