Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.34-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.34-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.34-bölüm

images

 

 

 

BU DA SON KONUMUZ

Buraya kadar anlattiklarimiz, evlilik oncesinde alinmasi gereken tedbirlerdi. Evlilik oncesinde giinde-me alinacak son bir mesele daha var ki; o da, “ne za-man ^ocuk yapilacagi” konusudur.

£ocuk sahibi olmak bizde vazgeqilmeyen bir ozlem-dir. C^ocuk ugruna her §eyi goze alan, bu ugurda buyuk tedakarliklar yapan bir milletiz. Oyle ki; bazi bolgeleri-mizde bu, hayati bir konudur. Erkek baba olmak i<;in can atar, kadin ise anne olmanin hayaliyle ya$ar.

Ger^ekte e§leri birbirine baglayan, evlilikleri besle-yip buyuten ve onlara hayat veren c^ocuktur. Yarinlari-mizin paha biqilmez umudu ve ne§esi olan <^ocugun ne oldugunu ^ocuksuzlara sormali. Evlilik hayatinda gocuk bu kadar onemli olduguna gore, bununla ilgili kararlarin alinmasi da elbette onemJidir.

Ba§tan beri anlatmaya gali§tigimiz gibi, e§lerin evlilik oncesindeki ki§ilikleriyle evlilik sonrasindaki ki§iliV lerinde farklilik olma ihtimali her zaman vardir. Bu ba-kimdan degi§ikligin nasil ve ne §eUlde oldugunu gor-dukten sonra, gocuk sahibi olmayakarar vermeniz <^ok daha saglikli olacaktir.

-<x>—

Gerqekte e$leri birbirine bagiayan, evlilikleri besleyip buyuten ve onlara hay at veren gocuktur.

Guzel Gegm igin Zamana ihtiyag Vardir

Evlilikte guzel geqimin olup olmayacagim anlamak ign zamana ihtiyag vardir. Evliligin ilk gunlerinde her §ey iyi gidebilir. E§lerin birbirlerine sabir ve tahammul-leri belli bir siire devam edebilir.

Bu siire ignde e§ler birbirlerini test ederler. ig dun-yalarini anlamaya ve tanimaya <;ali§irlar. Ho§lanma-diklari davram§lan bile kabullenirler. Bu uyumlu dav-ram$in suresi kisadir. Zamanla giftler birbirlerini ele§-tirmeye ba§larlar. Benlik duygulari zaman zaman gati-§ir. Bazen sert, bazen tatli, bazen de §akadan tarti§ma-lar olur ama ileri dereceye varmaz.

Aradan bir iki ay gibi kisa bir zaman gegtikten son-ra, gergek ki§ilik ve kimlikleri yava§ yava§ ortaya gik-maya ba§lar. Eger saglam ki§iliklere sahiplerse her olayda birbirlerini anlamaya ve tanimaya ba§larlar. Bu siire ki$ilere gore degi$mekle birlikte, genel olarak bir senedir. iki veya ii<^ seneye kadar uyum saglayamayan-larin evlilikleri tehlikede demektir.

Aile Olmanin Bilinci

Kitaptaki biitun konularin esas amaci aile olmanin bilinciyle ilgilidir. iki ayri aile modelinde yeti§en iki

ayri insanin karakterinden yeni bir aile modelinin gik-masi sanildigi kadar kolay olmuyor. i§in igine bir de <^ocuk girince, daha kapsamli hareket etme ve bilgilen-me mecburiyeti vardir.

Dogacak gocuklara “ebeveyn olmak” ba§li ba§ma bir bilinq ister. Gelecegin neslini yeti§tirebilmek ve saglikli bir §ekilde hayata hazirlayabilmek i^in, bizde okullar yok ama yazilmi§ <^ok giizel eserler ve uzman-lar var. Bilgi qaginda ya§iyoruz. Ogrenme arzusu ol-duktan sonra, bilin<;lenmenin qaresi mutlaka bulunur.

Evlenir evlenmez qocugun aileye girmesi, birtakim riskleri de beraberinde getirir.

Dogacak gocuklara “ebeveyn olmak” ba§li ba$ina bir biling ister.

Halbuki evliligin ilk donemlerinde e§ler, gergek an-lamda henuz birbirlerini tanimaya ve anlamaya ba§la-mi§lardir. Hayatlarina katilacak <^ocugun varligi yuvayi kuvvetlendirecegi gibi, zedeleyebilir de. Yeni kurulan bu yuvanin devam edip etmeyecegi, e§lerin gegnip ge^inemeyecegi hususunda tarn bir mutabakat olu§-madan gocugun yuvaya katilmasi problemlere yol a<;a-

bilir.

Tekrar vurgulayacak olursak, qocuk sahibi olmakta acele edilmemelidir. Evlilik uzmanlari, “E§ler once psi-kolojik olarak kendilerini ebeveyn olmaya hazirlama-li” diyorlar.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*