Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.35-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.35-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.35-bölüm

images

Bu Konunun Dint Boyutu

Yeni gftlerin, evliligin ilk giinlerinde bir sure t^ocuk yapmamalariyla ilgili gerek^eleri ortaya koymaya (;a-li§tik. Bu tedbir suresinin din? yonden nasil degerlendi-rilecegini merak edenler de olabilir.

Dogum kontrolu hakkinda yazilmi§ bol miktarda kitap oldugunu soyleyebiliriz. Ayrica miiftuluklerdeki “fetva makamlari”nin yamnda, kendisini bu sahada ye-ti§tirmi$ ehil ilahiyatglarimiz da oldukga fazladir. Konunun bu boyutu, bizim ilgi alanimiz olmadigindan dogum kontroliinun din! yonune girmiyoruz.

Ancak dogum kontrolu hakkinda herkesin bildigini biz de tekrarlayalim. “Oreme hucreleri” birle§meden alinacak tedbirlerin, gerek saglik yoniinden ve gerekse

din? agdan bir sakincasi olmadigim hatirlatalim. —

Bebekler Nasil Diinyaya Gelir?

ilkokulda iig gocuk bebeklerin nasil diinyaya geldikle-rini konu§uyormu§.

Birinci Qocuk:

– Bizim ailede hep leylekler getirir.

ikinci Qocuk:

– Bizde hep giil bahgesinde bulunur.

Ugiincu Qocuk:

– Biz fakiriz, bizde bebekleri hep annem kendisi yapar. —-

E§ SE^iMi VE EVLiLiCjE HAZIRLIK igiN 101 ANA KURAL

Hayat boyu annemizden, babamizdan, hocalari-mizdan, buyiiklerimizden duydugumuz, kitaplardan okudugumuz bazi onemli sozleri hi<;bir zaman unuta-mayiz. Zamani ve yeri geldik^e bu onemli sozleri, “babam boyle demi§ti”, “kulaklari gnlasin hocam §oy-le demi§ti” §eklinde dile getiririz. Eger sozunii ettigi-miz ki§i rahmetlik olduysa, ruhunu §ad edecek §ekilde en giizel ovgiilu sozleri soyledikten sonra, zihnimizde kalan o giizelim “vecizeli sozu” anlatir ve onun hak-kinda yorumumuzu yapariz.

Bu tiir vecizeli sozler halkimiz tarafindan buyiik ol-qiide onemsendigi iqin kolay kolay hafizalardan silin-miyor.

A§agi yukari her insanin hafizasinda birtakim vecizeli sozler vardir. Yeni evlenecek gentler ign afagida siraladigimiz anlam dolu sozlerin, sizlerin hayatinda da ayni §ekilde yer edecegini umuyoruz.

Evlenmeden Once Yapilacaklar

I- Zorunlu oldugunuz i<;in degil, istediginiz igin ev-lenin.

2 – Maddi-manevi giicii elde etmeden evlenmeyin.

3 – Evlenmeden once, evlilikle ilgili kitaplar okuyun

ve evli insanlara fikir dam§in.

4 – Kusursuz e§ arayanin saglikli bir evlilik yapama-

yacagini bilin.

5 – Evlenmeye karar verdiginiz ki§inin, dogru bir ka-

rar oldugunu anlamak igin, anne ve babanizin da onayini alin.

6 – Evlilikteki denkligi yalniz fiziki goruniimde degil;

sosyal, kiilturel, ruhsal ve ekonomik diger konu-larda da arayin.

7 – Yakin akrabanizla evlenmekten kagnin.

8 – Ailenizin ve gevrenizin etkisi altinda kalarak ev

lenmeyin.

9 – Saglikli bir evlilik yapmak istiyorsaniz kendinize

denk biriyle evlenin.

10- E§ se^iminde ortak noktalari belirledikten sonra evlilige karar verin.

II- Evliligin mukemmeli olur ama en mukemmelinin olmayacagini bilin.

12- Ailenizin degil, kendinizin begendigi bir e§le evlenin.

13- Evlenme i§ini oldubittiye getirmeyin ama uzun zamana da birakmayin.

14- Fiziksel ve ruhsal olgunluk ya§ina gelmeden evlenmeyin.

15- Evlilikle ilgili kararinizi alirken maskelerinizi indi-rin.

16- Evliligin ug “S”sini unutmayin. Sevgi, saygi ve sa-dakat.

17- “Evliligin garantisi olmaz. Garanti istiyorsaniz, gama§ir makinesi aim” sozunii iyice du§unun.

18- Evlenmeye karar verdiginizde, e§inizin ailesiyle de evlenmi§ olacaginizi bilin.

Evliligin uf “S”sini unutmayin. Sevgi, saygi ve sadakat.

19- Evleneceginiz ki§iyi uzaklarda degil, yakininizda arayin.

20- Gazete ilanlariyla, internet araciligiyla saglikli bir evliligin olmayacagini bilin.

Evlilikte Akil mi Duygular mi Onemli?

21- Evlenirken aklinizi kullanarak evlenin, ancak ara-da bir kalbinizin sesini de dinleyin.

22- E§inizi gozunuzle degil, aklinizla seqin.

23- E§ segiminizde hislerinizden once aklinizla karar

verin.

ilk Davrani§lar Onemli

24- ilk bulu§mamn yakinlik kurma degil, bir “ayikla-ma” oldugunu bilerek hareket edin.

25- ilk bulu§malarinizi kisa yapin.

26- ilk bulu^mada tabii davram§imz ne ise oyle dav-

ranin.

27- jlk bulu§mamzda ciddi ve politik konular yerine, ozel ve esprili konular iizerine yogunla$in.

28- ilk kiyafetinizin, ilk tavrinizin qok onemli oldugu-nu unutmayin.

29- ilk gorii^te kalbinizin isinmadigi biriyle ili§kiyi surdiirmeyin.

Sevgi mi Arzulamak mi?

30- Sevda ile sevgiyi birbirinden ayirin.

31- Arzulamakla sevgiyi kari§tirmayin.

32- E§inin seni sevmesini istiyorsan, her zaman veren sen ol.

33- Saygi ve sevginin en onemli belirtisinin “dinle-mek” oldugunu bilin.

34- Sevilmek istiyorsamz, once siz sevin.

Kulturel Butunluk

35- inang butunlugii olmayan bir ki§iyle evlilik yapil-mayacagini bilin.

36- E§ segiminde “kultur denkligini” ku^umsemeyin.

37- inang farkliligi ciddi boyutta ise bo§una ugra§mayin.

Ara§tirma ve Ogrenme §art

38- Seqeceginiz e§inizle once sadik bir dost, sonra da iyi bir arkadaf olun.

39- E§inizi ara§tirmaya once ailesinden ba§layin. El-ma, agacinin dibinden gok uzaga du§mez.

40- E§inizi daha iyi taniyabilmek igin, fazla yakinla§-madan once sorular sorun.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*