Home » antalya escort » Archive by category Manavgat Escort Bayan (Page 3)

EŞ secimi ve evlilik.36-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.36-bölüm 41- Birbirinizden-, –ve evliliğinizden ne beklediğinizi açık açık söyleyip 42- Eşinizin ailesipnj araştırdıktan sonra arkadaşlarını araştırın. 43- Eşinizin gelece^e ajj düşüncelerini öğrenin. 44- Mizah duyşyşü olmayan bir insanla sağlıklı iletişim kury/amayacağını bilin. ı—-1 Birbirinizden ve evliliğinizden ne beklediğinizi açık açık söyleyin. Kişilik ve Kimlik 45- Evleneceğiniz insanda ilk arayacağınız özellik “kişilik ve sorumluluk” olmalıdır. 46- Ruhen olgunlaşmamış ve kişiliği gelişmemiş birinden eş olmayacağını bilin. 47- Fikirlerinde ısrarcı ve inatçı biriyle evlenmeyin. 48- Parasını düşüncesizce harcayan birinin başka konularda da düşüncesiz olacağını unutmayın. 49- Eş adayınızı söylediği laflarla değil, tavır ve hareketleriyle tanımaya çalışın. 50- Eş adayınızla konuşurken kendiniz olun. 51- Doğru eşi bulabilmek için önce siz doğru olun. Ölçülü İltifatlar 52- Anne ve babasına karşı saygılı olmayanın, size karşı da saygılı olmayacağını unutmayın. 53- Eş seçerken evlâdı hakkında mübalağalı övgüler yapan ailelere karşı dikkatli olun. 54- Anne ve babasının evinde istediği gibi keyfî davranan kişinin, size de aynısını yapacağından şüpheniz olmasın. 55- Yersiz ve abartılı övgülerin, gerçek övgülerin değerini azaltacağını bilin. 56- Aşırı iltifat yerine doğal davranan insanı seçin. Karar Vermeden Önce… 57- Beğendiğiniz eş hakkında karar vermeden önce, mutlaka başkalarına da danışın. 58- Bekâr arkadaşlarınıza değil, uzun yıllar mutlu evlilik sürmüş arkadaşlarınıza danışın. İlkeleriniz ve Şartlarınız 59- Evlilik öncesinde özel şartlarınızı belirleyin. 60- İsteklerinizi açık açık belirtin. 61- İlkeleriniz hususunda evlenmeden önce “sözleşme” yapın. 62- Büyüklerle bir arada oturma durumunuz varsa, her şeyi önceden şartlara bağlayın. 63- Özel ve genel şartlarınız varsa, nişanlılık öncesinde gündeme getirin. 64- “Nikâhta keramet vardır” deyip almanız gereken...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.35-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.35-bölüm Bu Konunun Dint Boyutu Yeni gftlerin, evliligin ilk giinlerinde bir sure t^ocuk yapmamalariyla ilgili gerek^eleri ortaya koymaya (;a-li§tik. Bu tedbir suresinin din? yonden nasil degerlendi-rilecegini merak edenler de olabilir. Dogum kontrolu hakkinda yazilmi§ bol miktarda kitap oldugunu soyleyebiliriz. Ayrica miiftuluklerdeki “fetva makamlari”nin yamnda, kendisini bu sahada ye-ti§tirmi$ ehil ilahiyatglarimiz da oldukga fazladir. Konunun bu boyutu, bizim ilgi alanimiz olmadigindan dogum kontroliinun din! yonune girmiyoruz. Ancak dogum kontrolu hakkinda herkesin bildigini biz de tekrarlayalim. “Oreme hucreleri” birle§meden alinacak tedbirlerin, gerek saglik yoniinden ve gerekse din? agdan bir sakincasi olmadigim hatirlatalim. — Bebekler Nasil Diinyaya Gelir? ilkokulda iig gocuk bebeklerin nasil diinyaya geldikle-rini konu§uyormu§. Birinci Qocuk: – Bizim ailede hep leylekler getirir. ikinci Qocuk: – Bizde hep giil bahgesinde bulunur. Ugiincu Qocuk: – Biz fakiriz, bizde bebekleri hep annem kendisi yapar. —- E§ SE^iMi VE EVLiLiCjE HAZIRLIK igiN 101 ANA KURAL Hayat boyu annemizden, babamizdan, hocalari-mizdan, buyiiklerimizden duydugumuz, kitaplardan okudugumuz bazi onemli sozleri hi<;bir zaman unuta-mayiz. Zamani ve yeri geldik^e bu onemli sozleri, “babam boyle demi§ti”, “kulaklari gnlasin hocam §oy-le demi§ti” §eklinde dile getiririz. Eger sozunii ettigi-miz ki§i rahmetlik olduysa, ruhunu §ad edecek §ekilde en giizel ovgiilu sozleri soyledikten sonra, zihnimizde kalan o giizelim “vecizeli sozu” anlatir ve onun hak-kinda yorumumuzu yapariz. Bu tiir vecizeli sozler halkimiz tarafindan buyiik ol-qiide onemsendigi iqin kolay kolay hafizalardan silin-miyor. A§agi yukari her insanin hafizasinda birtakim vecizeli sozler vardir. Yeni evlenecek gentler ign afagida siraladigimiz anlam dolu sozlerin, sizlerin hayatinda da ayni §ekilde yer edecegini umuyoruz. Evlenmeden Once Yapilacaklar I-...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.34-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.34-bölüm       BU DA SON KONUMUZ Buraya kadar anlattiklarimiz, evlilik oncesinde alinmasi gereken tedbirlerdi. Evlilik oncesinde giinde-me alinacak son bir mesele daha var ki; o da, “ne za-man ^ocuk yapilacagi” konusudur. £ocuk sahibi olmak bizde vazgeqilmeyen bir ozlem-dir. C^ocuk ugruna her §eyi goze alan, bu ugurda buyuk tedakarliklar yapan bir milletiz. Oyle ki; bazi bolgeleri-mizde bu, hayati bir konudur. Erkek baba olmak i<;in can atar, kadin ise anne olmanin hayaliyle ya$ar. Ger^ekte e§leri birbirine baglayan, evlilikleri besle-yip buyuten ve onlara hayat veren c^ocuktur. Yarinlari-mizin paha biqilmez umudu ve ne§esi olan <^ocugun ne oldugunu ^ocuksuzlara sormali. Evlilik hayatinda gocuk bu kadar onemli olduguna gore, bununla ilgili kararlarin alinmasi da elbette onemJidir. Ba§tan beri anlatmaya gali§tigimiz gibi, e§lerin evlilik oncesindeki ki§ilikleriyle evlilik sonrasindaki ki§iliV lerinde farklilik olma ihtimali her zaman vardir. Bu ba-kimdan degi§ikligin nasil ve ne §eUlde oldugunu gor-dukten sonra, gocuk sahibi olmayakarar vermeniz <^ok daha saglikli olacaktir. -<x>— Gerqekte e$leri birbirine bagiayan, evlilikleri besleyip buyuten ve onlara hay at veren gocuktur. Guzel Gegm igin Zamana ihtiyag Vardir Evlilikte guzel geqimin olup olmayacagim anlamak ign zamana ihtiyag vardir. Evliligin ilk gunlerinde her §ey iyi gidebilir. E§lerin birbirlerine sabir ve tahammul-leri belli bir siire devam edebilir. Bu siire ignde e§ler birbirlerini test ederler. ig dun-yalarini anlamaya ve tanimaya <;ali§irlar. Ho§lanma-diklari davram§lan bile kabullenirler. Bu uyumlu dav-ram$in suresi kisadir. Zamanla giftler birbirlerini ele§-tirmeye ba§larlar. Benlik duygulari zaman zaman gati-§ir. Bazen sert, bazen tatli, bazen de §akadan tarti§ma-lar olur ama ileri dereceye varmaz. Aradan bir iki ay...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.33-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.33-bölüm       ✓ E§ aramada a§iri segici olma ve en miikemmelini isteme duygusu. •/ Ekonomik imkansizliklar. ✓ Hayali beklenti igerisinde ve gozu yuksekte olanlar. / Evlenmekten ve sorumluluktan ka^anlar. J Evini, arabasini, e§yalarini aldiktan sonra evlen- meyi dii§unenler. y Gayrime§ru hayat surdiirenler. / Kotii ali§kanliklari olan bagimli ki§iler. / Kararsiz, evhamli ve §upheci killer. ✓ Ustiinluk veya a§agilik kompleksi i^erisind© olanlar. / Saglik ve cinsellik yonunden problemleri olanlar. / Kadin-erkek e§itligi tarti§malarinin ve feminist hareketlerin etkisinde kalanlar. ✓ Ki§iligi geli§memi§, giivensiz insanlar. ✓ A§iri i§ yogunlugu olan i§kolikler. ✓ Korku ve baski ile buyiiyen sevgisiz ki§iler. </ Ozgiir ve sorumsuz ya§amak isteyenler. / Payla$mayi istemeyen egoist tipler. ✓ Evliligin esaret olduguna inananlar. y Evliligi siirdurememe korkusu iginde olanlar. Son Gul Guzelligiyle, endamiyla, cazibesiyle biitiin dikkatleri us-tiinde toplayan kiz, giiniin birinde herkesi §a§irtacak bir ev-lilik yapar. Evlendigi ki§ide ne boy pos, ne de yaki§iklilik vardir. Kadm guzellikte, erkek girkinlikte sinir tanimayan bir zitlik iginde oldugundan yadirganir. Boylesine giizel bir kiza bu kadar girkin bir erkegi yaki§tiramazlar. Herkes bu evliligi merak edip konu§ur. Bu girkin erkekte “ne buldugunu” sor-mak isterler ama cesaret edemezler. Sonunda en samimi arkada§i cesaretini toplayarak sorar. Guzelligi ile herkesi cezbeden yeni gelin, derin bir ig gegirir. Yuzundeki aci tebessiim, pi§manligini ve garesizli-gini ortaya koymaktadir. “Seni anhyorum” dedikten sonra iginde bulundugu durumu, ilging bir mukayeseyle arkada§i-na anlatir. uMuhte§em bir gul bahgesindesiniz. Her tarafiniz ren-garenk giillerle dolu. Oylesine guzel giiller var ki, hangisine bakacaginizi §a§iriyorsunuz. Gullerden bir tanesini koparip alabileceginiz soyleniyor. Yalniz bu...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.32-bölüm

      EVLENMEYEN VEYA EVLENEMEYENLERiN PSiKOLOjiLERi Ba§ta aile olabilmek, neslin devamini saglayabil-mek ve mutlu bir hayat ya§ayabilmek i<;in evliligin qok onemli bir ihtiyag oldugunu iistune basa basa anlatma-ya <^ali§iyoruz. Hayati onem ta§iyan bu gorevi saglikli her insanin yerine getirmesi dinimizce de emrediliyor. Nasil ki her §©yin bir zamani varsa, evlenmenin de bir sirasi, bir zamani vardir. Vakti zamani gelen her erkek ve kadin, fiziksel ve sosyal olgunluga ula§tiktan sonra mutlaka evlilik arayi§i iqerisine girmelidir. Uzmanlarin, sosyologlarin ve psikologlarin ortak tes-pitlerine gore; erken ya§larda evlenmek nasil sakincali bir durum ise, ilerlemi§ ya§larda evlenmek de ayni §ekilde sakincali ve tehlikelidir. Vakti a?mam gelen her erkek ve kadin, fiziksel ve sosyal ojgunluga Ljla§tiktan sonra mutlaka evlilik arayi$i iqerisine girmelidir. Normal ya§larinda evlenmeyen erkeklerin, otuz ve-ya otuz be$ ya§ini gegtikten sonra “juphecilige ve ka-rarsizliga” du§mek suretiyle, ruhsal dengelerinde bo-zulma ve davrani§ bozukluklari gorulmektedir. Yirmi be§ ya§ina kadar evlenemeyen kizlar da “umutsuzlu-ga” ve giderek “yalnizliga” itilmek suretiyle, <^e§itli komplekslere girebilmektedirler. “Evde kalmi§” tabiri, eskiden sadece kizlar iqin kul-laniliyordu. Guniimuzun sosyal, kulturel ve ekonomik §artlari, kadin ve erkegin dunyasini ayni §ekilde etkile-diginden, artik erkekler iqin de “evde kalmi§” tabiri kullaniliyor. Gentler Neden Evlenemiyorlar? Evlenmeyen veya evlenemeyenlerin en onemli ne-denlerinin ba§inda anne ve babalar gelmektedir. Bir<;ok anne ve babanin qocuklarini a§iri derecede sahiplenmeleri ve her §eyin en iyisini istemeleri evliligi geciktirmektedir. Bizdeki bu geleneksel ve duygusal baskilar yuzunden evde kalmi§ kizlar oldugu gibi evlenemeyen erkeklerin sayisi da giderek artmaktadir. Anne-babalar, qocuklarim evlendirdikten sonra da ayni sahiplenme duygusu ignde olmakta, hangi ya§ta olurlarsa olsunlar onlari...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.31-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.31-bölüm, Sikga Rastlanan Kan Uyu§mazligi Evliliklerde sik<;a rastladigimiz tehlikelerden biri de, e§lerde rastlanan kan uyu§mazligidir. Ozellikle ge-belik esnasinda ortaya gikan bu durum, bebegin olu-miine bile sebep olabilmektedir. Kan uyu§mazligi, kan grubuyla degil, kanimizdaki “Rh” faktoruyle ilgilidir. Kan uyu§mazligi konusu gok yaygin oldugundan, bununla ilgili olarak “TADAD” (Thalassemi Dayam§-ma Dernegi) adli kurulu§a ba§vurulmalidir. Bu kurulu§ evlilik oncesinde e§lerin “Thalassemi testi” yapmalari iqin <;ah§malarini siirduruyor. Kan uyu§mazligi, kan grubuyla degil, kanimizdaki “Rh” faktoruyle ilgilidir. Kan uyu§mazligi varliginin bilinmesi, gebelik oncesinde veya gebeligin ba§langicinda gerekli tedbirlerin alinmasim saglar, ortaya gkabilecek rahatsiz edici du-rumlari engeller. C^ocuk Sahibi Olamama Durumu Evliligi ya§amr hale getiren olaylardan biri de ‘\o-cuk sahibi olma” olgusudur. C^ocuk sahibi olamayan giftlerin, gocuk sahibi olabilmeleri igin neleri feda et-tiklerini ve edebileceklerini onlara sormak gerekir. Bazi gftlerin qocuk sahibi olamadiklarindan, evli-liklerinin yikildiklarina §ahit oluyoruz. E^lerin c^ocuk sahibi olmasini engelleyecek bir sebebin olup olmadi- ginin tespiti mumkun olduguna gore, bu neden yapil-masin? Erkeklerde sperm testi, kadinlarda yumurtaliklarin ve hormonal diizenin kontrolii sonucunda gocuk sahi-bi olup olamayacaklari onceden buyiik olgude tespit edilebiliyor. Toplumsal Sorunlara Yol Agan Cinsellik Fenomeni Cinsellik psikolojik bir durum olmakla birlikte, bu-nun fiziksel fenomeni de vardir. Qevremizde anormal cinsel saplantilari olan insanlarla zaman zaman kar§i-la§iyoruz. Evlilik hayatini qikmaza goturen bu anor-mallikler, bOyiik felaketlere, hatta toplumsal sorunlara da yol agmaktadir. Bu durumun tespiti, e$ adaylarinin daha ba§langig-ta birbirlerine kar§i durust itiraflariyla mumkiindur. Cinsel bir hastaliklari varsa kesinlikle saklanmamalidir. Nasil olsa ileride ortaya gkacaktir. Utanmaya ve gurur yapmaya hig gerek yoktur. Her §eyin bir garesi vardir. Agklik ve samimiyet...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.30-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.30-bölüm “kendi sentezimizi ve dogrularimizi” yine kendimiz ortaya koymaliyiz. Her donemde farklilik gosteren cinsel anlayi§, kulturel ve sosyal olaylara gore degi§iklik gosterdiginden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardir. Cinsellik konusu siradan bir konu degildir. Mutlaka belli kural-lari ve olgiileri olmasi gerekir. Ne kadar degi§iklikler ve yorumlamalar olsa bile, i§in iqinde “namus anlayi-§i” oldugundan “cinselligin kutsalligmi” her zaman muhafaza etmek gerekiyor. Cinsel egitimle ilgili eskiden ciddi anlamda sorunlar vardi. §imdi ise teknolojinin ve kitle ileti§iminin yaygin oldugu bir gagda ya§iyoruz. Ya§adigimiz <^agin adi “bilgi ^agrdir. Bilgiye ula§mak da eskisi gibi zor degildir. iste-dikten sonra her §eyin garesi bulunabiliyor. Her donemde farklilik gosteren cinsel anlayi§, kulturel ve sosyal olaylara gore degi$iklik gosterdiginden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardir. ister cinsellikle ilgili, ister ba§ka konularda olsun bilgi-lenmek istenildiginde, panellerden, agk oturumlardan, ki-taplardan, televizyonlardan, internetten ve bu konuyla ilgili uzman ki§ilerden rahatlikla yararlanilabiliniyor. Burada onemli olan, yukarida belirttigimiz gibi “bi-zim duru§umuz ve kulturel kimligimiz”dir. Duru§u-muz, kimligimiz ve namus anlayi§imiz belli olduktan sonra, hangi bilgilerin yararli, hangi bilgilerin zararli oldugunu kolayca ayirt edebiliriz. EVLiUK ONCESiNDE ALINABiLECEK TIBBi TEDBiRLER Son donemlerde giindeme gelen ve hizla ilerleme kaydeden konulardan biri de, evlenme oncesinde e§le-rin saglik kontrollerinden ge^mesi meselesidir. Bu ge-li§me saglikli ve diizenli bir hayat i^in biiyuk onem ta-§imaktadir. Bugun modern ulkelerin <;ogu, evlenmeden once tibbi muayeneyi gerektiren bir dizi yasal tedbir alarak, evlilik kurumunu koruma altina almaya gali§iyor. Biz-de de e§ se^imi ve evlilik kurumu alaninda hizmetler veren “genetik mu§avirlik hizmetleri” giderek yaygin-la§iyor. Genetik hastaliklar, mahiyetleri itibariyle ciddi has-taliklardir. Tedbir almmadigi...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.29-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.29-bölüm Sonunda bir yil bitmi§ ve genglerin yeti§tirdikleri bitkile-ri imparatorun huzuruna goturecekleri gun gelip ?atmi§. Ling, annesine bo§ saksiyi gotiiremeyecegini soyleyince, annesi ona cesaret verip; saksisini goturup durust bir §ekil-de olanlari imparatora anlatmasini istemi§. Ling, pek iste-mese de, annesinin sozunu tutmu§ ve bo§ saksiyla saraya gitmi§. Saraya varinca arkada§larimn yeti§tirdigi bitkilerin guzellikleri kar§isinda §a§irip kalmi§…Hepsi birbirinden gu-zel, harika bitkiler… Vakti zamani gelince imparator gelmi§ ve turn gengleri selamlami§. Ling, arkalarda bir yeriere saklanmaya gali§i-yormu§. sevmeyi ve sevilmeyi, daha da onemlisi begenilmeyi bekler. Bu arada cinselligi du§uniir, ama erkekte oldugu gibi cinsel arzulama olmaz. Cinselligi $agri$tiran goruntuler, erkekte oldugu gibi kadmda hemen cinsi arzular uyandirmaz. Qiinkii kadinin cinselligi “gorsel” degil, “dokun-sal”dir. Kadinin, uyarilmadan ve on hazirligi olmadan cinsel arzulari devreye girmez. Cinsellikle ilgili gordu-gu, duydugu, kokladigi her §ey kadini duygusal yon-den etkiler ama cinsel yonden erkekte oldugu gibi he-men harekete ge^irmez. Evlenecek e§ler, saglikli bir cinsel egitim igin, bu durumda oldugu gibi kadin erkek arasindaki diger ko-nulari da ara§tirip ogrendiklerinde, “cinselligin manti-gi” qok daha iyi anla^ilacaktir. Cinsel Egitim i§i Nasil Halledilecek? Tarih boyunca, cinsel egitimle ilgili gok $ey soylen-di ve yazildi. Bundan sonra da yazilacak ve soylene-cek. Bu durum, insanlik var oldugu muddet^e de su-rup gidecek. Her iilke, her yore, her din, her toplum kendi kultiirel anlayi§larina gore cinselligi yorumlayip anlatmaya devam edecektir. Buna gore “bizim duru§umuz ve kulturel kimligi-miz” onem ta§iyor. Yerimiz ve kimligimiz belli olduk-tan sonra qe§itli du^iinceleri ve yorumlari okuyup imparator herkesi ve bitkileri siizdukten sonra konu§-maya ba§lami§: – Ne buyuk bitkiler, gigekler...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.28-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.28-bölüm Flort, kadin ve erkek igin tehlikeli bir oyundur. Bu oyunun nasil bir sorun olu§turdugunu istatistikler de ortaya koyuyor. 1998 yilinda ABD’nin Boston §ehrinde evlilikle ilgili bir kamu kurulu§unun yaptigi geni§ gapli bir ara§tirma var. Bu ara§tirmaya gore, bo§anan e§lerin % 64’uniin evlilik oncesi, ” flort hayati” ya§ayan e§ler-den olu§turdugu belirtilmektedir. Devlet istatistik Enstitusu’nun yaptigi yillik bo§an-ma istatistiklerinde, bo^ananlarin % 80’inin flort usulu evlenmeyle yuva kuranlar oldugu tespit edilmi§tir. Flort yaparak, evlenenler £e§itli sorunlara neden olabiliyor. Alti-yedi sene arkada§lik yapip, evlilikleri-nin sekizinci ayinda ayrilan pek gok insan var. (^unkii e§ adaylari, duygusal nedenlerle birbirlerine objektit* bakamiyor, tani§ma devresinde, birbirlerine ho§ gorun-mek iq:in beraber bulunduklari zamanlarda, gayet tole-ransli davramp, kotii huylarini birbirlerine hissettirme-meye q:ahflyor. Agk ifadeyle birbirlerine rol yapiyor-lar. i§in igne flort girdiginde igtenlik ve diiriistluk ze-deleneceginden gogu zaman evlilik ger^ekle§emiyor. Uzun lafa gerek yok. Flortun nasil bir toplumsal sorun oldugunu a§agida siraladigimiz sozlerde de go-receksiniz. Her ozlu soz, bir kitap dolusu bilgi ihtiva etmektedir. Dikkatli okundugunda ne demek istedigi-miz daha iyi anlafilacaktir. Flortun Biraktigi izlerden Bazilari… V Evlilik oncesinde e§ adaylarinin birbirlerini tani-yip anlamalari ayri, flort ili^kileri igne girerek tanima-lari ayri ayri davrani§lardir. y Giinumiizde en gok bo^anma orani flort yapa-rak evlenenler arasinda oldugundan flort tehlikeli bir oyundur. / Flort hayati, once masumanr duygularla ba§li-yor, daha sonra ba§ka(!) ili§kilere d(V$uVJiyor ve durust-luk anlayi§ini zedeliyor. ✓ Kadin-erkek arasindaki flort ile ba$layan ili§ki-ler, akil-mantik hislerini altust ediyor. ✓ Flort ederek evlenenler, evlilik sonrasinda, yap-tiklarindan dolayi pi^manlik ve sugluluk duyuyorlar. ✓ Flort eden e§ler arasinda, en magdur ve...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.27-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.27-bölüm Yillardan beri “egitim idareciligi” yapmaktayim. Egitim idareciliginden once de, ozel sektorde “yoneticilik” yapi-yordum. Egitim yilinin ba§inda, ogrenci kayitlarini yapar-ken butun kurallari agik ve net olarak programladigimizda, egitim yillni en az sorunla gegiriyorduk. Alelacele, once-den goru^up anla§madan §artsiz ogrenci kaydettigimiz donemlerde de sorunlar had safhaya ula§iyordu. Ozel sektorde yoneticilik yaptigim donemlerde de benzer du-rumlari gok ya§adim. §oyle ki, personel alimlarinda §artla-rimizi agikga ortaya koymadigimiz zamanlar, o personel-den istenilen randimani alamiyorduk. Oysa her §eyi once-den planlayip, en kuguk detaylari bile hesaba katarak ali-nan personelden hem randiman aliyorduk, hem de sorun ya^amiyorduk. Bir ornek daha verelim. Bilindigi gibi kapali yerlerde sigara igmek kanunen yasaktir. Bu kurali ihlal edenler igin yuklii para cezasi vardir. Bu ceza her yil be§-on kat arttirilir. Halkin tamamina yakini da bu yasaga uy-maktadir. i§in ilging yam yillardan beri var olan bu yasak igin hig para cezasi uygulanmami§ olmasidir. Qiinku ka-nunun “caydirici olma” ozelligi var. Bazi kanunlar caydiri-cilik ozelligi ta§idiklari igin gikarilir. Tipki “sigara yasagf kanunu gibi. EVLiLiK YOLUNDA iLERLERKEN dGrOstolmak Saglikli ve uzun omiirlii ideal bir evlilik yolunda ilerlerlerken yapilmasi ve yapilmamasi gereken davra-ni§lari diirustge ortaya koymalisiniz. Evlilikte yalniz duygularinizi degil, ayni zamanda mantiginizi da kul-lanarak hareket etmelisiniz. Evlilik oncesinde kadin er-kek ili^kileri yalniz mantiga dayali bir $ekilde siirduru-liirse insani ili§kiler zedelenir ve c^ikar ili^kileri one <;i-kar. Ayni §ekilde yaniz duygusalliklar one qikarirlarsa, bu sefer de hayatla ve gelecekle ilgili gergekler gozden kagrilir. Bu durumda kadin erkek ili§kileri arasinda dengeleri kuramayan e§ adaylari, kontrollerini kaybe-der ve tutkularmin esiri olurlar. Bu tutkuyu gunumiiz-de kamglayan...
Devamını Oku