Home » Archive by category dizi film (Page 3)

EŞ secimi ve evlilik.33-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.33-bölüm       ✓ E§ aramada a§iri segici olma ve en miikemmelini isteme duygusu. •/ Ekonomik imkansizliklar. ✓ Hayali beklenti igerisinde ve gozu yuksekte olanlar. / Evlenmekten ve sorumluluktan ka^anlar. J Evini, arabasini, e§yalarini aldiktan sonra evlen- meyi dii§unenler. y Gayrime§ru hayat surdiirenler. / Kotii ali§kanliklari olan bagimli ki§iler. / Kararsiz, evhamli ve §upheci killer. ✓ Ustiinluk veya a§agilik kompleksi i^erisind© olanlar. / Saglik ve cinsellik yonunden problemleri olanlar. / Kadin-erkek e§itligi tarti§malarinin ve feminist hareketlerin etkisinde kalanlar. ✓ Ki§iligi geli§memi§, giivensiz insanlar. ✓ A§iri i§ yogunlugu olan i§kolikler. ✓ Korku ve baski ile buyiiyen sevgisiz ki§iler. </ Ozgiir ve sorumsuz ya§amak isteyenler. / Payla$mayi istemeyen egoist tipler. ✓ Evliligin esaret olduguna inananlar. y Evliligi siirdurememe korkusu iginde olanlar. Son Gul Guzelligiyle, endamiyla, cazibesiyle biitiin dikkatleri us-tiinde toplayan kiz, giiniin birinde herkesi §a§irtacak bir ev-lilik yapar. Evlendigi ki§ide ne boy pos, ne de yaki§iklilik vardir. Kadm guzellikte, erkek girkinlikte sinir tanimayan bir zitlik iginde oldugundan yadirganir. Boylesine giizel bir kiza bu kadar girkin bir erkegi yaki§tiramazlar. Herkes bu evliligi merak edip konu§ur. Bu girkin erkekte “ne buldugunu” sor-mak isterler ama cesaret edemezler. Sonunda en samimi arkada§i cesaretini toplayarak sorar. Guzelligi ile herkesi cezbeden yeni gelin, derin bir ig gegirir. Yuzundeki aci tebessiim, pi§manligini ve garesizli-gini ortaya koymaktadir. “Seni anhyorum” dedikten sonra iginde bulundugu durumu, ilging bir mukayeseyle arkada§i-na anlatir. uMuhte§em bir gul bahgesindesiniz. Her tarafiniz ren-garenk giillerle dolu. Oylesine guzel giiller var ki, hangisine bakacaginizi §a§iriyorsunuz. Gullerden bir tanesini koparip alabileceginiz soyleniyor. Yalniz bu...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.32-bölüm

      EVLENMEYEN VEYA EVLENEMEYENLERiN PSiKOLOjiLERi Ba§ta aile olabilmek, neslin devamini saglayabil-mek ve mutlu bir hayat ya§ayabilmek i<;in evliligin qok onemli bir ihtiyag oldugunu iistune basa basa anlatma-ya <^ali§iyoruz. Hayati onem ta§iyan bu gorevi saglikli her insanin yerine getirmesi dinimizce de emrediliyor. Nasil ki her §©yin bir zamani varsa, evlenmenin de bir sirasi, bir zamani vardir. Vakti zamani gelen her erkek ve kadin, fiziksel ve sosyal olgunluga ula§tiktan sonra mutlaka evlilik arayi§i iqerisine girmelidir. Uzmanlarin, sosyologlarin ve psikologlarin ortak tes-pitlerine gore; erken ya§larda evlenmek nasil sakincali bir durum ise, ilerlemi§ ya§larda evlenmek de ayni §ekilde sakincali ve tehlikelidir. Vakti a?mam gelen her erkek ve kadin, fiziksel ve sosyal ojgunluga Ljla§tiktan sonra mutlaka evlilik arayi$i iqerisine girmelidir. Normal ya§larinda evlenmeyen erkeklerin, otuz ve-ya otuz be$ ya§ini gegtikten sonra “juphecilige ve ka-rarsizliga” du§mek suretiyle, ruhsal dengelerinde bo-zulma ve davrani§ bozukluklari gorulmektedir. Yirmi be§ ya§ina kadar evlenemeyen kizlar da “umutsuzlu-ga” ve giderek “yalnizliga” itilmek suretiyle, <^e§itli komplekslere girebilmektedirler. “Evde kalmi§” tabiri, eskiden sadece kizlar iqin kul-laniliyordu. Guniimuzun sosyal, kulturel ve ekonomik §artlari, kadin ve erkegin dunyasini ayni §ekilde etkile-diginden, artik erkekler iqin de “evde kalmi§” tabiri kullaniliyor. Gentler Neden Evlenemiyorlar? Evlenmeyen veya evlenemeyenlerin en onemli ne-denlerinin ba§inda anne ve babalar gelmektedir. Bir<;ok anne ve babanin qocuklarini a§iri derecede sahiplenmeleri ve her §eyin en iyisini istemeleri evliligi geciktirmektedir. Bizdeki bu geleneksel ve duygusal baskilar yuzunden evde kalmi§ kizlar oldugu gibi evlenemeyen erkeklerin sayisi da giderek artmaktadir. Anne-babalar, qocuklarim evlendirdikten sonra da ayni sahiplenme duygusu ignde olmakta, hangi ya§ta olurlarsa olsunlar onlari...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.31-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.31-bölüm, Sikga Rastlanan Kan Uyu§mazligi Evliliklerde sik<;a rastladigimiz tehlikelerden biri de, e§lerde rastlanan kan uyu§mazligidir. Ozellikle ge-belik esnasinda ortaya gikan bu durum, bebegin olu-miine bile sebep olabilmektedir. Kan uyu§mazligi, kan grubuyla degil, kanimizdaki “Rh” faktoruyle ilgilidir. Kan uyu§mazligi konusu gok yaygin oldugundan, bununla ilgili olarak “TADAD” (Thalassemi Dayam§-ma Dernegi) adli kurulu§a ba§vurulmalidir. Bu kurulu§ evlilik oncesinde e§lerin “Thalassemi testi” yapmalari iqin <;ah§malarini siirduruyor. Kan uyu§mazligi, kan grubuyla degil, kanimizdaki “Rh” faktoruyle ilgilidir. Kan uyu§mazligi varliginin bilinmesi, gebelik oncesinde veya gebeligin ba§langicinda gerekli tedbirlerin alinmasim saglar, ortaya gkabilecek rahatsiz edici du-rumlari engeller. C^ocuk Sahibi Olamama Durumu Evliligi ya§amr hale getiren olaylardan biri de ‘\o-cuk sahibi olma” olgusudur. C^ocuk sahibi olamayan giftlerin, gocuk sahibi olabilmeleri igin neleri feda et-tiklerini ve edebileceklerini onlara sormak gerekir. Bazi gftlerin qocuk sahibi olamadiklarindan, evli-liklerinin yikildiklarina §ahit oluyoruz. E^lerin c^ocuk sahibi olmasini engelleyecek bir sebebin olup olmadi- ginin tespiti mumkun olduguna gore, bu neden yapil-masin? Erkeklerde sperm testi, kadinlarda yumurtaliklarin ve hormonal diizenin kontrolii sonucunda gocuk sahi-bi olup olamayacaklari onceden buyiik olgude tespit edilebiliyor. Toplumsal Sorunlara Yol Agan Cinsellik Fenomeni Cinsellik psikolojik bir durum olmakla birlikte, bu-nun fiziksel fenomeni de vardir. Qevremizde anormal cinsel saplantilari olan insanlarla zaman zaman kar§i-la§iyoruz. Evlilik hayatini qikmaza goturen bu anor-mallikler, bOyiik felaketlere, hatta toplumsal sorunlara da yol agmaktadir. Bu durumun tespiti, e$ adaylarinin daha ba§langig-ta birbirlerine kar§i durust itiraflariyla mumkiindur. Cinsel bir hastaliklari varsa kesinlikle saklanmamalidir. Nasil olsa ileride ortaya gkacaktir. Utanmaya ve gurur yapmaya hig gerek yoktur. Her §eyin bir garesi vardir. Agklik ve samimiyet...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.30-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.30-bölüm “kendi sentezimizi ve dogrularimizi” yine kendimiz ortaya koymaliyiz. Her donemde farklilik gosteren cinsel anlayi§, kulturel ve sosyal olaylara gore degi§iklik gosterdiginden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardir. Cinsellik konusu siradan bir konu degildir. Mutlaka belli kural-lari ve olgiileri olmasi gerekir. Ne kadar degi§iklikler ve yorumlamalar olsa bile, i§in iqinde “namus anlayi-§i” oldugundan “cinselligin kutsalligmi” her zaman muhafaza etmek gerekiyor. Cinsel egitimle ilgili eskiden ciddi anlamda sorunlar vardi. §imdi ise teknolojinin ve kitle ileti§iminin yaygin oldugu bir gagda ya§iyoruz. Ya§adigimiz <^agin adi “bilgi ^agrdir. Bilgiye ula§mak da eskisi gibi zor degildir. iste-dikten sonra her §eyin garesi bulunabiliyor. Her donemde farklilik gosteren cinsel anlayi§, kulturel ve sosyal olaylara gore degi$iklik gosterdiginden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardir. ister cinsellikle ilgili, ister ba§ka konularda olsun bilgi-lenmek istenildiginde, panellerden, agk oturumlardan, ki-taplardan, televizyonlardan, internetten ve bu konuyla ilgili uzman ki§ilerden rahatlikla yararlanilabiliniyor. Burada onemli olan, yukarida belirttigimiz gibi “bi-zim duru§umuz ve kulturel kimligimiz”dir. Duru§u-muz, kimligimiz ve namus anlayi§imiz belli olduktan sonra, hangi bilgilerin yararli, hangi bilgilerin zararli oldugunu kolayca ayirt edebiliriz. EVLiUK ONCESiNDE ALINABiLECEK TIBBi TEDBiRLER Son donemlerde giindeme gelen ve hizla ilerleme kaydeden konulardan biri de, evlenme oncesinde e§le-rin saglik kontrollerinden ge^mesi meselesidir. Bu ge-li§me saglikli ve diizenli bir hayat i^in biiyuk onem ta-§imaktadir. Bugun modern ulkelerin <;ogu, evlenmeden once tibbi muayeneyi gerektiren bir dizi yasal tedbir alarak, evlilik kurumunu koruma altina almaya gali§iyor. Biz-de de e§ se^imi ve evlilik kurumu alaninda hizmetler veren “genetik mu§avirlik hizmetleri” giderek yaygin-la§iyor. Genetik hastaliklar, mahiyetleri itibariyle ciddi has-taliklardir. Tedbir almmadigi...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.28-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.28-bölüm Flort, kadin ve erkek igin tehlikeli bir oyundur. Bu oyunun nasil bir sorun olu§turdugunu istatistikler de ortaya koyuyor. 1998 yilinda ABD’nin Boston §ehrinde evlilikle ilgili bir kamu kurulu§unun yaptigi geni§ gapli bir ara§tirma var. Bu ara§tirmaya gore, bo§anan e§lerin % 64’uniin evlilik oncesi, ” flort hayati” ya§ayan e§ler-den olu§turdugu belirtilmektedir. Devlet istatistik Enstitusu’nun yaptigi yillik bo§an-ma istatistiklerinde, bo^ananlarin % 80’inin flort usulu evlenmeyle yuva kuranlar oldugu tespit edilmi§tir. Flort yaparak, evlenenler £e§itli sorunlara neden olabiliyor. Alti-yedi sene arkada§lik yapip, evlilikleri-nin sekizinci ayinda ayrilan pek gok insan var. (^unkii e§ adaylari, duygusal nedenlerle birbirlerine objektit* bakamiyor, tani§ma devresinde, birbirlerine ho§ gorun-mek iq:in beraber bulunduklari zamanlarda, gayet tole-ransli davramp, kotii huylarini birbirlerine hissettirme-meye q:ahflyor. Agk ifadeyle birbirlerine rol yapiyor-lar. i§in igne flort girdiginde igtenlik ve diiriistluk ze-deleneceginden gogu zaman evlilik ger^ekle§emiyor. Uzun lafa gerek yok. Flortun nasil bir toplumsal sorun oldugunu a§agida siraladigimiz sozlerde de go-receksiniz. Her ozlu soz, bir kitap dolusu bilgi ihtiva etmektedir. Dikkatli okundugunda ne demek istedigi-miz daha iyi anlafilacaktir. Flortun Biraktigi izlerden Bazilari… V Evlilik oncesinde e§ adaylarinin birbirlerini tani-yip anlamalari ayri, flort ili^kileri igne girerek tanima-lari ayri ayri davrani§lardir. y Giinumiizde en gok bo^anma orani flort yapa-rak evlenenler arasinda oldugundan flort tehlikeli bir oyundur. / Flort hayati, once masumanr duygularla ba§li-yor, daha sonra ba§ka(!) ili§kilere d(V$uVJiyor ve durust-luk anlayi§ini zedeliyor. ✓ Kadin-erkek arasindaki flort ile ba$layan ili§ki-ler, akil-mantik hislerini altust ediyor. ✓ Flort ederek evlenenler, evlilik sonrasinda, yap-tiklarindan dolayi pi^manlik ve sugluluk duyuyorlar. ✓ Flort eden e§ler arasinda, en magdur ve...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.27-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.27-bölüm Yillardan beri “egitim idareciligi” yapmaktayim. Egitim idareciliginden once de, ozel sektorde “yoneticilik” yapi-yordum. Egitim yilinin ba§inda, ogrenci kayitlarini yapar-ken butun kurallari agik ve net olarak programladigimizda, egitim yillni en az sorunla gegiriyorduk. Alelacele, once-den goru^up anla§madan §artsiz ogrenci kaydettigimiz donemlerde de sorunlar had safhaya ula§iyordu. Ozel sektorde yoneticilik yaptigim donemlerde de benzer du-rumlari gok ya§adim. §oyle ki, personel alimlarinda §artla-rimizi agikga ortaya koymadigimiz zamanlar, o personel-den istenilen randimani alamiyorduk. Oysa her §eyi once-den planlayip, en kuguk detaylari bile hesaba katarak ali-nan personelden hem randiman aliyorduk, hem de sorun ya^amiyorduk. Bir ornek daha verelim. Bilindigi gibi kapali yerlerde sigara igmek kanunen yasaktir. Bu kurali ihlal edenler igin yuklii para cezasi vardir. Bu ceza her yil be§-on kat arttirilir. Halkin tamamina yakini da bu yasaga uy-maktadir. i§in ilging yam yillardan beri var olan bu yasak igin hig para cezasi uygulanmami§ olmasidir. Qiinku ka-nunun “caydirici olma” ozelligi var. Bazi kanunlar caydiri-cilik ozelligi ta§idiklari igin gikarilir. Tipki “sigara yasagf kanunu gibi. EVLiLiK YOLUNDA iLERLERKEN dGrOstolmak Saglikli ve uzun omiirlii ideal bir evlilik yolunda ilerlerlerken yapilmasi ve yapilmamasi gereken davra-ni§lari diirustge ortaya koymalisiniz. Evlilikte yalniz duygularinizi degil, ayni zamanda mantiginizi da kul-lanarak hareket etmelisiniz. Evlilik oncesinde kadin er-kek ili^kileri yalniz mantiga dayali bir $ekilde siirduru-liirse insani ili§kiler zedelenir ve c^ikar ili^kileri one <;i-kar. Ayni §ekilde yaniz duygusalliklar one qikarirlarsa, bu sefer de hayatla ve gelecekle ilgili gergekler gozden kagrilir. Bu durumda kadin erkek ili§kileri arasinda dengeleri kuramayan e§ adaylari, kontrollerini kaybe-der ve tutkularmin esiri olurlar. Bu tutkuyu gunumiiz-de kamglayan...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.26-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.26-bölüm EVLiUK ONCESiNDE SOZLE§ME YAPMAK NE i§E YARAR? Evlilik kurumunun saglam temeller uzerine oturtu-labilmesi igin birtakim tedbirlerin alinmasi gayet tabii bir hadisedir. Bu tedbirlerden bir tanesi de “evlilik soz-le§mesi”dir. Bu sozle§menin, ticari ortakhklar ve diger kurumlar iqin yapilan sozle§melerden pek de farki yoktur. Varsa-yalim, birkaq: tanidik bir araya geldik, ticaret yapmaya karar verdik. Uygulama safhasina ge<;meden evvel ne yaperiz? Ortakligin ilkelerini belirleyen bir sozle§me yapariz. Ya da evimize elektrik, su, dogalgaz alacagiz. Bi-zimle sozle§me yapilmadan elektrigimiz, suyumuz ve dogalgazimiz veriliyor mu? Sozle$melerde belirtilen kurallari kabul edip imzaladiktan sonra bu hizmetler-den yararlanabiliyoruz. Demek ki temel ve kalici i§ler i(^in sozle§menin onemi buyiiktur. Hayatimizin her safhasinda hangi i§ olursa olsun, sozle§me yapmadan hiqbir i§ yapamiyoruz. Peki gegici i§ler iqin sozle§meler yapiyoruz da, bir omiir boyu sur- diirecegimiz “evlilik kurumu” igin neden “evlilik soz-le§mesi” yapmayalim? “Sozle§me” Psikolojik Bir Rahatlamadir Evlilik sonrasinda e§ler birbirlerini sahiplendikten sonra bazi durumlar mutlaka degi§ecektir. Evlilik on-cesindeki ikramlarin yerini “dogal davrani^lar” alacak-tir. Bu, kaginilmaz birdurumdur. Sahip olmanin verdigi giivenle, e§lerin artik rol yapma-larina, dolayisiyla kendilerini begendirmelerine ihtiyaqlari olmayacaktir. Olan olmu§, ge^en ge^mi§tir… Maalesef evlilik oncesi vaatler, soz vermeler, yapi-lan anla§malar bir zaman sonra bakiyorsunuz, unutu-luveriyor. Ger^i gonulden verilen sozler unutulmaz ama “insanoglu gig siit emmi§tir” sozu de bo§una soy-lenmemi§… Hal boyle olunca, bazi ayrintilarin unutulmamasi iqin evlilik oncesinde birtakim tedbirlerin alinmasi ge-rekir. Bununla ilgili alinacak tedbirlerden biri de “evlilik sozle$mesi”dir. Bu sozle§menin anlami §udur: “Biz evliligi onemseyip ciddiye aliyoruz. Celecekte goluk gocugumuzla huzurlu bir ya§am surdiirebilmek ign birbirimize §imdiden soz veriyoruz. Bu soziimiizu de...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.25-bölüm

Betti Kuma Yapti Babasimn bafhk parast alarak evlendirdigi Kardelen, adamin kumasi oldugunu <;ok ge<; ogrcndi. Evi terk et-meye kalkitica dayak yedi. O da farklt bir oyunla koca-simn kendisini birakmastm sagladi. Aricak daha sotxra a$ik oldugu adamdan da dcgifik birfekilde darbe yedi… dim Kardelen, 24 ya$indayim. 16 ya$inda baba- min zoruyla evlendirildim. Heniiz ^ocukluktan yeni <;ikmi$tim ve evlenmeyi asla du$unmuyordum o ya$ta. Babam cahil bir <;ift<;i. Anneminse okumasi-yazmasi bile yok. Bizim oralarda kiz (^ocuklari adet gormeye ba$layinca kocaya verilir. Namusuna o andan sonra kocasi sahip ^lkar. Bu, ailelerin iizerinden so-rumlulugu atma $eklinden ba$ka bir $ey degil aslinda. Her gen<; kiza “Ya bir gun namusumuzu kirletirse?” iziiyle bakilir. Bahama beni evlendirmemesi i<;in yal-vardim. Okumayi 90k istiyordum ^iinkii. Hayallerim vardi. Bu cahillikten kurtulmam i<;in okumam $art-ti. Dinletemedim babama. Ne yaptiysam razi edeme-dim. Giinlerce, gecelerce agladim. Bir akrabamizi bul-dular benimle evlendirmek i<;in. Daha lise ikinci si- ne-niftaydim. “Hi<; olmazsa 1 yil bekleyin, liseyi bitire-yim oyle evleneyim” dedim ama bunu da dinlemedi-ler. Okuldan (jekip aldilar beni. Tabii i§in i<;inde ba$- ka bir §ey daha vardi. Ba$lik parasi… Babam asil bu pa-ranin pe$indeydi. Ba$lik alinmadan kiz verilmezdi bi-zim orada <;iinku. Evlenecegim adam zengindi, Adi Davut’tu, benden 10 ya$ biiyiiktii. Ba$hgi babama ode-yip resmen satin aldi beni… Hemen istanbul’a ta$indik Davut istanbul’da oturuyordu, giiya kdye evlenmek it^in gelmi§, akrabalar da beni tavsiye etmi$ti. Istanbul’da bir diikkam vardi, oradan para kazaniyordu. Ya§im 16 oldugu i^in resmi nikah kiyamadik. Qinkii yasalara gore 18’den kii<;ukler resmen evlenemiyor. Biz de imam nikahi kiyarak birlikte ya§amaya ba$ladik. Evlendikten 1 ay...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.24-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.24-bölüm sadece 1 saat gortip geri dondiim istanbul’a. Ama eskisi gibi degildi, bunu goriiyordum. Giilu^u bile i<;tenligini kaybetmi$ti. Gul$ah bir tiirlii bitmiyor i^imde nedense. Artik onun hayatinda birisi var. Heniiz birka<; ay oldu. Benim i^in olebilecegini, beni her $eyden <^ok sevdigini soyledigi andan beri. Ama bu nasil bir sevgidir ki $imdi bir ba$kasini kendisine yaki$tirabilsin? Ya benim sevgi dedigim farkli bir duygu ya da onun sevgi anlayi$i ya-lan! Once okulum, sonra askerligim, sonra kariyerim derken $imdi de ailemi kaybettim. Ben ashnda kendimi kaybettim… O ise $u anda bir ba$ka erkekle beraber ve ben buna ragmen onu hala seviyorum. Bilmem ki ben nerede hata ettim? Siz biliyor musunuz? Kardef Karde$ ihanet Nil, bir tesadiif eseri taniftigi Erhan’a afik oldu. Kisa su-rede evlendiler. Birbirlerini (ok sevdiklerini samyordu. Bir akfuin gelcn telefon her feyi degiftirdi. Kocasimn ihanetiyle sarstldt. Ama Nil, bu ihaneti sineye fekmeyip fok act bir fekilde intikam aldt… dim Nil, 27 ya$indayim. Avukatim ve meslegim- de de ba$arihyim. Erhan’la 3 yil once biiyiik bir tesadiif sonucu tani$tim. O gun otobiise yeti§mek i<;in aceleyle ko$turuyordum. Bir mii$terimle randevum vardi ve gecikmi$tim. Bir yandan da miithi$ yagmur yagiyordu. Anlayacaginiz bundan daha kotii bir durum olamazdi. O sirada biriyle <;arpi$tim. O ofkey-le ba$imi bir kaldirdim ve bagirip <;agirmaya ba$la-dim. Ben bagirirken adam bana tatli tatli guliimsiiyor-du. Oysa ben ofkeyle bagirmaya devam ediyordum. Lafimi bitirince “Affedersiniz” dedi ve elini uzatti. “Ben Erhan” dedi. Hi<;bir cevap vermeden yuriiytip gittim. Ama benim onca lafima ragmen adamin ki-barca tek laf etmeden beni dinlemesi...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.23-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.23-bölüm $adik onunla. Askerlik <;agim gelmi§ti. Aslinda tecil-liydim. 2007 yilma kadar askere gitmeyebilirdim. Ama tecilimi bozdurdum. Qiinkii okumaya niyetim yoktu. 2003 Aralik ayinda askere gittim. Tabii askere gitme-den once yine Giil§ah’in yanina bir sefer daha diizenle-dim ve askere gitmeme 3 gun kala ailemin yanina don-diim. Babam beni ki§lanin kapisina kadar goturmii$tu. Artik yeni bir hayat ba$liyordu benim i<;in. Her giin fir-sat bulamasam da birka<; giinde bir ailemi de Giil$ah’i da ariyordum. Zaten bvitiin param telefon kartlarina gidiyordu. Tiim molalarda solugu telefon kuliibesinde aliyordum. Hayatmda biri var Daha acemi birligindeyken anlami$tim Gul^ah’in bana ilgisizligini. O siralar darginhklar ba$lami$ti biraz. Aradan birka^ ay ge<;mi$ti. Onun en yakin kiz arkada$la-rindan birisi beni arayarak Giil$ah’tan vazge<^meni gerek-tigini soyledi. Ba$ka da bir $ey soylemiyordu. Agzindan tek kelime soz alamadim. Bo§ yere boyle bir §ey soyle-mi§ olamazdi. Sonra yine ayni iiniversitede okuyan bir erkek arkada$im vardi. Ayni zamanda Giil$ah’in da ar-kada$iydi. Onun agzindan bir $eyler almaya <;ah$tim. Bana “Buraya gelmelisin” dedi. Istanbulda askerlik yapi-yordum. Mart 2004’tii. Yani askerligimin heniiz 4. ayin-daydim. Yeni yeni ali$mi$tim askerlige. Bahriyeliydim ve gemide gorevliydim. izin alabilmem i<;in gemide 6 ayi-mi doldurmam gerekiyordu. Komutanlarimdan izin is- tedim, bunun mumkiin olamayacagini soylediler. Ben de sonunu hi<j du$iinmeden <;ar$i izninde firar ettim. Ve so-lugu yine Afyonda aldim. Kimseye haber vermemi$tim. Olaylari bana anlatacak olan arkada$i aradim ve her $eyi anlatmasini istedim. Yeni sevgilisi de askerdi Giil$ah internetten taniftigi ba$ka bir ^ocukla <;ik-maya ba§lami$, telefonla§iyorlarmi$. Hatta o <^ocuk da askermi§. Evet ama neden? Anlam veremiyordum, aca-ba ona yetmiyor muydum? Hadi...
Devamını Oku