Home » Archive by category güncel haber (Page 3)

Eş Secimi Ve Evlilik 34- Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 34- Bölüm. BU DA SON KONUMUZ Buraya kadar anlattiklarimiz, evlilik oncesinde alinmasi gereken tedbirlerdi. Evlilik oncesinde giinde-me alinacak son bir mesele daha var ki; o da, “ne za-man ^ocuk yapilacagi” konusudur. £ocuk sahibi olmak bizde vazgeqilmeyen bir ozlem-dir. C^ocuk ugruna her §eyi goze alan, bu ugurda buyuk tedakarliklar yapan bir milletiz. Oyle ki; bazi bolgeleri-mizde bu, hayati bir konudur. Erkek baba olmak i<;in can atar, kadin ise anne olmanin hayaliyle ya$ar. Ger^ekte e§leri birbirine baglayan, evlilikleri besle-yip buyuten ve onlara hayat veren c^ocuktur. Yarinlari-mizin paha biqilmez umudu ve ne§esi olan <^ocugun ne oldugunu ^ocuksuzlara sormali. Evlilik hayatinda gocuk bu kadar onemli olduguna gore, bununla ilgili kararlarin alinmasi da elbette onemJidir. Ba§tan beri anlatmaya gali§tigimiz gibi, e§lerin evlilik oncesindeki ki§ilikleriyle evlilik sonrasindaki ki§iliV lerinde farklilik olma ihtimali her zaman vardir. Bu ba-kimdan degi§ikligin nasil ve ne §eUlde oldugunu gor-dukten sonra, gocuk sahibi olmayakarar vermeniz <^ok daha saglikli olacaktir. Gerqekte e$leri birbirine bagiayan, evlilikleri besleyip buyuten ve onlara hay at veren gocuktur. Guzel Gegm igin Zamana ihtiyag Vardir. Evlilikte guzel geqimin olup olmayacagim anlamak ign zamana ihtiyag vardir....
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 33- Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 33- Bölüm. ✓ E§ aramada a§iri segici olma ve en miikemmelini isteme duygusu. •/ Ekomik imkansizliklar. ✓ Hayali beklenti igerisinde ve gozu yuksekte olanlar. / Evlenmekten ve sorumluluktan ka^anlar. J Evini, arabasini, e§yalarini aldiktan sonra evlenmeyi dii§unenler. Gayrime§ru hayat surdiirenler. / Kotii ali§kanliklari olan bagimli ki§iler. / Kararsiz, evhamli ve §upheci killer. ✓ Ustiinluk veya a§agilik kompleksi i^erisind© olanlar. / Saglik ve cinsellik yonunden problemleri olanlar. / Kadin-erkek e§itligi tarti§malarinin ve feminist hareketlerin etkisinde kalanlar. ✓ Ki§iligi geli§memi§, giivensiz insanlar. ✓ A§iri i§ yogunlugu olan i§kolikler. ✓ Korku ve baski ile buyiiyen sevgisiz ki§iler. </ Ozgiir ve sorumsuz ya§amak isteyenler. / Payla$mayi istemeyen egoist tipler. ✓ Evliligin esaret olduguna inananlar. Antalya Escort. Evliligi siirdurememe korkusu iginde olanlar. Guzelligiyle, endamiyla, cazibesiyle biitiin dikkatleri us-tiinde toplayan kiz, giiniin birinde herkesi §a§irtacak bir ev-lilik yapar. Evlendigi ki§ide ne boy pos, ne de yaki§iklilik vardir. Kadm guzellikte, erkek girkinlikte sinir tanimayan bir zitlik iginde oldugundan yadirganir. Boylesine giizel bir kiza bu kadar girkin bir erkegi yaki§tiramazlar. Herkes bu evliligi merak edip konu§ur. Bu girkin erkekte “ne buldugunu” sor-mak isterler ama cesaret...
Devamını Oku

EŞ Secimi Ve Evlilik 32 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
EŞ Secimi Ve Evlilik 32 Bölüm.   EVLENMEYEN VEYA EVLENEMEYENLERiN PSiKOLOjiLERi Ba§ta aile olabilmek, neslin devamini saglayabil-mek ve mutlu bir hayat ya§ayabilmek i<;in evliligin qok onemli bir ihtiyag oldugunu iistune basa basa anlatma-ya <^ali§iyoruz. Hayati onem ta§iyan bu gorevi saglikli her insanin yerine getirmesi dinimizce de emrediliyor. Nasil ki her §©yin bir zamani varsa, evlenmenin de bir sirasi, bir zamani vardir. Vakti zamani gelen her erkek ve kadin, fiziksel ve sosyal olgunluga ula§tiktan sonra mutlaka evlilik arayi§i iqerisine girmelidir. Antalya Bayan Escort. Uzmanlarin, sosyologlarin ve psikologlarin ortak tes-pitlerine gore; erken ya§larda evlenmek nasil sakincali bir durum ise, ilerlemi§ ya§larda evlenmek de ayni §ekilde sakincali ve tehlikelidir. Vakti a?mam gelen her erkek ve kadin, fiziksel ve sosyal ojgunluga Ljla§tiktan sonra mutlaka evlilik arayi$i iqerisine girmelidir. Normal ya§larinda evlenmeyen erkeklerin, otuz ve-ya otuz be$ ya§ini gegtikten sonra “juphecilige ve ka-rarsizliga” du§mek suretiyle, ruhsal dengelerinde bo-zulma ve davrani§ bozukluklari gorulmektedir. Antalya Escort Bayan. Yirmi bes ya§ina kadar evlenemeyen kizlar da “umutsuzlu-ga” ve giderek “yalnizliga” itilmek suretiyle cesitli komplekslere girebilmektedirler. “Evde kalmi§” tabiri, eskiden sadece kizlar iqin kul-laniliyordu. Guniimuzun sosyal, kulturel ve ekonomik §artlari,...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 31 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 31 Bölüm. Sıkga rastlanan kan uyu§mazlığı. evliliklere sık<;a rastladığımız tehlikelerden biri de, e§lerde rastlanan kan uyu§mazlığıdır. Özellikle ge-belik esnasında ortaya gikan bu durum, bebeğin ölü-miine bile sebep olabilmektedir. Kan uyu§mazlığı, kan grubuyla değil, kanımızdaki “rh” faktörüyle ilgilidir. Kan uyu§mazlığı konusu gök yaygın olduğundan, bununla ilgili olarak “tadad” (thalaşsemi dayam§-ma derneği) adli kurulu§a ba§vurulmalıdır. Bu kurulu§ evlilik öncesinde e§lerin “thalaşsemi testi” yapmaları ıqin <;ah§malarını şiirduruyor. Kan uyu§mazlığı, kan grubuyla değil, kanımızdaki “rh” faktörüyle ilgilidir. Kan uyu§mazlığı varlığının bilinmesi, gebelik öncesinde veya gebeliğin ba§langıcında gerekli tedbirlerin alınmasım sağlar, ortaya gkabilecek rahatsız edici du-rumları engeller. Cocuk sahibi olamama durumu. evliliği ya§amr hale getiren olaylardan biri de cocuk sahibi olma” olgusudur. Cocuk sahibi olamayan giftlerin, göçük sahibi olabilmeleri igın neleri feda et-tıklerini ve edebileceklerini onlara sormak gerekir. Bazı gftlerin qocuk sahibi olamadıklarından, evli-liklerinin yıkıldıklarına §ahit oluyoruz. E^lerin c^öcük sahibi olmasını engelleyecek bir sebebin olup olmadı- ğinin tespiti mümkün olduğuna göre, bu neden yapıl-masın? Erkeklerde sperm testi, kadınlarda yumurtalıkların ve hormonal diizenin kontrolii sonucunda göçük sahi-bi olup olamayacakları önceden buyiik olgude tespit edilebiliyor. Toplumsal sorunlara yol ağan cinsellik fenomeni. cinsellik psikolojik...
Devamını Oku

EŞ Secimi Ve Evlilik 30 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
EŞ Secimi Ve Evlilik 30 Bölüm. Her dönemde farklılık gösteren cinsel anlayı§, kültürel ve sosyal olaylara göre deği§iklik gösterdiğinden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardır. Cinsellik konusu sıradan bir konu değildir. Mutlaka belli kural-ları ve olgiileri olması gerekir. Ne kadar deği§iklikler ve yorumlamalar olsa bile, i§in ıqinde “namus anlayı-§i” öldüğündan “cinselliğin kutsallığmı” her zaman muhafaza etmek gerekiyor. Cinsel eğitimle ilgili eskiden ciddi anlamda sorunlar vardı. §imdi ise teknolojinin ve kitle ileti§iminin yaygın olduğu bir gagda ya§iyoruz Antalya Escort. Her dönemde farklılık gösteren cinsel anlayı§, kültürel ve sosyal olaylara göre deği$iklik gösterdiğinden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardır. ister cinsellikle ilgili, ister ba§ka konularda olsun bilgi-lenmek istenildiğinde, panellerden, ağk oturumlardan, ki-taplardan, televizyonlardan, internetten ve bu konuyla ilgili uzman ki§ilerden rahatlıkla yararlanılabiliniyor. Burada önemli olan, yukarıda belirttiğimiz gibi “bi-zim duru§umuz ve kültürel kimliğimiz”dir. Duru§u-müz, kimliğimiz ve namus anlayı§imiz belli olduktan sonra, hangi bilgilerin yararlı, hangi bilgilerin zararlı olduğunu kolayca ayırt edebiliriz. EVLİLİK ÖNCESiNDE ALINABiLECEK TIBBi TEDBiRLER. Son dönemlerde giindeme gelen ve hızla ilerleme kaydeden konulardan biri de, evlenme öncesinde e§le-rin sağlık kontrollerinden ge^mesi meselesidir. Bu ge-li§me sağlıklı ve diizenli bir hayat ı^ın...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.29-bölüm

EŞ secimi ve evlilik
EŞ secimi ve evlilik.29-bölüm. Sonunda bir yil bitmi§ ve genglerin yeti§tirdikleri bitkile-ri imparatorun huzuruna goturecekleri gun gelip ?atmi§. Ling, annesine bo§ saksiyi gotiiremeyecegini soyleyince, annesi ona cesaret verip; saksisini goturup durust bir §ekil-de olanlari imparatora anlatmasini istemi§. Ling, pek iste-mese de, annesinin sozunu tutmu§ ve bo§ saksiyla saraya gitmi§. Saraya varinca arkada§larimn yeti§tirdigi bitkilerin guzellikleri kar§isinda §a§irip kalmi§…Hepsi birbirinden gu-zel, harika bitkiler… Vakti zamani gelince imparator gelmi§ ve turn gengleri selamlami§. Ling, arkalarda bir yeriere saklanmaya gali§i-yormu§ sevmeyi ve sevilmeyi, daha da onemlisi begenilmeyi bekler. Bu arada cinselligi du§uniir, ama erkekte oldugu gibi cinsel arzulama olmaz Cinselligi $agri$tiran goruntuler, erkekte oldugu gibi kadmda hemen cinsi arzular uyandirmaz. Qiinkii kadinin cinselligi “gorsel” degil, “dokun-sal”dir. Kadinin, uyarilmadan ve on hazirligi olmadan cinsel arzulari devreye girmez. Cinsellikle ilgili gordu-gu, duydugu, kokladigi her §ey kadini duygusal yon-den etkiler ama cinsel yonden erkekte oldugu gibi he-men harekete ge^irmez. Evlenecek e§ler, saglikli bir cinsel egitim igin, bu durumda oldugu gibi kadin erkek arasindaki diger ko-nulari da ara§tirip ogrendiklerinde, “cinselligin manti-gi” qok daha iyi anla^ilacaktir. Cinsel Egitim i§i Nasil Halledilecek? Tarih boyunca, cinsel egitimle ilgili gok $ey...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.28-bölüm

EŞ secimi ve evlilik
EŞ secimi ve evlilik.28-bölüm. EŞ secimi ve evlilik.28-bölüm Flort, kadin ve erkek igin tehlikeli bir oyundur. Bu oyunun nasil bir sorun olu§turdugunu istatistikler de ortaya koyuyor. 1998 yilinda ABD’nin Boston §ehrinde evlilikle ilgili bir kamu kurulu§unun yaptigi geni§ gapli bir ara§tirma var. Bu ara§tirmaya gore, bo§anan e§lerin % 64’uniin evlilik oncesi, ” flort hayati” ya§ayan e§ler-den olu§turdugu belirtilmektedir. Devlet istatistik Enstitusu’nun yaptigi yillik bo§an-ma istatistiklerinde, bo^ananlarin % 80’inin flort usulu evlenmeyle yuva kuranlar oldugu tespit edilmi§tir. Flort yaparak, evlenenler £e§itli sorunlara neden olabiliyor. Alti-yedi sene arkada§lik yapip, evlilikleri-nin sekizinci ayinda ayrilan pek gok insan var. (^unkii e§ adaylari, duygusal nedenlerle birbirlerine objektit* bakamiyor, tani§ma devresinde, birbirlerine ho§ gorun-mek iq:in beraber bulunduklari zamanlarda, gayet tole-ransli davramp, kotii huylarini birbirlerine hissettirme-meye q:ahflyor. Agk ifadeyle birbirlerine rol yapiyor-lar. i§in igne flort girdiginde igtenlik ve diiriistluk ze-deleneceginden gogu zaman evlilik ger^ekle§emiyor. Uzun lafa gerek yok. Flortun nasil bir toplumsal sorun oldugunu a§agida siraladigimiz sozlerde de go-receksiniz. Her ozlu soz, bir kitap dolusu bilgi ihtiva etmektedir. Dikkatli okundugunda ne demek istedigi-miz daha iyi anlafilacaktir. Flortun Biraktigi izlerden Bazilari… Evlilik oncesinde e§ adaylarinin birbirlerini tani-yip anlamalari...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 27 Bolum

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 27 Bolum. Yillardan beri “egitim idareciligi” yapmaktayim. Egitim idareciliginden once de, ozel sektorde “yoneticilik” yapi-yordum. Egitim yilinin ba§inda, ogrenci kayitlarini yapar-ken butun kurallari agik ve net olarak programladigimizda, egitim yillni en az sorunla gegiriyorduk. Alelacele, once-den goru^up anla§madan §artsiz ogrenci kaydettigimiz donemlerde de sorunlar had safhaya ula§iyordu. Ozel sektorde yoneticilik yaptigim donemlerde de benzer du-rumlari gok ya§adim. §oyle ki, personel alimlarinda §artla-rimizi agikga ortaya koymadigimiz zamanlar, o personel-den istenilen randimani alamiyorduk. Oysa her §eyi once-den planlayip, en kuguk detaylari bile hesaba katarak ali-nan personelden hem randiman aliyorduk, hem de sorun ya^amiyorduk. Bir ornek daha verelim. Bilindigi gibi kapali yerlerde sigara igmek kanunen yasaktir. Bu kurali ihlal edenler igin yuklii para cezasi vardir. Bu ceza her yil be§-on kat arttirilir. Halkin tamamina yakini da bu yasaga uy-maktadir. i§in ilging yam yillardan beri var olan bu yasak igin hig para cezasi uygulanmami§ olmasidir. Qiinku ka-nunun “caydirici olma” ozelligi var. Bazi kanunlar caydiri-cilik ozelligi ta§idiklari igin gikarilir. Tipki “sigara yasagf kanunu gibi. EVLiLiK YOLUNDA iLERLERKEN Saglikli ve uzun omiirlii ideal bir evlilik yolunda ilerlerlerken yapilmasi ve yapilmamasi gereken davra-ni§lari...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 26 Bolum

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 26 Bolum. EVLiUK ONCESiNDE SOZLE§ME YAPMAK NE i§E YARAR? Evlilik kurumunun saglam temeller uzerine oturtu-labilmesi igin birtakim tedbirlerin alinmasi gayet tabii bir hadisedir. Bu tedbirlerden bir tanesi de “evlilik soz-le§mesi”dir. Bu sozle§menin, ticari ortakhklar ve diger kurumlar iqin yapilan sozle§melerden pek de farki yoktur. Varsa-yalim, birkaq: tanidik bir araya geldik, ticaret yapmaya karar verdik. Uygulama safhasina ge<;meden evvel ne yaperiz? Ortakligin ilkelerini belirleyen bir sozle§me yapariz. Ya da evimize elektrik, su, dogalgaz alacagiz. Bi-zimle sozle§me yapilmadan elektrigimiz, suyumuz ve dogalgazimiz veriliyor mu? Sozle$melerde belirtilen kurallari kabul edip imzaladiktan sonra bu hizmetler-den yararlanabiliyoruz. Demek ki temel ve kalici i§ler i(^in sozle§menin onemi buyiiktur. Hayatimizin her safhasinda hangi i§ olursa olsun, sozle§me yapmadan hiqbir i§ yapamiyoruz. Peki gegici i§ler iqin sozle§meler yapiyoruz da, bir omiir boyu sur diirecegimiz “evlilik kurumu” igin neden “evlilik soz-le§mesi” yapmayalim? “Sozle§me” Psikolojik Bir Rahatlamadir Evlilik sonrasinda e§ler birbirlerini sahiplendikten sonra bazi durumlar mutlaka degi§ecektir. Evlilik on-cesindeki ikramlarin yerini “dogal davrani^lar” alacak-tir. Bu, kaginilmaz birdurumdur. Sahip olmanin verdigi giivenle, e§lerin artik rol yapma-larina, dolayisiyla kendilerini begendirmelerine ihtiyaqlari olmayacaktir. Olan olmu§, ge^en ge^mi§tir…Maalesef evlilik oncesi...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 25 Bolum

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 25 Bolum. Betti Kuma Yapti Babasimn bafhk parast alarak evlendirdigi Kardelen, adamin kumasi oldugunu <;ok ge<; ogrcndi. Evi terk et-meye kalkitica dayak yedi. O da farklt bir oyunla koca-simn kendisini birakmastm sagladi. Aricak daha sotxra a$ik oldugu adamdan da dcgifik birfekilde darbe yedi… dim Kardelen, 24 ya$indayim. 16 ya$inda babamın zoruyla evlendirildim. Heniiz ^ocukluktan yeni <;ikmi$tim ve evlenmeyi asla du$unmuyordum o ya$ta. Babam cahil bir <;ift<;i. Anneminse okumasi-yazmasi bile yok. Bizim oralarda kiz (^ocuklari adet gormeye ba$layinca kocaya verilir. Namusuna o andan sonra kocasi sahip ^lkar. Bu, ailelerin iizerinden so-rumlulugu atma $eklinden ba$ka bir $ey degil aslinda. Her gen<; kiza “Ya bir gun namusumuzu kirletirse?” iziiyle bakilir. Bahama beni evlendirmemesi i<;in yal-vardim. Okumayi 90k istiyordum ^iinkii. Hayallerim vardi. Bu cahillikten kurtulmam i<;in okumam $art-ti. Dinletemedim babama. Ne yaptiysam razi edemedim. Giinlerce, gecelerce agladim. Bir akrabamizi bul-dular benimle evlendirmek i<;in. Daha lise ikinci si- ne-niftaydim. “Hi<; olmazsa 1 yil bekleyin, liseyi bitire-yim oyle evleneyim” dedim ama bunu da dinlemedi-ler. Okuldan (jekip aldilar beni. Tabii i§in i<;inde ba$ka bir §ey daha vardi. Ba$lik parasi… Babam asil bu pa-ranin...
Devamını Oku