Home » Posts taggedantalya lez escort (Page 2)

EŞ Secimi Ve Evlilik 30 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
EŞ Secimi Ve Evlilik 30 Bölüm. Her dönemde farklılık gösteren cinsel anlayı§, kültürel ve sosyal olaylara göre deği§iklik gösterdiğinden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardır. Cinsellik konusu sıradan bir konu değildir. Mutlaka belli kural-ları ve olgiileri olması gerekir. Ne kadar deği§iklikler ve yorumlamalar olsa bile, i§in ıqinde “namus anlayı-§i” öldüğündan “cinselliğin kutsallığmı” her zaman muhafaza etmek gerekiyor. Cinsel eğitimle ilgili eskiden ciddi anlamda sorunlar vardı. §imdi ise teknolojinin ve kitle ileti§iminin yaygın olduğu bir gagda ya§iyoruz Antalya Escort. Her dönemde farklılık gösteren cinsel anlayı§, kültürel ve sosyal olaylara göre deği$iklik gösterdiğinden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardır. ister cinsellikle ilgili, ister ba§ka konularda olsun bilgi-lenmek istenildiğinde, panellerden, ağk oturumlardan, ki-taplardan, televizyonlardan, internetten ve bu konuyla ilgili uzman ki§ilerden rahatlıkla yararlanılabiliniyor. Burada önemli olan, yukarıda belirttiğimiz gibi “bi-zim duru§umuz ve kültürel kimliğimiz”dir. Duru§u-müz, kimliğimiz ve namus anlayı§imiz belli olduktan sonra, hangi bilgilerin yararlı, hangi bilgilerin zararlı olduğunu kolayca ayırt edebiliriz. EVLİLİK ÖNCESiNDE ALINABiLECEK TIBBi TEDBiRLER. Son dönemlerde giindeme gelen ve hızla ilerleme kaydeden konulardan biri de, evlenme öncesinde e§le-rin sağlık kontrollerinden ge^mesi meselesidir. Bu ge-li§me sağlıklı ve diizenli bir hayat ı^ın...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 25 Bolum

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 25 Bolum. Betti Kuma Yapti Babasimn bafhk parast alarak evlendirdigi Kardelen, adamin kumasi oldugunu <;ok ge<; ogrcndi. Evi terk et-meye kalkitica dayak yedi. O da farklt bir oyunla koca-simn kendisini birakmastm sagladi. Aricak daha sotxra a$ik oldugu adamdan da dcgifik birfekilde darbe yedi… dim Kardelen, 24 ya$indayim. 16 ya$inda babamın zoruyla evlendirildim. Heniiz ^ocukluktan yeni <;ikmi$tim ve evlenmeyi asla du$unmuyordum o ya$ta. Babam cahil bir <;ift<;i. Anneminse okumasi-yazmasi bile yok. Bizim oralarda kiz (^ocuklari adet gormeye ba$layinca kocaya verilir. Namusuna o andan sonra kocasi sahip ^lkar. Bu, ailelerin iizerinden so-rumlulugu atma $eklinden ba$ka bir $ey degil aslinda. Her gen<; kiza “Ya bir gun namusumuzu kirletirse?” iziiyle bakilir. Bahama beni evlendirmemesi i<;in yal-vardim. Okumayi 90k istiyordum ^iinkii. Hayallerim vardi. Bu cahillikten kurtulmam i<;in okumam $art-ti. Dinletemedim babama. Ne yaptiysam razi edemedim. Giinlerce, gecelerce agladim. Bir akrabamizi bul-dular benimle evlendirmek i<;in. Daha lise ikinci si- ne-niftaydim. “Hi<; olmazsa 1 yil bekleyin, liseyi bitire-yim oyle evleneyim” dedim ama bunu da dinlemedi-ler. Okuldan (jekip aldilar beni. Tabii i§in i<;inde ba$ka bir §ey daha vardi. Ba$lik parasi… Babam asil bu pa-ranin...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 23 Bolum

EŞ secimi ve evlilik
EŞ secimi ve evlilik.23-bölüm. EŞ secimi ve evlilik.23-bölüm $adik onunla. Askerlik <;agim gelmi§ti. Aslinda tecil-liydim. 2007 yilma kadar askere gitmeyebilirdim. Ama tecilimi bozdurdum. Qiinkii okumaya niyetim yoktu. 2003 Aralik ayinda askere gittim. Tabii askere gitme-den once yine Giil§ah’in yanina bir sefer daha diizenle-dim ve askere gitmeme 3 gun kala ailemin yanina don-diim. Babam beni ki§lanin kapisina kadar goturmii$tu. Artik yeni bir hayat ba$liyordu benim i<;in. Her giin fir-sat bulamasam da birka<; giinde bir ailemi de Giil$ah’i da ariyordum. Zaten bvitiin param telefon kartlarina gidiyordu. Tiim molalarda solugu telefon kuliibesinde aliyordum. Hayatmda biri var. Daha acemi birligindeyken anlami$tim Gul^ah’in bana ilgisizligini. O siralar darginhklar ba$lami$ti biraz. Aradan birka^ ay ge<;mi$ti. Onun en yakin kiz arkada$la-rindan birisi beni arayarak Giil$ah’tan vazge<^meni gerek-tigini soyledi. Ba$ka da bir $ey soylemiyordu. Agzindan tek kelime soz alamadim. Bo§ yere boyle bir §ey soyle-mi§ olamazdi. Sonra yine ayni iiniversitede okuyan bir erkek arkada$im vardi. Ayni zamanda Giil$ah’in da ar-kada$iydi. Onun agzindan bir $eyler almaya <;ah$tim. Bana “Buraya gelmelisin” dedi. Istanbulda askerlik yapi-yordum. Mart 2004’tii. Yani askerligimin heniiz 4. ayin-daydim. Yeni yeni ali$mi$tim askerlige. Bahriyeliydim ve gemide gorevliydim....
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 22 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 22 Bölüm. Burhan artik bizimle ilgisini tamemen kesmi$ti. Ama dayanamiyorduk onunla ayni ortamda olmaya. Yiizunu gordiik^e bana soyledigi yalanlar ge-liyordu aklima. Ayni §eyi Yeliz de hissediyordu. isten ayrilmaya once ben karar verdim. Bunu Yelize soyle-digimde <;ok iiziildii. Benim durumum biraz daha iyiy-di. (^ali$mayabilirdim. Ama Yeliz’in bu ise ihtiyaci vardi. Yeni bir i$ bulmadan buradan ayrilmasi mumkiin degildi. Yelize iizulmemesini, dostlugumuzun sonsuza kadar devam edecegini soyledim. Her §eyi yiiziine soyledim. Daha sonra Burhan’in odasina gittim. Bir zamanlar beni kandirdigi, giizel sozlerle aldattigi, optiigii, kokla-digi odaya… I^eri girip, “Ben i$ten ayriliyorum” dedim. Yine $a$kinlikla bakti yiizume, “Hayrola neden boyle bir karar aldin?” diye sordu. Odaya girerken “Ne olur-sa olsun aglamayacagim” diye kendime soz vermi§tim. Ama bu soziimu tutamadim. Gozya§larim sicim gibi bo$aniyordu. “Sen ne kadar adi, ne kadar $erefsiz, ne kadar vicdansiz bir adammi$sin. Hi<^ mi insaf yoktu sen de? Neden ikimizin de duygulariyla oynadin. Biz ayni i$yerinde <;ali$an iki arkada§iz bunu iyi biliyordun” de-dim. inkar etmeye kalkti Yeliz’le ili$kisini. “Bo$una ug-ra$ma, ona gonderdigin turn mesajlari gordiim. Bana gonderdiklerini de Yelize gosterdim. Biraz $erefli ol da, inkar edecegine...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 5 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 5 Bölüm. Eş Seçiminde Önemli Olan İnsanın İç Dünyasını Keşfedebilmek “İnsanın Gözlerine Ve Sözlerine Bakıp Aldanmayın. Onun Özü Ve Huyu Önemli.” Gandi Evleneceğiniz İnsanı Seçerken Önce Dış Görünüşüne Bakıp Tanımaya Çalışabilirsiniz. Ama Bundan Daha Önemlisi, Eş Olarak Seçeceğiniz İnsanın İç Dünyasını Ta- Nımanız Ve Gerçek Kişiliğini Ortaya Çıkarabilmenizdir. Evlilik Öncesi, Bu Mesele Üzerinde Çok Daha Dikkatlice Durulmalı. Evlilik Öncesindeki İlişkilerde Rol Yapma, Farklı Kişi- Liğe Bürünme, Gerçek Kişiliğini Gizleme Ve Karşı Cinsin Hoşuna Gidecek Davranışları Sergileme İçgüdüsü De- Vamlı Vardır. Bu Nedenle; İnsan Denilen Esrarengiz Varlığı Tanımak Gerçekten Zordur. Şairin Dediği Gibi: “İnsan Bu, Meçhul Bir Var- Lık!” O, İyilik Ve Güzellik Adına Her Olumlu Davranışı Sergilediği Gibi, En Vahşi Canavarların Dahi Yapmadığı Canilikleri De Yapabiliyor. Evlilik Öncesindeki İlişkilerde Rol Yapma, Farklı Kişiliğe Bürünme, Gerçek Kişiliğini Gizleme Ve Karşı Cinsin Hoşuna Gidecek Davranışları Sergileme İçgüdüsü Devamlı Vardır. Evlenmek İçin Çok Güzel Planlarınız Ve Umutlarınız Var, Kendinize Ve Özelliklerinize Göre Eş Adayınız Var. Dış Görünüşlerini, Tahsil Seviyelerini Ve Ekonomik Du- Rumlarını Kolayca Tespit Edebiliyorsunuz. Ancak İç Dünyalarını, Ruhsal Yönlerini Ve Kalıcı Ki- Şiliklerini Tespit Edemiyorsunuz. Yaptığınız Araştırmala-...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 4 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 4 Bölüm. Eş Secimi Ve Evlilik Şunu Da Hemen Belirtelim. Bu Konuda İnsanların Davranışları Çok Farklı Olabiliyor. Gerçekleri Açık Seçik Söyleyenler Olduğu Gibi, Yanlış Bilgi Verenler De Olabi- Liyor. Kıskançlığı Yüzünden Yanlış Bilgi Verenlerle, Sev- Gisinden Dolayı Abartılı Övgü Yapanları Da Hesaba Kat- Malısınız. Lehte Ve Aleyhte Toplanan Bilgiler Sonunda “Sezgi- Nizin Ve Kalbinizin” Yardımıyla Gerçek Ortaya Çıkacaktır. Genelde Evlilik Kararları Bu Noktadan Sonra Verili- Yor. Evlilikte Kabul Edilmesi Gereken Çok Önemli Bir Ku- Ral Daha Vardır. Eş Seçerken Dört Dörtlük, Mükemmel Bir Eş Hiçbir Zaman Bulunamaz. “Mükemmel Eş” Ara- Ma Ayrı, “Münasip Eş” Arama Ayrı Şeydir. Mevlânâ Hazretleri’nin Dediği Gibi: “Kusursuz Dost Arayan, Dost- Suz Kalır.” Hayatta Hiçbir İnsan Mükemmel Değildir. Artıları Olduğu Gibi, Eksileri De Mutlaka Olacaktır. Önemli Olan, “Kişilik Sahibi” Olması Ve Olumlu Yönlerinin Ağır Basmasıdır. Evlilikte Kabul Edilmesi Gereken Çok Önemli Bir Kural Daha Vardır. Eş Seçerken Dört Dörtlük, Mükemmel Bir Eş Hiçbir Zaman Bulunamaz. Çevrede Yapılacak Araştırmalarda Fazla Detaylara İnmeye De Gerek Yoktur. İnce Eleyip Sık Dokuyanlar, Ömürlerini Eş Aramakla Geçirirler. Her Şeyde Olduğu Gibi, Bu Konuda Da “Ortasını” Bulmak En...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 3 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 3 Bölüm. Körü Körüne İnatçılık Ve Tembellik İnsanın Ruh Dünyasını Derinden Etkileyen Faktörler- Den Biri De “Tembel Ve İnatçı Kişiliğe” Sahip İnsanlar- Dır. Eşler Arasında, Geçimsizliğin En Belirgin Sebeple- Rinden Biri Olarak Kabul Edilen “Tembellik Ve İnatçılık” Aynı Zamanda Çok Kötü Bir Hastalık Olarak Görülür. Geçimsizliğe Ve Boşanmalara Yol Açan Bu Kötü Huyları Açıklamaya Çalışalım. Tembellik: Tembellik Bulaşıcı Bir Hastalık Gibidir. Bu Hastalığa Tutulan, Hep Başkalarının Sırtından Geçin- Mek İster. İş Yapmamak İçin Devamlı Mazeretler Üretir, Her İşin Kolayını Seçer. Bu Karakterde Olan Kadın Ve Erkek, Aynı Davranışla- Rını Evlilik Hayatında Da Sürdüreceğinden Problemlerin Ardı Arkası Kesilmez. Böylece Kişiler Ailelerine, Çocuk- Larına Ve Eşlerine Karşı Sorumluluklarını Yerine Getir- Meyeceğinden, Bütün İşler Yalnız Birinin Üzerine Kala- Caktır. Bu Ağır Yükün Altında Ezilen Kadın Veya Erkek, Sorunlarla Baş Edemeyeceğinden Evlilik Çıkmaza Girer. Tembellik Bulaşıcı Bir Hastalık Gibidir. Bu Nedenlerle, Evlenecek Kişi Eş Seçerken Karşısın- Dakinin Fedakâr, Paylaşımcı Ve Özverili Olduğunu Araş- Tırdığı Kadar Tembel Olup Olmadığını Da Sorgulamalıdır. İnatçılık Huyu: İnatçı Kişinin Ana Özelliği Esnek Ol- Mamasıdır. Kendi Bildiklerini Karşı Tarafa Israrlı Bir Şe- Kilde Empoze Etmesi Şeklinde...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 2 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 2 Bölüm. Sürat Meraklısı Gencin Acı Sonu Otomobili İle Hız Yapma Alışkanlığı Olan Bir Genç, Ev- Lendikten Sonra Aynı Alışkanlığını Sürdürür. Bir Gün Eşine, “Bugün Seninle Bir Gezi Yapalım, Hem Dinlenirsin Hem De Senin İçin Bir Değişiklik Olur” Der. Hanımı, Normal Bir Gezi Olacağını Düşünerek Kabul Eder. Birlikte Son Model Spor Arabalarına Binerler. Şehir Dışına Çıktıktan Sonra, Kocası Neşelenerek Çığ- Lıklar Atmaya Başlar. Bir Taraftan Da Süratini Arttırır, Sürat Arttıkça Adam Çığlıklarını Daha Da Yükseltir. Kadıncağız Korkudan Ne Yapacağını Bilemez. Yavaş Gitmesi İçin Yal- Varmaya Başlar. Kadıncağızın Korkması Adamın Umurun- Da Bile Değildir. Kendi Dünyasında Daha Da Neşelenir. Bir Tarafta Kadıncağızın Korkudan Çığlıklar Atmasını; Diğer Ta- Rafta Da Direksiyonu Başında Kendisinden Geçmiş Bir Ada- Mın Zevkten Naralar Atmasını Düşünün… Kadıncağız Korkudan Bir Hafta Kendine Gelemez. Ka- Dın Ağladıkça, Kocası Nasıl Zevkli Bir Yarış Olduğunu Anla- Tır. Uzun Süre Bu Konu Üzerinde Tartışmalar, Kavgalar Sü- Rüp Gider. Sonunda Ne Olur Biliyor Musunuz? Adam Bir Trafik Kazasına Kurban Gider. Bir Evlilik De Bu Tarz Alışkan- Lığı Olan Bir İnsan Yüzünden Sönüp Gider. Yaşanmış Bir Olay…7 – Arkadaş Deyip...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 1 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 1 Bölüm. 1    – Araştırmanın Birinci Adresi Ailedir İnsanların Kişilik Ve Kimlikleri Aile Ocağında Oluştu- Ğundan, Eşlerin Araştıracakları Konuların Başında “Aile İçi Yaşantı” Gelir. Araştırılıp Öğrenilecek Her Şey, Aile İçerisinde Teşekkül Ettiğinden Bu Konu Öncelik Taşır. Ailenin Namus Anlayışına, Dinî Duyarlılığına, İnsani Değerlerine, Kültür Seviyelerine, Aile Fertleri Arasındaki Saygı Ve Sevgiye Dayalı İlişkilerine Ve Ekonomik Du- Rumlarına Bakarak Az Çok Bir Kanıya Varılabilir. 2    – Aile İçerisinde Üstlendiği Rol Her Anne Ve Babanın Çocuklarını Yetiştirmek İçin Kendilerine Göre Uyguladıkları Birtakım Metotları Var- Dır. Aile Ocağında Uygulanan Bu Metotlar Neticesinde, Aile İçindeki Her Ferdin Üstlendiği “Role” Göre Kişiliği Ortaya Çıkar. Bunu Anlayabilmek İçin Eş Adayı Ne Kadar Gözlem Yaparsa, O Kadar Da Bilgi Sahibi Olur. Eş Adayının Aile İçinde Üstlendiği Rolden Neyi Kas- Tettiğimizi Daha İyi Anlatabilmek İçin İlginç Bir Evlilik Dramının Ortaya Çıkardığı Karı-Koca Rollerini Birlikte Okuyalım. Aile İçindeki Her Ferdin Üstlendiği “Role” Göre Kişiliği Ortaya Çıkar.İki Farklı İnsanın Karakteri Sevgi, Ailesi Tarafından Oldukça Serbest Büyütülen Ve Her İsteği Yerine Getirilen Bir Kızdır. Evlilik Çağına Geldiğinde, Can Sıkıntısından Dolayı Çalışmak İster. Tanıdık Bir Tekstil Fabrikasında Makineci...
Devamını Oku